Den försäkrade gården på tomt nr 23

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur de gamla försäkringsbreven, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1834.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och redan år 1834 försäkrade handlandeänkan Maria Rebecka Holmström sin gård vid Packhustorget, på Strandgatan 55. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget och hon uppgav då att på tomten fanns det 2 brandstegar, 2 brandhakar, 2 handsprutor, 2 svabbar och 2 läderämbar.

Maria Rebecka uppgav att tomten var ”5 900 qvadrat alnar i arial vidd” .  Avståndet ner till havet var endast 90 alnar och på tomten fanns en brunn med rikligt vatten. Hon uppgav att det år 1834 fanns följande byggnader på tomten, som skulle försäkras:

Byggnad nr 1.

En träbyggnad av furutimmer i gott stånd, av nytt timmer, uppsatt år 1768, i två våningar. Brädfodrad 1771 och tillbyggd år 1819, brädfodrad år 1822, målad med röd färg. I byggnaden fanns 12 rum i nedre våningen, nämligen 2 förstugor, 1 sal, 1 salubod, 6 kamrar med tillsammans 7 kakelugnar. Där fanns också ett kök med spis och mindre stekugn, men också en annan spis med bakugn. I den övre våningen fanns 11 rum, nämligen 2 förstugor, 2 salar och 7 kammare med totalt 8 kakelugnar.

Höjden på byggnaden var 18 ½ alnar, längden 58 ½ alnar (34,4 m) och bredden 14 ½ alnar (8,7 m). Taket var lagt med näver och brädtak och byggnaden hade en stenfot som var 1 ¼ aln hög.

Som brukligt var så försäkrades alla byggnadsdetaljer och inredning skilt för sig. Till exempel stenfoten försäkrade för 350 rubel, stommen för 2 215, yttre taket 422, bjälklagen 638, golven av granplankor för 730 rubel. 31 fönster, 3 ytterdörrar och 24 halvfranska innerdörrar försäkrades och mycket annat finns uppräknat. Allt tillsammans värderades till 7 750 rubel.

Byggnad nr 2.

En av nytt grantimmer uppförd häbbre eller hushållsbod, byggd 1768. Den var i gott skick, inte brädfodrad, rödmålad och hade endast ett rum. Byggnadens underbädd var av stock och hade ett tak av näver. Byggnaden värderades till 150 rubel.

Byggnad nr 3.

En träbyggnad av furutimmer i gott stånd, byggt av gammalt timmer år 1817 i en våning. Byggnaden var inte brädfodrad men rödmålad och där fanns 3 rum, nämligen 1 stuga och 2 kammare. Där fanns en kakelugn och en spis med en inmurad kopparpanna, som skulle kunna rymma 75 kannor brännvin. Byggnaden var 17 ½ alnar långt, hade nävertak och en låg stenfot. Huset värderades till 850 rubel.

Byggnad nr 4.

En uthusbyggnad i gott stånd, av nytt timmer uppförd år 1817, inte brädfodrad men målad med röd färg. Där fanns 7 rum, nämligen 1 förstuga, fähus, foderlada, vedlider, stall, spillhus och utedass. Byggnadens längd var 49 alnar, den hade nävertak och hade ingen stenfot. Byggnaden värderades till 1 150 rubel.

Byggnad nr 5.

En magasinbyggnad byggt av nytt grantimmer år 1830. Den var inte brädfodrad men rödmålad och där fanns 2 magasin och ett vagnslider. Byggnaden var 31 ½ alnar lång, hade nävertak och en låg stenfot. Den värderades till 950 rubel.

Byggnad nr 6.

Ett hushålls magasin av nytt furutimmer, byggt 1768, inte brädfodrad men rödmålad och den hade bara ett rum. Det hade ett nävertak och en underbädd av stock och värderad till 300 rubel.

Alla dessa byggnader, ett plank och en inkörsport värderades till totalt 11 300 rubel och den årliga premien uträknades till 121 rubel 43 kopek.

År 1834 fanns det sex byggnader på tomten Strandgatan 55, alltså tomt nr 23. Mellan byggnaderna 1 och 2 fanns en brunn och ut mot Parmanska gatan fanns inkörsporten. I västra ändan fanns den ingärdade trädgården, som den tiden kallades kryddgård.

Försäkringen år 1840.

År 1840 gjordes en granskning och värdering av byggnaderna på tomt 23, som då hade övertagits av handlanden Carl Johan Parman. Granskarna ansåg att byggnaderna var välskötta och att inga ändringar gjordes i försäkringen.

Försäkringen år 1846.

År 1846 ägdes tomten fortfarande av handlande Parman. Denne hade nu lagt ett nytt tak på huvudbyggnaden, som var 1 ½ högre än det gamla och var nu byggt av bräder.

Den gamla byggnaden nr 2 var bortriven och i dess ställe hade en byggnad uppförts, innehållande en bagarstuga med spis och bakugn, en inmurad gryta och en stekugn och den hade 2 rökledningar. Den nya byggnaden värderades till 142 rubel.

Den gamla byggnaden nr 6 var också bortriven och i dess ställe hade det byggts ett magasin med brädtak och en hög stenfot. Den här nya byggnaden värderades till 155 rubel.

År 1846 hade ett par byggnader rivits och ersatts med nya, det gäller alltså byggnaderna 2 och 6.

Försäkringen år 1851.

År 1851 gjordes följande 5-års granskning. Byggnaden hade nu övertagits av handlande Karl. E. Lundman. Granskarna kunde konstatera att inga större ändringar hade gjorts och att alla byggnader fortfarande var i gott skick och att försäkringen kunde hållas i kraft. År 1856 gjordes en likadan granskning, där byggnaderna och brandredskapen kontrollerades och allting verkade vara i skick.

Branden 14 januari 1859.

Den 26 februari 1859 granskades rapporten om branden i Kristinestad av direktionen för allmänna Brandstodsbolaget i Finland.

De kunde konstatera att samtliga byggnader förutom huvudbyggnaden nr 1 hade brunnit ner till grunden. Samma öde rönte planket och inkörsporten och skadan värderades till 1 175 rubel 71 kopek. En del material, såsom ”järnskräp och förbrända timmer” hade likväl bärgats och det värderades till 16 rubel 71 kopek.

År 1861 gjordes igen en granskning av gården och de kunde konstatera att det fanns endast en byggnad kvar på tomten och att dess skick var oförändrat och värderat till 2 404 rubel. Nödiga brandredskap fanns på tomten.

Efter stadsbranden i januari 1859 så fanns det endast huvudbyggnaden kvar på Strandgatan 55.

Brandförsäkringen 1903.

År 1900 övertogs gården av kontoristen Wilhelm Martens och han gjorde flera förbättringar på byggnaderna och därför ville han år 1903 teckna helt nya försäkringar på byggnaderna. Tomten var 2 080 m² stor och på den fanns alla de brandredskap som behövdes, för att få teckna en brandförsäkring.

På tomten fanns det åtta byggnader men endast fem blev brandförsäkrade.

Så här var byggnaderna placerade på kontoristen Wilhelm Martens tomt år 1903. Inne på gården fanns det en stor, ingärdad trädgård.
Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, första delen uppfört år 1768 och tillbyggt år 1819, brädfodrat och målat med oljefärg och hade ett tak av järnplåt. Huset var 34,44 m långt och 8,02 m brett och höjden från marken till takkanten var 13,06 m.

I nedre våningen fanns det 13 rum, varav 2 var butikslokaler och i dessa rum fanns det 8 kakelugnar och 3 köksspisar. I övre våningen fanns det 15 rum med totalt 9 kakelugnar och 3 spisar. På gårdssidan fanns det en veranda och under byggnaden en välvd stenkällare.

Byggnaden försäkrades för 23 000 mark.

Byggnad nr 2:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1863, brädfodrat och målat. Taket var lagt med asfaltfilt och byggnaden var 13,66 m lång och 6,24 m bred. Där fanns 4 boningsrum med två kakelugnar och en köksspis.

Byggnaden försäkrades för 2 600 mark.

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad av stock i gott skick, byggd år 1868. Den var inte brädfodrad men målad med kompositionsfärg och taket var lagt med asfaltfilt. Huset var 17,81 m långt och 5,34 m brett och där fanns 4 magasin och alla de här var delade horisontellt i två våningar.

Uthuset försäkrades för 2 000 mark

Byggnad nr 4:

En uthusbyggnad av stock i gott skick, uppfört år 1869, inte brädfodrat men målat med kompositionsfärg och hade ett tak av asfaltfilt. Huset var 29,10 m långt och 5,34 m brett och där fanns ett vedlider, stall, latrin med spillningskast, fähus med förstuga och en foderlada.

Uthuset försäkrades för 2 300 mark.

Byggnad nr 5:

En bageribyggnad av tegel i gott skick, uppförd år 1876, väggarna rappade och taket av asfaltfilt. Bageriet var 11,88 m långt och 7,13 m brett och där fanns ett välvt bageri med stengolv, med bakugn och en inmurad gryta.

Bageribyggnaden försäkrades för 4 000 mark.

Byggnaderna 6,7 och 8 som lämnades oförsäkrade var byggda av korsvirke och bräder.

Martens försäkrade den oljemålade inkörsporten för 200 mark. Den var gjord av stock, plankor och ribbor och i försäkringen ingick lås, reglar, klinkor och gångjärn.

Ett plank, som var byggt av stock, bräder och ribbor försäkrades för 320 mark. Det var 25 m långt och 2,5 m högt.

Ett staket på gården försäkrades för 80 mark och det var 52 m långt och 1,2 m högt.

Martens uppgav att förutom bageriet av sten så fanns det inga brandfarliga inrättningar på hans tomt och inte i grannskapet heller. På den egna tomten och på granntomterna fanns det rikligt med höga, lummiga lövträd.

Det totala försäkringsbeloppet uppgick till 34 500 mark och den årliga inträdesavgiften eller premien beräknades till 377,66 mark.

Så här såg den planteckning ut som Wilhelm Martens lät rita upp år 1903, då han skulle brandförsäkra byggnaderna. Byggnaden A nere till vänster är stadens spruthus, som i tiderna stod på Packhusskvären. Wilhelm Martens namnteckning från försäkringsbrevet är infällt i nedre kanten.