Den försäkrade gården på tomt nr 94

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1834.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och redan år 1834 försäkrade rådmansänkan Anna Holmström sin gård på Strandgatan 51. Hon var änka efter handlanden och rådmannen Anders Holmström. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget och hon uppgav då att på tomten fanns det 2 brandstegar, 2 brandhakar, 2 handsprutor, 2 svabbar och 2 läderämbare. På tomten fanns en brunn med vatten, som kunde användas vid en eventuell eldsvåda. Vid behov fanns det mer vatten i Stadsfjärden, så låg 124 alnar (75 m) från gården.

Då rådmansänkan Anna Holmström år 1834 brandförsäkrade sin gård och alla byggnader, så var de placerade enligt den renritade planteckningen. Infällt i nedre kanten änkans namnteckning från försäkringsbrevet.

I ansökan meddelade hon att tomten var 3 950 kvadratalnar, alltså 1390 m². Hon uppgav att det på tomten fanns 7 byggnader som alla skulle försäkras mot eldskada, nämligen:

Byggnad nr 1:

En träbyggnad byggt av nytt furutimmer år 1778 i två våningar. Den blev brädfodrad år 1790 och målad med röd färg. I nedre våningen fanns det 6 rum, nämligen en förstuga, en sal, 2 kammare och en salubod med sammanlagt 3 kakelugnar. I köket fanns det en köksspis med en stekugn. I den övre våningen fanns det också 6 rum i stort sett likadana som i nedre våningen.

Byggnaden hade en höjd om 18 ½ alnar och längden var 29 ½ alnar (17,7 m). Taket var gjort av bräder och stenfoten var 1 aln hög.

Som brukligt var så försäkrades alla byggnadsdetaljer skilt för sig. Till exempel stenfoten var brandförsäkrad till 100 rubel, stommen till 830 rubel, vattentaket till 467 och alla innertak till 457 rubel totalt. 13 panelade, oljemålade fönsterlufter i halvvitt glas försäkrades för 15 rubel per styck medan de mindre vindfönstren värdeerades till 10. I sju rum fanns det vattenfärgade tapeter och i övre våningen fanns det ett rum med oljemålade tapeter. Den fasta inredningen i saluboden kunde försäkras men inte någon lösegendom.

Änkan Holmström ville att byggnaden skulle försäkras för 4 509 rubel men den lokala brandstodskommittén godkände endast 4 100 rubel.

Byggnad nr 2:

En bagarstuga i gott skick, byggt av nytt furutimmer år 1814 i en våning. Den var inte brädfodrad men rödmålad och där fanns tre rum, nämligen två stugor och en kammare. I dessa rum fanns det två kakelugnar och en spis med bakugn. Huset var 23 alnar (13,8 m) långt och 10 alnar högt, alltså 6 meter. Taket var gjort av näver och hade en stenfot som var en aln hög.

Den här byggnaden försäkrades för 1 200 rubel.

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad uppförd av nytt grantimmer år 1813, i gott skick. Den var byggd i en våning och där fanns ett stall och ett vedlider. Uthuset var 23 alnar (14 m) långt och hade taket lagt med bräder.

Byggnaden försäkrades för 650 rubel.

Byggnad nr 4:

Ett stall byggt av nytt grantimmer år 1815, inte brädfodrat men målat med röd färg. Det var 12 alnar (7 m) långt och hade ett tak av bräder.

Stallet försäkrades för 300 rubel.

Byggnad nr 5:

En ladugårdsbyggnad i gott skick, uppförd av nytt grantimmer år 1814. Den var inte brädfodrad men nog rödmålad och där fanns 4 rum, nämligen en förstuga med fähus, foderlada och ett spillningshus. Ladugårdens längd var 26 alnar (15,6 m), hade tak av näver och grunden var gjord av grundstenar.

Ladugården försäkrades för 500 rubel.

Byggnad nr 6:

Ett magasin byggt av nytt furu- och grantimmer år 1814, i gott skick. Det hade endast ett rum och var 8 ¼ alnar långt (5 m). Taket var lagt med näver, stenfoten var hög och under byggnaden fanns det en välvd källare och till det fanns det två dörrar, som båda var gjorda av trä.

Magasinet försäkrades för 900 rubel.

Byggnad nr 7:

Ett uthus uppfört av nytt grantimmer år 1813, i gott skick, inte brädfodrat men nog rödmålat. Där fanns tre rum, nämligen ett vagnslider, en förstuga och en badstuga. I badstugan fanns det en bakstugu-ugn. Byggnadens längd var 22 ¼ alnar (13,3 m), taket var lagt med bräder och byggnaden saknade stenfot.

Uthuset försäkrades för 500 rubel.

Förutom dessa sju byggnader så försäkrades den överbyggda inkörsporten och gångporten mot Östra Långgatan för 100 rubel medan den mindre inkörsporten från Strandgatan försäkrades för 20 mark. Ett trädgårdsstaket på gården försäkrades för 30 rubel, det var 28 alnar lång och 2 ¼ alnar högt (1,35 m).

Hel brandförsäkringen uppgick till 8 300 rubel och den årliga inträdesavgiften beräknades till 85 rubel 91 kopek.

Anna Holmström uppgav att det inte fanns några oförsäkrade byggnader på hennes tomt och några eldfarliga inrättningar fanns det inte heller på tomten eller i dess närhet.

Vart femte år skulle byggnaderna och brandredskapen granskas och år 1840 gjordes den första. Gården hade då övertagits av handlanden Carl Magnus Ridderstad och inga anmärkningar gjordes. År 1846 gjordes följande granskning med samma goda resultat.

År 1851 gjordes en granskning och gården ägdes då av handlanden, herr Gustaf Ferdinand Bäckström. Granskningen utfördes av handlandena E. N. Sundman och Robert Uggla och allting var i skick.

År 1856 gjordes en grundlig genom av byggnaderna och premierna korrigerades nedåt, för att byggnaderna skulle få de rätta värdena. Så gott som alla byggnader hade förfallit och försäkringsvärdet sjönk därför men dåvarande ägaren Wilhelm Holmudd godkände sänkningarna.

Branden 14 januari 1859.

Natten mot den 14 januari utbröt en brand på Östra Långgatan 53 och denna spred sig söderut och mot öster och förstörde mer än 20 gårdar. Samtliga uthusbyggnader på Wilhelm Holmudds gård förstördes helt medan huvudbyggnaden nere vid Strandgatan kunde räddas. De här byggnaderna var då försäkrade för 732 rubel och eftersom skadan var total, så betalades den ersättningen ut.

Brandförsäkringen år 1906.

I oktober år 1906 tecknade den dåvarande ägaren, handlanden Wilhelm Holmudd en ny brandförsäkring eftersom förbättringar hade gjorts på huvudbyggnaden. Den största förbättringen var att byggnaden nu hade fått ett tak av järnplåt. Ett par andra byggnaderna hade också uppförts efter branden 1859 men dessa lämnades oförsäkrade.

Handlande Holmudd uppgav att tomten var 1 390 m² stor, avståndet till Stadsfjärden var 65 m, det fanns en bra brunn på gården och att alla nödvändiga brandredskap var märkta med tomtens nummer.

Stadsbranden år 1859 förstörde alla byggnader på tomt nr 94 utom själva huvudbyggnaden vid Strandgatan. Ägaren Wilhelm Holmudd uppförde efter det ett par uthusbyggnader men som dock lämnades oförsäkrade då han år 1906 tecknade en brandförsäkring.
Huvudbyggnaden nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört i två våningar år 1778, brädfodrat och målat med kompositionsfärg och hade nu ett tak av järnplåt. Byggnaden var 17 m lång och 9 m bred och från marken till takkammen var det 8,78 m. I nedre våningen fanns det förutom förstugan fem boningsrum och i dessa rum fanns det fyra kakelugnar och en kökshällspis. I övre våningen fanns det också fem rum med lika många eldstäder.

Hela byggnaden försäkrades för 10 000 mark och den årliga inträdesavgiften eller premien beräknades till 85 mark. Premien för huvudbyggnaden höjdes med 20 % eftersom den var byggd i två våningar.

Byggnad nr 2, som var uppförd av korsvirke och bräder lämnades utan försäkring, liksom byggnaden nr 3, som var uppförd av stock.

Däremot försäkrades den målade inkörsporten mot Strandgatan för 100 mark. Den var byggd av stockar och bräder och i försäkringen ingick gångjärn och reglar.

Ett målat plank försäkrades också för 100 mark och det var 27 m lång och 2 m högt.

Hela försäkringsbeloppet uppgick alltså till 10 200 mark. Holmudd uppgav att det på hans tomt inte fanns några eldfarliga inrättningar och sådana fanns inte i grannskapet heller. Någon trädgård fanns inte på tomten och inga skyddande, lummiga lövträd heller.

Brandstodsbolagets lokala agent, sjökapten Wilhelm Hagen skrev i sin rapport att huvudbyggnaden nr 1 är uppförd i strid med den nya byggnadsordningen, som inte tillåter boningshus i två våningar uppförda av trä.

Så här såg den planteckning ut som handlande Wilhelm Holmudd lät rita upp då han år 1906 tecknade en ny brandförsäkring på sin gård.
Brandförsäkringen den 23 oktober 1906 undertecknades med namnet J Wilh Holmudd, Handlande