Gyllenbögels rapport om affären i staden och i Tjöck.

Befälhavare Gyllenbögel gav följande rapport den 12 augusti 1808 om hur det gick till då han från Närpeshållet intog Pjelax, Kristinestad och Tjöck den 10 augusti 1808. Rapporten publicerades bland annat i Upsala Tidning 5.9.1808:

Sedan jag genom säkra kunskapare fått underrättelse, att den ryska armé, som hade stått i Lappfjärd, till en del därifrån marscherat mot Kauhajoki. Jag beslöt då att försöka en diversion på Christinestad, byn Tjöck och Lappfjärd för att där rensa upp nämnda brigad.

Vi bröt därför upp från Närpes med en del av under mitt befäl stående trupper, bestående av 800 man infanteri, 1 division 3 punds artilleri och 16 dragoner. Den 10 augusti kl. 6 på kvällen marscherade vi åt Pjelax, sedan jag samtidigt avsänt en grupp på 50 man till Östermark, för att på den sidan observera fiendens rörelser. Löjtnant Mellin som fått order att med 55 man göra en stark rekognosering , avgick om morgonen samma dag men som jag sedermera beslöt att göra en huvudattack, så fick den order att göra halt vid Stobacka, dit jag kom med huvudstyrkan kl. 8 på kvällen.

Kl. 9 på kvällen upptäckte dragonspetsen en grupp kosacker på andra sidan Pjelax by och strax därpå posteringen. Jag befallde löjtnant Mellin att gruppera kedjan med en kanon i mitten, som gick på vägen. Kedjan ryckte fram utan särdeles motstånd till vägkorsningen som leder till Christinestad. Under tiden lät jag Ålands fria bataljon på slätten hitom Pjelax att med 2 kompanier till höger och 2 till vänster formera kedjan och sedan ta betäckning i småskogen.

Vid vägkorsningen gjorde jag följande disposition: löjtnant Östbom med 100 man Finska skarpskyttar marscherar med 100 man för att inta Christinestad, den lilla vägen till Tjöck ockuperades av sergeant Westberg med 20 man, som i höjd med huvudstyrkan skulle avancera mot Tjöck.

Löjtnant Östbom och sergeant Westberg skulle skicka en rapport åt mig med en dragon genast de hade hunnit till sin bestämmelseplats eller när de stötte på fiender. Kl. 4 om morgonen den 11 augusti erhöll jag löjtnant Östboms rapport att han hade intagit Christinestad och därför gav jag honom order att marschera mot Lålby för att lätta på huvudoperationen mot Tjöck.

Befälet och manskapet har gjort sina skyldigheter och i synnerhet får den äran löjtnanterna Mellin, Östbom, Köllerfeldt, Höök och fänrik Tessloff. Löjtnant Mellin har med sin rådighet och bravur visat att han är en gammal och skicklig officer. Löjtnant Östbom har med sin snälla tilltagsna marche mycket bidragit till denna positions intagande. Löjtnant Köllerfeldt har under hela affären varit närvarande och själv med sin kanon gått fienden under ögonen. Löjtnant Höök vid Nylands Dragoner fick lov att sitta av och anföra kedjan på vänstra flanken. Han har bibehållit ordning, köld och ståndaktighet, anfört kedjan ända tills Tjöck var intaget. Fänrik Tessloff anförde kedjan på högra flanken.

Jag är nu mästare av Lappfjärds position och kommunikation med andra brigaden är öppnad. Vår förlust är sergeant Seman och en soldat av skarpskyttarna är illa blesserad. Dödsskjutna 1 av skarpskyttarna och 3 man av Ålands fribataljon. Fiendens förlust skall vara vida större och som bedöms av den myckna blod som på flera ställen syntes på vägen. Flera lass med sårade har även från Tjöck blivit hit och sedan släpade åt Björneborg. Ett hömagasin av omkring 100 lispund erövrat.

Lappfjärd den 12 augusti 1808, Gyllenbögel, Befälhavare