Carl och Anna Eklunds testamente 6 maj 1841

Renskrivet av Lasse Backlund i september 2023. Originaltestamentet fanns som bilaga till lagfarten 1861.

Undertecknade äkta makar har denna dag överenskommit och velat sålunda förebygga stridigheter om arv efter våra bägges död, nämligen att vilkendera av oss som den andra överlever, skall äga ostörd besittningsrätt till vårt gemensamma bo uti både fast och lös egendom, utan att likväl densamma får förskingras, pantsättas eller försäljas under vad villkor det må vara, men efter vår bägges död, skall sonen Gustaf, vilken varit hemmastadd och oss visat den vördnad och välvilja föräldrar av sina barn har att fordra, därav ensam bli ägare, sedan han likväl först utbetalt till sin bror, glasmästaren i Wasa Carl Anders Eklund sextioåtta rubel, femtiosju och en sjundedels kopek silver, i händelse han skulle leva men i annan händelse och om han efterlämnade sig bröstarvingar, äga de sistnämnda uppbära eller lyfta ut av bemälda vår son Gustaf dem bestämda summa, som för deras fader är ovan bestämt. För övrigt är detta vår yttersta vilja såsom beskrivet är, så att varken närmare eller fjärmare arvingar sin rätt till vår egendom får något anspråk derå göra efter vår bägges död och när den högsta Guden oss behaga hädankalla, skall sonen Gustaf ombesörja vår anständiga begravning eller i anseende av vår höga ålder, sjuklighet skulle inträffa därförinnan och skötsel därunder vara av behovet påkallat, skall han sådant ock ombesörja, på det ingendera av oss i ett eller annat avseende skall ha orsak att klaga över sådan uraktlåtenhet, eller tarvlig och sund föda under vår livstid. Allt detta som ovan bestämt blivit, är vår yttersta vilja, sådant varder med våra egenhändiga namns underskrivande och i tillkallade vittnes närvaro bekräftades.

Christinestad, den 6 maj 1841.

Carl Eklund     Anna Eklund

Med förestående överenskommelse och testamente är jag nöjd samt lovar detsamma till alla delar uppfylla. Tid och ort som ovan.

Gustaf Eklund

Bevittna: Johan Remahl och C. F. Blomberg