Den försäkrade gården på tomt nr 135

Sammanställt av Lasse Backlund i juni 2023. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1834.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och i januari 1834 ansökte handlande Simon Anders Wendelin, som också var svensk vice konsul att två byggnader på hans tomt vid torget skulle brandförsäkras. Försäkringsansökan skulle göras till brandstodsbolaget och Wendelin meddelade att det fanns ordentliga brandredskap, nämligen en portativ slangspruta, 2 brandstegar, 2 brandhakar, 2 handsprutor, 2 svabbar och 2 läderämbar. På tomten fanns en brunn med tillräckligt vatten vid en eventuell eldsvåda och det var endast 152 alnar (91 m) ner till Stadsfjärden.

Han uppgav också att tomten ”innehåller 3 304 quadrat alnar (ca 1 200 m²) i areal vidd”. Dess norra sida är 49 ½ alnar (30 m)och stöter till tomt nr 134. Östra sidan är 74 alnar och stöter mot Strandgatan. Södra sidan är 49 alnar bred och gränsar till Rådhustorget. Den västra sidan gränsade till tomten 136. Avståndet från tomten till Stadsfjärden var 114 alnar (ca 68 m), då avståndet i dag är omkring 150 m.

Den 31 januari 1834 tecknade handlande och vicekonsul Simon Anders Wendelin en brandförsäkring på de byggnader som fanns på tomten nr 135 vid torget. Så här såg planteckningen ut i renritad form. Infälld i nedre kanten Wendelins underskrift på försäkringsbrevet.

Följande två byggnader skulle försäkras:

Byggnad nr 1:

En träbyggnad uppförd av furutimmer år 1777 i två våningar. Den blev brädfodrad år 1780 och målad med röd färg. I byggnadens nedre våning fanns det 8 rum, nämligen en förstuga, en sal, fyra kamrar, ett kök och en salubod och i dessa rum fanns det totalt 5 kakelugnar och en spis. I den övre våningen fanns det 5 rum, nämligen en förstuga, två salar, 2 kamrar och i dessa rum fanns det totalt 4 kakelugnar.

Husets höjd var 18 ¾ alnar och dess längd nästan 44 ½ alnar (26,7 m). Byggnaden var försedd med tak av bräder och hade en stenfot som var 1 ½ alnar hög (90 cm).

Som brukligt var så värderades de olika byggnadsdetaljerna skilt för sig och till exempel stenfoten brandförsäkrades för 174 rubel, stommen till 1 490, yttre taket till 601, bjälklaget till 585, golven i rummen till 755 och trapporna till 100 rubel.  I åtta rum fanns det vattenmålade papperstapeter och i 3 rum fanns med målade träväggar. Två skorstenar försäkrades för 112 rubel tillsammans och en köksspis med två eldstäder försäkrades för 200 mark

Hela byggnaden värderades till 6 250 rubel.

Byggnad nr 5:

En uthusbyggnad av grantimmer i gott skick, byggd år 1832. Den var inte brädfodrad men målad med röd färg och bestod av sex rum, nämligen en förstuga, ett fähus, en foderlada, ett vedlider, ett stall och ett spillhus. Byggnadens längd var 36 alnar (21,6 m), hade ett tak av näver och står på grundstenar. ena var av järn.

Byggnaden försäkrades för 1 000 rubel.

3 byggnader, 2 inkörsportar och ett plank, som var 15 m långt lämnades utan brandförsäkring:

-byggnad nr 2, som var ett äldre boningshus av trä i en våning, som hade ett tak av näver och hade en eldstad.

-byggnad nr 3, som var en uthusbyggnad av stock med nävertak.

-byggnad nr 4, som var en bagarstuga med nävertak

Hela försäkringsbeloppet uppgick till 7 250 rubel och den årliga inträdesavgiften beräknades till 83,31 rubel.

Wendelin uppgav att det på hans tomt inte fanns några eldfarliga inrättningar och inte i grannskapet heller.

Byggnaderna och brandredskapen skulle granskas vart femte år och då kunde försäkringsbeloppen och premierna justeras. År 1840 skedde den första granskningen och gården ägdes då av herr Erik Tötterman och där bestämdes det om en viss höjning av värdena och dessa värden skulle då gälla de kommande fem åren.

Så här såg den planteckning ut som Wendelin bifogade försäkringsbrevet år 1834. Trots att den ser råddig ut, är den klar och tydlig vid närmare betraktelse.

Brandförsäkringen år 1902.

Den nya ägaren Erik Tötterman gjorde flera stora förbättringar på byggnaderna i början av 1900-talet. I december 1902 tecknade han en ny brandförsäkring, där han uppgav att tomten var 1 094 m² stor och den låg 69 meter från Stadsfjärden. Han uppgav också att alla nödvändiga brandredskap fanns på tomten och de var alla målade med tomtens nummer i oljefärg.

På tomten fanns 4 byggnader och alla skulle försäkras.

Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1777 och 1847, brädfodrat och målat med oljefärg och med ett tak av jernplåt. Huset var byggt i vinkel i två våningar och den södra delen mot torget var 18,11 m långt och den östra delen mot Strandgatan var 20,78 m. I den första våningen fanns det sju rum och en vestibul och i dessa rum fanns det sju kakelugnar. I den övre våningen fanns det åtta boningsrum och där fanns det också sju kakelugnar. I köket fanns det en kokkamin av järn. På gårdssidan fanns det en veranda uppförd av korsvirke och bräder, som ingick i försäkringen. Den golv- och väggfast butiksinredningen försäkrades också.

Byggnaden försäkrades för 45 000 mark

Byggnad nr 2:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1844, brädfodrat och målat med oljefärg mot gatan. De övriga sidorna var målade med slamfärg och hela byggnaden hade ett tak av asfaltfilt. Huset i en våning var 14,25 m långt och 7,13 m brett och där fanns fem boningsrum med tillsammans tre kakelugnar och två spisar, varav den ena var försedd med bakugn och inmurad gryta.

Den här byggnaden försäkrades för 4 000 mark.

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad av stock och delvis av korsvirke och bräder. Den var i gott skick, uppförd år 1832, brädfodrad och målad och hade asfaltfilt på taket. Uthuset var 20,35 m långt och 6,42 m brett och där fanns ett vedlider, ett vagnslider, latrin med spillningskast, stall och foderlada.

Uthuset försäkrades för 2 200 mark.

Byggnad nr 4:

En magasinbyggnad av stock, med en mindre del byggd av korsvirke och bräder. Den var i gott skick, uppförd under åren 1837 och 1844, brädfodrad och målad med slamfärg. Mot gatan var den målad med oljefärg och taket var gjort av asfaltfilt. Huset var 20,49 m lång och 6,38 m brett och där fanns 4 magasin, som hade dubbla bottnar.

Magasinet försäkrades för 2 500 mark.

Förutom dessa fyra byggnader, så försäkras också en välvd stenkällare inne på gården. Den var murad av cement och asfalt, 5 meter lång och 6,90 m bred. Källaren försäkrades för 1 500 mark.

Den större inkörsporten försäkrades för 150 mark medan den mindre försäkrades för 50. De var målade, gjorda av stock, strävor och ribbor och i försäkringen ingick gångjärnen, låsen och reglar.

Hela försäkringen gick på 55 400 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 392 mark.

Erik Tötterman tecknade nya brandförsäkringar 1902 och 1908 och han bifogade då denna planteckning, som visade hur byggnaderna var placerade. Ritningen är redigerad.

Brandförsäkringen år 1908.

I november 1908 tecknade handelsmannen Erik Tötterman en ny brandförsäkring på de fem byggnaderna och de båda inkörsportarna. Några större yttre förändringar hade inte gjorts men inredningen i huvudbyggnaden hade förbättrats. I övre våningen hade en toaletthytt byggts och salen hade försetts med antika, handmålade tapeter som Tötterman värderade till 5 000 mark. Biografen som fanns i byggnad nr 4 hade en elektrisk ljuskälla, varför premien för den byggnaden höjdes.

Byggnaden nr1 försäkrades för 55 000 mark, nr 2 för 7 300 mark, nr 3 för 3 000 mark, nr 4 för 4 000 mark och stenkällaren nr 5 för 1 500 mark. Den större inkörsporten försäkrades för 150 medan den mindre värderades till 50 mark.

Hela försäkringsbeloppet uppgick till 71 000 mark mot 55 400 för några år sedan. Inträdesavgiften eller den årliga premien beräknades till 465 mark.

Brandförsäkringen år 1909.

Den 26 november 1909 tecknade Erik Tötterman en ny brandförsäkring på gården nr 135 vid torget. Några större förändringar hade inte gjorts och värdet på byggnaderna ser också ut att vara de samma.  Tomten och dess placering var som tidigare och Tötterman uppgav att alla nödvändiga brandredskap fanns på tomten.

Byggnad nr 1 var lika stor som tidigare men nu fanns det ett kassavalv byggt av tegel och byggnaden försäkrades nu för 55 000 mark och där ingick all golvfast inredning i kontoret, butiken och banken.

Byggnad nr 2, inga större förbättringar men den försäkrades nu för 7 300 mot 4 000 tidigare.

Uthuset nr 3, inga större förbättringar men den försäkrades nu för 3 000 mot 2 200 tidigare.

Uthuset nr 4, inga större förbättringar men den försäkrades nu för 4 000 mot 2 500 tidigare.

Källaren nr 5 försäkrades för 1 500 liksom tidigare och de båda inkörsportarna för 200 liksom tidigare.

Tötterman uppgav att det på hans tomt inte fanns några eldfarliga inrättningar, förutom den biograf som fanns i byggnaden nr 4.

Hela försäkringsbeloppet uppgick till 71 000 mark och den årliga inträdesavgiften eller premien beräknades till 526,91 mark.

Så här såg den planteckning ut som Tötterman bifogade försäkringsbrevet år 1909.