Den försäkrade gården på tomt nr 169

Sammanställt av Lasse Backlund i september 2023. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1834

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och år 1834, i januari anhöll staden Kristinestad att tullbyggnaderna på tomt nr 169 i det fjärde kvarteret skulle brandförsäkras. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget i Helsingfors och staden uppgav då att på tomten fanns alla nödvändiga brandredskap, nämligen två handsprutor, två läderämbare, två brandstegar, två brandhakar och två svablar.

Staden uppgav att tomten var 6 473 kvadratalnar i areal vidd, (en kvadrataln motsvarar ca 0,36 m²). På tomten fanns det två byggnader, som båda försäkrades.

Så här var de båda byggnaderna placerade på tomten år 1834. Renritat av Lasse Backlund.
Byggnad nr 1:

En träbyggnad, uppförd år 1819 av nytt timmer i gott skick i en våning. Den blev brädfodrad åt 1824 och målad med rödfärg och där fanns 6 rum, nämligen 1 förstuga, en sal, 3 kamrar och i dessa rum fanns det 4 kakelugnar. Det fanns också ett kök med en köksspis med en mindre bakugn.  På vinden i den södra ändan fanns det ett rum med en egen kakelugn. Byggnaden var 30 alnar (18 m) lång och 16 alnar (9,60 m) bred och hade ett tak av näver.

Som brukligt var den tiden så försäkrades alla byggnadsdetaljer skilt för sig. Till exempel stenfoten, som var 75 cm hög försäkrades för 200 rubel. Stockstommen försäkrades för 1 040 rubel, bjälklagen för 360, yttre taket för 280 och golven för 365 rubel. Innertaken som var gjorda av furubräder försäkrades för 213 rubel. Inre och yttre trappor försäkrades för 135 rubel. I byggnaden fanns det 10 stora fönster och flera mindre vindsfönster. 2 rum hade franska tapeter medan två hade målade väggar. I byggnaden fanns det fem skafferier, 2 skorstenar.

Staden ville att hela försäkringsbeloppet skulle uppgå till 3 867,90 rubel men den lokala brandstodskommittén godkände endast 3 750.

Byggnad nr 2:

En uthusbyggnad uppförd av nytt grantimmer år 1828 och den var inte brädfodrad men nog målad med röd färg. I uthuset fanns det åtta rum men inga eldstäder och där fanns ett magasin, ett vagnslider, ett stall, ett spillhus, en förstuga med ett fähus, en foderlada och ett vedlider. Uthuset var 69 alnar (41,40 m) långt och 11 ½ alnar (6,9 m) brett och hade ett tak av näver. Under byggnaden fanns en ordentlig stenfot som var en halv aln hög. Också här försäkrades alla detaljer skilt för sig och det totala försäkringsbeloppet uppgick till 1 450 rubel.

På tomten fanns ett 103 alnar (60 m) långt plank, som var 4 alnar (2,40 m) högt och inne på tomten fanns ett staket som var 121 alnar långt och 2 alnar högt. Dessa försäkrades också.

Hela försäkringsbeloppet uppgick till 5 500 rubel och den årliga inträdesavgiften eller premien beräknades till 55 rubel 31 kopek.

Förnyad brandförsäkring år 1840.

Vid den normala granskningen år 1840 framkom att byggnaderna fortfarande var i lika gott skick som då försäkringen tecknades år 1834, så att inga förändringar gjordes i försäkringsvärdena. Däremot märkte granskarna att det på granntomten nr 170 hade byggts ett apotekslaboratorium, som räknades till en eldfarlig inrättning. På grund av detta höjdes den årliga inträdesavgiften med några rubel till 58 rubel 65 kopek.

Förnyad brandförsäkring år 1846.

Vid granskningen år 1846 konstaterades att byggnaderna fortfarande var i gott skick och därför gjordes inga förändringar. Byggnaden nr 1 hade år 1842 tillbyggts och den utfördes på Stadens Enskilda Handels Cassas bekostnad.

Stadens äldste och Handelskassans förvaltare Simon Anders Wendelin, Alexander Sjöberg, Gabriel Holmudd och Erik Nils Sundman tecknade den 19 maj en ny brandförsäkring på huvudbyggnadens tillbyggnad.
År 1846 tecknades en ny försäkring eftersom huvudbyggnaden hade byggts till i den norra ändan.

De uppgav att tillbyggnaden var uppförd av nytt furu- och grantimmer år 1842. Tillbyggnaden var 24 ½ alnar (14,7 m) lång och hade samma bredd och höjd som den gamla byggnaden. Där fanns 3 kamrar, en förstuga och en bagarstuga och i dessa nya rum fanns det 4 kakelugnar. I ett rum fanns en spis med bakugn.

Tillbyggnaden försäkrades för 880 rubel.

Brandförsäkringen år 1871.

Den 28 september 1871 tecknade staden en ny brandförsäkring på den södra delen av huvudbyggnaden och på uthuset. På byggnaderna hade gjorts flera förbättringar och de har därför erhållit ett högre värde. Tomten var lika stor som tidigare och nödvändiga brandredskap fanns på tomten och de var alla målade med tomtens nummer med oljefärg.

Byggnad nr 1, södra delen.

Byggnaden som var uppförd år 1819 är nu brädfodrad och målad med kompositionsfärg och taket var lagt med pärtor. Längd och bredd var samma som tidigare och där fanns sex rum i bottenvåningen och ett rum på vinden i den södra ändan. På gårdssidan fanns det en överbyggd uppgångstrappa, som var byggd av korsvirke och bräder.

Byggnaden försäkrades för 4 300 finska mark.

Byggnad nr 2.

Uthuset var i försvarligt skick, uppfört år 1828, målat och hade pärtor på taket. Uthuset hade samma mått och rum som tidigare och det försäkrades för 1 700 mark.

Förutom dessa två byggnader, så försäkrades inkörsporten för 100 mark och den var byggd av stock och plankor. Planket kring tomten försäkrades också för 100 mark och staketet kring trädgården likaså för 100 mark.

Hela försäkringsbeloppet uppgick till 6 300 mark i silver och den årliga inträdesavgiften beräknades till 52,35 mark. Premien höjdes med 10 % på grund av grannens apotekslaboratorium och med 10 % på grund av vindsrummet i huvudbyggnaden.

Samtidigt försäkrade Stadens Handelskassa den norra delen av byggnaden, som de hade bekostat och uppfört år 1842. Den var inte brädfodrad men målad med kompositionsfärg och hade pärtor på taket. Längden och bredden var samma som tidigare och rumsindelningen också. På gårdssidan fanns det en överbyggd uppgångstrappa, som var byggd av korsvirke och bräder.

Deras andel av byggnaden försäkrades för 3 500 mark och den årliga premien beräknades till 26,95 mark.

Så här var byggnaderna placerade år 1871 på tomten 169.

Brandförsäkringen år 1883.

I augusti 1883 tecknade den nya ägaren Charles Uno Nordlund en ny brandförsäkring på byggnaderna på tomt nr 169. Han hade förnyat brädfodringen och målat den med oljefärg och han hade byggt en ny veranda med uppgångstrappa. I gaveln mot Skolgatan hade han öppnat två nya dörrar.

Nere vid sjöstranden hade Nordlund uppfört en ny byggnad innehållande en destillationsfabrik för ädlare spirituarer. Den placerades så nära stranden att vatten till ångkokaren kunde pumpas direkt från havet genom en ränna i väggen.

På tomten fanns en brunn med rikligt vatten, som kunde användas vid en eventuell eldsvåda. På tomten fanns det flera lummiga lövträd, som skyddade bra vid en eldsvåda. I huvudbyggnaden fanns en elektrisk brandtelegraf med en tråd från brandvakten i rådhusets torn.

Tomten var lika som tidigare och alla nödvändiga brandredskap fanns tillgängliga och de var alla målade med tomtens nummer. På tomten fanns det nu 3 byggnader och Nordlund ville försäkra dem alla.

Efter att Charles Uno Nordlund hade uppfört destillationsfabriken nere vid stranden tecknade han en ny brandförsäkring och bifogade denna planteckning till försäkringsbrevet. Infällt i nedre kanten hans namnteckning på försäkringsbrevet.
Byggnad nr 1.

Ett boningshus av trä i en våning, uppfört 1819 och tillbyggt 1842, brädfodrat och målat och taket var lagt med pärtor. Husets hela längd var nu 54 ½ alnar (32,7 m) medan bredden var samma som förr. I huset finns det nu 13 rum och i dessa fanns det totalt 9 kakelugnar och en kökskamin med hällspis och en köksspis med en bakugn.

Hela byggnaden försäkrades för 10 500 mark.

Byggnad nr 2.

Uthuset uppfört år 1828 var i försvarligt skick och till en del brädfodrat och målat. Uthuset hade samma längd och bredd som förr och hade pärtor på taket. Rumsindelningen var också som förr och uthuset försäkrades för 2 000 mark.

Byggnad nr 3.

En destillationsfabriksbyggnad av timmer i gott skick, uppför år 1883, inte ännu brädfodrad eller målat. Taket var lagt med asfaltfilt och det var 20 alnar (12 m) långt och 10 ¼ alnar (6,15 m) brett. Från marken till takkanten var det 10 alnar (6 m) och det var byggt i en våning. Där fanns 3 rum, nämligen ett boningsrum med kakelugn, ett kallreningsrum med rörledning i nisch, till en del plank- och jordstampat golv. Det tredje rummet var ett destillationsrum med jordstampat golv och väggarna och taket var rappat med murbruk och där fanns en mur i nisch. Själva fabriksbyggnaden försäkrades för 1 500 mark.

En del av inredningen försäkrades också. I kallreningsrummet fanns en malm ångvattengryta för 150 mark, tre reningsapparater med järnband, rör och kransar för 200 mark, en uppfodringstryckpump av järn för 100 mark. I destillationsrummet försäkrades en inmurad kopparpanna för 800 mark och i den rymdes 25 kannors (1 kanna = ca 2,5 liter) och den var försedd med förvärmare, kylare och rörledningar.

Hela byggnaden med all inredning försäkrades för 2 750 mark.

Förutom dessa tre byggnader försäkrades inkörsporten, planket och trädgårdsstaketet för tillsammans 400 mark.

Hela försäkringsbeloppet uppgick alltså till 15 650 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 141 mark. Premierna för alla byggnader höjdes med 30 % på grund av den eldfarliga destillationsbyggnaden och till på köpet fanns det eldfarliga apotekslaboratoriet på granntomten.

Brandförsäkringen år 1896.

Den 16 november tecknade rådmansänkan Augusta Nordlund en ny brandförsäkring på sin ägande tomt nr 169. Flera förbättringar och tillbyggnader hade gjorts och byggnadernas värde har ändrats. Destilleringsfabriken är efter Charles Unos dödsfall uthyrt till handlanden Konrad Sundman men verksamheten är liten och fabriken är i gång endast några dagar i året. Fabriksbyggnaden som nu har numret 4 lämnades utan försäkring och samma sak gjordes med det nyligen uppförda ångpannehuset nr 5, som var uppfört på tillandningsmark.

Augusta uppgav att tomten var 2 282 m² stor och att den norra sidan vetter mot apotekstomten nr 170 och de östra begränsas av tillandningarna och Stadsfjärden. Den södra sidan gränsar till Skolgatan, som på detta ställe var 9,80 m bred medan den västra sidan gränsar till Stadgatan, som var 7,43 m bred.

På tomten fanns alla nödvändiga brandredskap och de var alla märkta med tomtens nummer i färg.

Änkan Augusta Nordlund tecknade en ny brandförsäkring år 1896 och bland annat hade en iskällare uppförts på gården. Augustas namnteckning infälld i nedre kanten av planteckningen.
Byggnad nr 1.

Inga större förbättringar hade gjorts på huvudbyggnaden, som hade uppförts 1819 och 1842. Den var 32,37 m lång, 9,80 m bred och från marken till takkanten var det 8,91 meter. Taket var lagt med pärtor och i byggnaden fanns det 11 rum och kök. Byggnaden hade renoverats och fått 4 nya kakelugnar, nya fönster och nytt golv. Salen har försetts med en ”ganska kostsam och rik trä takpanelering med smakfulla dekorationsmålningar och förgyllningar. Väggarna äro målade på paff i stil med taket”. Brandstodsbolagets lokala agent, sjökapten Hagen kunde intyga att ”materialerna varit oklanderliga, arbetslönerna de å orten vanliga, samt att arbetet vid förenämnda förbättringar och reparationer blifvit utfördt med synnerlig omsorg”.

Augusta ville att byggnaden skulle försäkras för 16 500 mark men brandstodsbolaget godkände endast 14 500 mark.

Byggnad nr 2.

Uthuset hade reparerats och var nu i gott skick och hade ett tak av pärtor. Det var 40,97 m långt och 6,83 m brett och det försäkrades för 2 800 mark.

Byggnad nr 3.

En iskällare uppförd av korsvirke och bräder år 1887 och var sammanbyggt med uthuset. Källaren var målad och hade ett tak av bräder. Den var 5,20 m lång och 4 m bred och där fanns en iskällare med en trekantig förstuga.

Iskällaren försäkrades för 200 mark.

Byggnaden med destillationsfabriken lämnades ju oförsäkrad och det gjordes också byggnaden med ångpannan. Däremot brandförsäkrades inkörsporten för 200 mark och den var byggd av stockar och bräder. Planket runt tomten som var 75 m lång och 2,38 m högt försäkrades för 250 mark. Trädgårdsstaketet på gården försäkrades för 50 mark och det var 56 m långt och 1,20 m högt.

Hela försäkringen uppgick till 18 000 mark och den årliga inträdesavgiften eller premien beräknades till 188 mark. Premierna för samtliga byggnader hade höjts med upp till 40 % på grund av de eldfarliga inrättningarna som fanns på tomten. Detta trots att Augusta meddelat att hyresgästen Konrad Sundman har dem i gång endast några dagar per år.

Brandförsäkringen år 1906.

Den 14 december 1906 tecknade godemannen Bruno Wendelin en ny brandförsäkring på Augusta Nordlunds byggnader på tomten nr 169, på grund av att förbättringar hade gjorts. Tomten var lika stor som förr och alla nödvändiga brandredskap fanns på tomten.

Byggnaden nr 1 hade nu fått galvaniserat plåttak och år 1901 hade Elektriska Aktiebolaget A.E.G. installerat elektrisk belysning. Själva elektriciteten kom från belysningsbolaget Ab Lumens kraftverk vid Staketgatan. Byggnaden försäkrades för 26 000 mark.

Nr 2, uthuset försäkrades för 4 000 mark och där hade inga större förbättringar gjorts.

Nr 3, iskällaren försäkrades för 200 mark.

Nr 4, spritrenings- och destillationshuset lämnades oförsäkrat och Bruno meddelade att verksamheten har upphört.

Nr 5, ångpannehuset lämnades också oförsäkrat, eftersom ”ångpannan eldas endast upp någon gång om året för rengöring av kolv”.

Inkörsporten, planket och staketet försäkrades såsom tidigare.