Den försäkrade gården på tomterna 42 och 43

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1883.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors men det var först i december 1883, som gården försäkrades för första gången. Skeppareänkan Ulrika Elisabeth Sjögren ansökte att gården skulle försäkras mot eldskada. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget och Sjögren uppgav då att på tomten fanns det nödiga brandredskap, nämligen 2 brandstegar, 2 brandhakar och 2 brandämbare, alla märkta med tomtens nummer i oljefärg.

Sjögren uppgav att det på tomten inte fanns någon brunn, som kunde användas vid en eventuell eldsvåda. Avståndet till stranden bar då 246 alnar (147 meter). Någon eldfarlig inrättning fanns inte på tomten och inte i grannskapet heller. På tomten fanns en trädgård men inga lummiga lövträd, om skulle ha kunnat skydda vid en eventuell brand.

Wickman uppgav att tomten var 3 180 ”Qvadrat alnar i areal vidd” (1 063 m²).

Då skeppareänkan Ulrika Elisabeth Sjögren i december 1883 försäkrade sin gård, skulle en planteckning bifogas försäkringsbrevet. Hon ägde västra halvorna av tomterna 42 och 43 och alla byggnader låg på tomt 43. De andra delarna av dessa två tomter ägdes vid denna tid av Johan och Agatha Parmans barn på Östra Långgatan 71.

Det fanns tre byggnader på tomten år 1882, som Sjögren ville försäkra:

Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i försvarligt skick, uppfört år 1805, brädfodrat och målat med slamfärg och hade ett tak av pärtor. Byggnaden var 18 alnar (11 m) lång, 8 ½ alnar bred och höjden från marken till takkammen 8 ½ alnar. Byggnaden hade en våning och där fanns tre boningsrum utom förstuga, och i dessa fanns det 2 kakelugnar och en köksspis med bakugn.

Den här huvudbyggnaden försäkrades för 1 000 mark.

Byggnad nr 2:

En hushållsboda i försvarligt skick uppförd av stock år 1820, målad med slamfärg och det hade ett tak av bräder. Bodan eller härbret var 6 alnar lång och lika brett, hade två våningar.

Hushållsbodan försäkrades för 100 mark.

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad av stock i försvarligt skick, uppförd år 1849, målad och hade ett tak av bräder. Uthuset var 22 ½ alnar (13,5 meter) långt och där fanns en foderlada, fähus och spillningskast med latrin.

Uthuset försäkrades för 200 mark.

Hela försäkringsbeloppet blev alltså 1 300 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 9,31 mark. Den här avgiften eller premien gällde i 5 års tid och premien skulle då justeras i samband med att byggnaderna och brandredskapen granskades.

Brandförsäkring år 1896.

Den 28 september 1896 vill skeppareänkan Ulrika Sjögren teckna en helt ny brandförsäkring, eftersom det sedan den förra togs hade gjorts flera större förbättringar på byggnaderna och så hade det byggts en helt ny fotoateljé  på tomten.

Tomten och grannarna är de samma som förra gången. Nu har det grävts en brunn i tomtens norra ända och där kunde man ta vatten vid en eventuell eldsvåda.

Till varje försäkringsbrev skulle en planteckning bifogas, som visade byggnadernas placering på tomten och så här såg skeppareänkan Sjögrens ut i renritad form, alltså den som hon använde år 1896. Notera att halva tomten är en trädgård och att det nu finns till och med en fotoatelje på tomten, i byggnad nr 4.
Byggnad nr 1:

Ursprungligen byggd år 1805 av gott timmer, brädfodrad och målad med röd slamfärg och hade ett tak av pärtor. Gården tillbyggd år 1885 med timmer, brädfodrad och målad och tillbyggnaden hade ett tak av asfaltfilt. Hela husets längd är nu 17,8 meter mot 11 före tillbyggnaden. Där fanns nu 4 boningsrum och en tambur, med totalt 3 kakelugnar och en köksspis med bakugn. På gårdssidan fanns det en veranda som var byggd av korsvirke och bräder.

Sjögren ville försäkra gården för 2 900 men den lokala brandstofskommittén godkände 2 800 mark.

Byggnaderna 2 och 3 försäkrades för samma belopp som förra gången.

Byggnad nr 4:

En fotografiatilier av korsvirke och bräder och glas med ett tak av både asfaltfilt och glas. Den var 7,40 meter lång, 3,56 m bred och 4 meter hög till takkanten.

Denna försäkrades för 350 mark.

En inkörsport av stock och plankor försäkrades för 100 mark och i den ingick både gångjärn och reglar.

Ett målat brädplank, som var 51 meter långt och 2,1 meter högt försäkrades också för 100 mark. Ett målat staket av ribbor, som var 31 m långt och 1 meter högt försäkrades för 50 mark.

Hela försäkringsvärdet blev alltså 3 700 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 25,46 mark.

Så här såg den planteckning ut som skeppareänkan Sjögren bifogade det nya brandförsäkringsbrevet år 1896. Infällt i nedre kanten hennes underskrift.