Skolbyggnadens brandförsäkringar

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev som finns på Riksarkivet.

På 1870-talet togs den första brandförsäkringen på byggnaderna på skoltomten. Försäkringen tecknades i Städernas Allmänna Brandstodsbolag, som hade huvudkontoret i Helsingfors men ett lokalkontor också i Kristinestad.

Brandförsäkringen år 1901.

År 1901 konstaterades det att värdet på byggnaderna hade gått upp och flera förbättringar hade gjorts på dem. Drätselkammaren fick i uppdrag att teckna en helt ny försäkring. Nödvändiga brandredskap, som slangsprutor, brandstegar och brandhakar fanns på skolan och tomtens nummer fanns målade på varje verktyg. På gårdsplanen fanns en brunn med rikligt vatten och den kunde användas vid en eventuell brand.

På tomten som var 3 643 m² stor fanns det fyra byggnader och alla skulle försäkras.

Så här var byggnaderna placerade på skoltomten mellan åren 1873 – 1903. Den renritade skissen är tagen ur ett försäkringsbrev från år 1901. Båda uthusen var placerade i strid med den nya byggnadsförordningen, eftersom enligt den fick en byggnad inte byggas längs med rån till en granntomt.
Byggnad nr 1:

En skolbyggnad uppförd år 1839 och tillbyggd år 1875, brädfodrad och målad med oljefärg. Huset var 39,19 meter mot Skolgatan och 25,21 m mot västra sidan, byggt i en våning och hade ett tak av asfaltfilt. Förutom korridoren fanns det i skolan nio rum och i dessa fanns det totalt 14 kakelugnar.

Skolbyggnaden försäkrades för 36 000 mark.

Byggnad nr 2:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1850, brädfodrat och målat med oljefärg och taket var lagt med asfaltfilt. Huset var 14,25 m långt och 8,91 m brett och höjden från marken till takkammen var 7,13 m. Huset var byggt i en våning med sex rum och i dessa rum fanns det 4 kakelugnar och en kökshällspis. På gårdssidan fanns det en överbyggd trappuppgång.

Denna byggnad försäkrades för 7 000 mark.

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad av stock i gott skick, uppförd år 1841, brädfodrad och målad med kompositionsfärg och taket var lagt med asfaltfilt. Uthuset var 30,28 m lång och 4,15 m brett och höjden till takkammen var 6,24 m. Där fanns ett magasin, vedlider, latrin med spillningskast, fähus med förstuga och ett vagnslider.

Uthuset försäkrades för 3 400 mark.

Byggnad nr 4:

En uthusbyggnad av stock i gott skick, uppförd år 1873, brädfodrad och målad med kompositionsfärg och ett tak av asfaltfilt. Uthuset var 25,10 m långt, 5,34 m brett och 5,34 m högt och där fanns ett magasin, vedlider, latrin med spillningskast, fähus med förstuga och en foderlada.

Uthuset försäkrades för 3 400 mark.

Förutom dessa fyra byggnader, så försäkrades inkörsporten för 1 50 mark. Den var byggd av stockar och plankor och i försäkringen ingick lås och gångjärn.

Ett plank försäkrades för 260 mark och det var byggt av stock, bräder, strävor och ribbor. Planket var 98 m långt och 1,80 m högt.

Ett trädgårdsstaket, som var byggt av stock och strävor försäkrades för 290 mark. Staketet var 162 m långt och 1,10 m högt.

Alltsammans försäkrades alltså för 50 500 mark och den årliga inträdesavgiften eller premien beräknades till 341,55 mark. Byggnaderna skulle granskas regelbundet och premien kunde justeras både uppåt eller nedåt.

Före försäkringen kunde godkännas så skulle byggnaderna och brandredskapen granskas och den granskningen utfördes den 25 oktober 1901.  I granskningen deltog handlande J. W. Olin och handlande Konrad Sundman och den leddes av brandstodbolagets lokala agent, sjökapten Wilhelm Hagen.

Vid granskningen var allting i skick men Wilhelm Hagen meddelade att byggnaden på ”tomten nr 241 är uppförd i strid med byggnadsordningen, då den överskrider tomtgränsen i väster, men som staden äfven eger det angränsade området och tomten kommer att i en snar framtid att regleras, så att byggnaderna helt och hållet kommer inom tomten; är icke någon fara för handen att huset kommer att flyttas om partiell brandskada inträffat. Husen nr 3 och 4 äro för nära och på tomtgränsen och såldes i strid med byggnadsordningen.”

Brandförsäkringen år 1903.

Den 17 oktober 1903 ville staden teckna en helt ny försäkring, eftersom en större tillbyggnad hade gjorts i skolbyggnaden. Därtill hade två uthus rivits och ett nytt hade byggts i stället. Från stadens sida tecknades försäkringen av handlanden Emil Axelin, som var ordförande för stadens drätselkammare. Han uppgav att tomten nu var 3 818 m² stor, att brandredskapen var i skick och att det fanns vatten i brunnen.

Efter tillbyggnaden år 1903 så var den norra flygeln längre än den östra men de var lika breda. Det nya uthuset nr 3 är nu byggt flera meter från rån till granntomten, i enlighet med byggnadsordningen. Mot gatan fick ju byggnaderna fortfarande byggas längs med rån.
Skolbyggnaden nr 1:

Ett skolhus av timmer i gott skick, uppfört år 1839, tillbyggt 1875 och ytterligare en gång år 1903. Hela byggnaden var målad och brädfodrad, förutom den allra nyaste delen. Däremot hade hela taket nu lagts med järnplåt. I söder mot Skolgatan var byggnaden 39,19 m lång och i väster var sidan nu 44,15 m lång och båda gavlarna var 10,69 m breda. Byggnaden var i en våning och där fanns elva rum och i dessa rum fanns det totalt 16 kakelugnar.

Skolhuset försäkrades för 59 000 mark.

Byggnad nr 2 var i samma skick som för ett par år sedan. Den var ju byggd år 1850 och hade sex rum.

Byggnaden försäkrades för 7 000 mark.

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad av stock och delvis av korsvirke och bräder i gott skick, uppförd år 1903. Uthuset var brädfodrat och målat och hade ett tak av asfaltfilt. Uthuset var 25 m långt och 6,50 m brett och där fanns två förrådsbodar med dubbla bottnar, två vedlider, ”två korridorer jämte elfva afträden”.

Uthuset försäkrades för 5 500 mark.

Byggnad nr 4:

En brunnsöverbyggnad av korsvirke och bräder i gott skick, uppfört år 1903 och hade ett tak av järnplåt.

Byggnaden försäkrades för 400 mark.

Förutom dessa byggnader försäkrades inkörsporten för 150 mark, planket mot gatan för 230 mark och trädgårdsstaket, som nu var 35 m långt för 60 mark.

Alltsammans försäkrades för 72 340 mark och den årliga premien beräknades till 439 mark.

Brandförsäkringen år 1913.

Den 22 december 1912 ville staden höja försäkringsbeloppen, eftersom flera förbättringar hade gjorts i byggnaderna på skolgården. Skolbyggnaden nr 1 försäkrades för 80 000 mark, vaktmästarbostaden nr 2 för 12 000 mark, uthuset nr 3 för 5 500 mark och brunnens överbyggnad för 400 mark. Inkörsporten försäkrades för 250 mk, planket runt tomten för 360 mk och trädgårdsstaketet för 60 mark. Årspremien beräknades till 439, 55 mk och hela försäkringsbeloppet till 98 540 mk. Försäkringen godkändes i Helsingfors år 1913.