Tidningsurklipp från 1830-talet

År 1830

Finlands Allmänna Tidning kungjorde 30.1.1830 att handlanden Simon Anders Wendelin förordnats till svensk och norsk vicekonsul i Christinestad.

Då den svenska medborgaren Jakob Salomon Lilo (1795-1841) ville gifta sig med Christina Agatha Parman (1804-1837) från Christinestad, så måste han ha ett hinderlöshetsintyg för detta. Något sådant hade han inte och därför måste det kungöras i den allmänna tidningen 28.9 1830, så här: ”Den eller de, som tilltro sig hafwa något att anmärka, emot undertecknads hinderlöshet till äktenskaps ingående, ville sådant inom Laga tid (alltså år och natt) anmäla hos pastor i Lappfjärds socken av Wasa Län, herr prosten Estlander. Christinestadstad den 15 september 1830. J. E. Lilo, handels bokhållare.(eftersom ingen anmälde om förhinder, så kunde herr Lilo den 25 september 1831 gifta sig med fröken Parman).

År 1831

Helsingfors Tidningar skrev den 15.10.1831 att en insamling hade gjorts för de nödlidande i Tavastehus. Den staden hade till stora delar förstörts i en brand om sommaren och eftersom det inte fanns några brandförsäkringar den tiden, så gjordes insamlingar i hela landet. Borgmästare Roos i Kristinestad kunde per post skicka en summa om 414 riksdaler och bland givarna märks en Wasenius som gav 50, borgmästare Roos gav 22, handlande Sjöberg gav 30. S. A. Wendelin 60 riksdaler och flera stadsbor gav mindre belopp.

Åbo Underrättelser skrev 17.12.1831 om skonerten Fortuna, med kapten Johan August Hedman (1798-1841) hemma i Christinestad. På väg från Bremen till hemstaden hade de förlorat ena masten och måste då gå in till Helsingör för att reparera den.

År 1832

Helsingfors Tidningar skrev den 18.8.1832 att den 4 juli hade det funnits 31 personer i Närpes som var angripna av koppsmitta. I Pörtom var 60 barn sjuka och 33 hade avlidit sedan sjukdomen började sprida sig. I Kaskö hade sju personer insjuknat mellan den 22 och 29 juni och efter 29 juni hade ytterligare sex personer insjuknat men inga dödsfall rapporterades. ”Uti Christinestad fortfar sjukdomen mera lindrigt och har densamma för övrigt endast försports hos några personer Storswed Gästgifvaregård i Ny Carleby Socken och hos tvenne kringstrykande tiggarebarn, hvilka blifvit till Kronohäktet i Wasa införpassade, och der försedde med nödig Läkarevård”.

År 1833

Helsingfors Tidningar skrev den 23.3.1833 att elden hade kommit lös i handlande Töttermans gård den 4 februari. Elden blev genast dämpad innan densamma hunnit sprida sig utom det först antända huset. (Den här gården låg på Strandgatan 22, som Tötterman hade köpt tre år tidigare). 

Åbo Underrättelser 13.7.1833: Skeppet Neptun, hemma i Christinestad och fört av kapten Salén har emellan den 11 och 12 juli 1833, strandat vid Nordvaarder, sedan det förut genom påstötning förlorat roder och stormast. Hela besättningen är räddad. 

År 1834

Helsingfors Tidningar 15.3.1834: Åstundas att tidigt nästa sommar, få ett större parti bomull från London och Liverpool, i goda fartyg, på Helsingfors, Åbo, Björneborg eller Christinestad. Skeppare som ämnar segla till förstnämnda platser, behagade med det första hos undertecknad härstädes uppge de billigaste villkor, för frakt, magasinering, utleverering m.m.Tammerfors den 22 februari 1834, James Finlayson, Fabrikant. 

Finlands Allmänna Tidning, 7.4.1834: Skonerten Hebe om cirka 29 läster, byggd av furu på cravell, med goda inventarier, liggande vid Björkö sund. Köp kunna avslutas med konsul S. A. Wendelin eller med underskriven i Helsingfors, J. H. Backman. 

År 1835

Helsingfors Tidningar 14.3.1835: Genom offentlig auktion, som hålls den 30 mars detta år hos färjekarlen Argillander, boende vid Lappfjärds sockens färjställe intill Christinestad, försäljes för avlidne hovrättsrådet Wasenii konkursmassas räkning 110 tunnor råg och 92 tunnor korn, vilket till hugade köpares underrättelse meddelas. Wasa den 5 mars 1835. Makans godemän.

Åbo Underrättelser 16.9.1835: Vid åländska skärgården i sistlidne maj månad strandade skonerten Elis från Christinestad, försäljes jämte inventarier, i det stånd densamme nu befinnes vid Beckholms redd härstädes, varom närmare överenskommelse kan träffas med Abr. Kingelin.

Helsingfors Morgonblad 27.11.1835: Den 11 nästinkommande december, kl. 12 på dagen försäljes i Helsingfors genom offentlig auktion, för handlanden I Christinestad P. J. Mattens konkursmassans räkning, 2 leglar innehållande 230 kannor Arrac (indonesisk spritdryck, som i små mängder kan användas i bakverk).

Helsingfors Tidningar 23.12.1835: Skonerten Margaretha med kapten Eric Nils Bergström (1792-1836) med last från Lübeck till Christinestad ankom den 21 november 1836 till Rönne på Bornholm. Det hade läckage, hade förlorat sina segel och skrovet var ramponerat till en del. 

År 1836

Helsingfors Tidningar 13.2.1836: Under år 1835 hade 31 fartyg från Finland besökt hamnen i Amsterdam. Av dessa fartyg var 6 från Christinestad. Från Helsingfors hade det kommit hela 10 fartyg men från alla andra orter var det endast ett fåtal, t.ex. från Vasa endast ett.

Helsingfors Tidningar skrev 2.3.1836 att den betydliga importen av utländsk spannmål senaste höst, har lett till att flera förråd nu är fyllda. Detta har förorsakat prisfall och om inte efterfrågan kraftigt ökar, så kommer inte priserna att stiga. I hamnen i Helsingfors finns bland annat briggen Saturnus, förd av kapten Wennerstrand, hemma i Christinestad. Den hade kommit dit den 10 november 1835 med råg från Lübeck.

Helsingfors Tidningar 9.3.1836: Två yngre tjänsteflickor, hemma från Christinestad, önskar sig tjänst i något hederligt hus här i staden. Överenskommelse kan ske i borgare Töttermans gård vid Glostranden. 

Åbo Underrättelser 25.5.1836: Från Wisby kom det en underrättelse den 5 maj att den finska skonerten Hoppet, förd av skepparen C. P. Ekman den tredje maj på förmiddagen hade strandat på Rysskullan, en halv mil utanför Skärs ända på Fårö. Fartyget med 78 lästers dräktighet var på resa från hemorten Christinestad till Antwerpen med last av plankor, tjära och potaska. Besättningen hade kommit i land med sina saker men fartyget som låg för ankar på grundet med kapade master, troddes icke kunna räddas.

Helsingfors Tidningar 8.10.1836:Den 27 september kom det från Örebro ett meddelande att den finska slupen Laura under ett förfärligt oväder natten mellan den 21 och 22 september hade strandat här i Grepen. Hon fördes av skepparen Anders Häll och kom från Christinestad och var på väg till Bornholm med tjära och bräder. Besättningen och en stor del av lasten och inventarierna bärgades medan fartyg är vrak. Också flera andra fartyg har lidit skador i stormen och förlorat med mast och segel. 

Åbo Tidningar 26.10.1836: Enligt Stockholms Dagblad hade det från Göteborg den 12 oktober inkommit följande meddelande: Styrmannen på den finska galeasen Maria har på resan från Bremen till Christinestad, anlöpt vår skärgård och i laglig ordning anmält att före detta befälhavaren på fartyget, kapten Reinhold Lind, den 3 oktober, klockan 9 på kvällen hade hoppat över bord. Han hade från sin kajuta begett sig ut på däck, endast iklädd skjorta. Tidigare samma afton, klockan 6 hade han i kajutan avskjutit en pistol laddad med två skott. Mörkret hindrade besättningen att rädda kaptenen. Anledningen till hans självmord var inte känd för styrmannen.

År 1837

I en lärobok från 1837 skrivs så här om Wasa län: Wasa län har 200 000 invånare och består av södra Österbotten, nordligaste Satakunda och nordvästa Tavastland. Öster om lantryggen är landet uppfyllt av höjder och sjöar, åt väster är det genomskuret av älvar, vid vilkas utlopp så väl städerna som de flesta kyrkorna är belägna. Skiffer och sandsten finns vi lantryggen. Invid kusten, några mil inåt landet finns god odlingsmark. I trakten av Wasa skördas ett storkornigt sädesslag, nämligen Wasa-råg. Invånarna är skickliga i skeppsbyggeri och andra slöjder.Städer vid kusten är Wasa med 3 140 invånare och har en hovrätt. Christinestad har 1 790 invånare och dessa två städer har ansenlig handel. Kaskö på en ö men har en förträfflig hamn, 610 invånare.

Finlands Allmänna Tidning 23.6.1837: All den borgen min avlidne man, handlanden och coopvardie skepparen Erik Henrik Djupström (1799-1836) under sin livstid hade ingått, varder av mig från och med denna dag uppsagd.

Christinestad den 6 juni 1837 Maria Djupström.

Åbo Underrättelser 16.12.1837: Från Helsingör rapporteras att fartyget Elisabeth med kapten Åkervall och hemma i Christinestad har lagt till på redden. Fartyget kom från Liverpool och hade en last av bomull, varför hon troligen kommer att hamna i karantän.  

År 1838

Åbo Underrättelser, 23.5.1838. Skepparen Carl Gustaf Hälls hustru Hedvig Maria, född Melander har funnits liggande död på golvet i den av henne ensam bebodda kammare i Christinestad, med huvudet, bröstet och armarna förbrända. Den avlidna, som en längre tid har varit sjuklig och stundom haft anfall av fallandesot, hade om aftonen fått besök av änkan Rönnbom, som på begäran gjort upp eld i kakelugnen. Rönnbom gick därefter bort en stund men efter en halv timme återkommit och funnit henne död och förbränd, utan att något spår av elda var synligt på golvet.

Finlands Allmänna Tidning, 22.10.1838: I händelse min man, coopvaerdie skepparen Joseph Häggqvist, som för två år sedan avreste till residencestaden St. Petersburg, ännu vore vid liv, vilket jag har anledning att betvivla, så anmanas han att återkomma till sammanlevnad med mig, såframt han vill undvika det äventyr som lag förmår.

Christinestad den 29 september 1838 Catharina Häggqvist, skepparehustru.  

År 1839

Borgå Tidning, 23.1.1839: Pedagogier äger bestånd i alla Österbottniska städer. I Christinestad torde skolan vara lika gammal som staden, eller från medlet av 1600-talet. Utom kronolönen, 15 tunnor råg åtnjuter läraren djäknepengar från staden samt Lappfjärds pastorat, tillsammans omkring 110 rubel silver. Han innehar en ämbetsgård, en ängsteg samt ett mindre betydligt fiske. Skolan har det betydliga antalet av 100 elever.

Helsingfors Tidningar 8.6.1839: Änkefru, borgmästarinnan Johanna Christina Forsman, född Walen, avled stilla i Christinestad den 27 april 1839 i en ålder av 73 år, ömt sörjd och saknad av barn och barnbarn.Finlands Allmänna Tidning 26.7.1829:Sedan mina svågrar, sjömännen A. F. och Johan Henrik Ström, som med galeasen ”Freden”, ifrån denna stad till utrikes ort begett sig för ca 3 år sedan, utan att de det minsta låtit höra av sig och som nu deras vistelseort är mig obekant eller om de ännu lever, så antydes dem att inom natt och år, från dato ge sådant till känna. I annat fall kommer med deras i arv dem tillfallna egendom att lagligen förfaras.Christinestad den 12 juli 1839.Eric Beckman, coopvaerdie sjöman

Finlands Allmänna Tidning 5.10.1839: Som min man, sjömannen Adolph Fredric Ström, som efter en av honom år 1836 om hösten härifrån företagen utrikes sjöresa, sedan den tiden inte har låtit höra av sig, så uppmanas han, att inom den i författningen föreskrivna tid infinna sig till sammanlevnad med mig, emedan jag i annat fall träder i nytt gifte, vilket härigenom för första gången tillkännages.

Christinestad den 6 september 1839, Anna Greta Ström, född Brunberg.

Finlands Allmänna Tidning, 26.11.1839: Undertecknad skräddaregesäll ärnar i Christinestad ingå äktenskap, men som jag inte kan styrka hinderlösheten därtill ifrån 8 augusti år 1836 till 27 januari 1838, ävensom ifrån januari till juli månad 1839, då jag har vistats på skilda orter i Finland. Må den, som därmed anser sig befogad, emot samma mitt tilltänkta äktenskap anmäla klander inom laga tid, hos pastorsämbetet i Christinestad och Lappfjärd.

Johan Åkersten.