Den försäkrade gården på tomterna 145 och 146

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen 1866

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors men det var först i februari 1866 som bokhandlaren Karl Johan Bergman anhöll om att byggnaderna på tomterna 145 och 146 skulle brandförsäkras. Någon byggnad hade nog varit brandförsäkrad redan på 1830-talet, men det är oklart vilken det var. Bergman hade år 1863 förvärvat dessa tomter med alla byggnader av skeppare Nylunds konkursbo.

Försäkringsansökan skulle göras till bolaget i Helsingfors och Bergman uppgav då att på hans tomter fanns det 2 brandstegar, 2 brandhakar, en handspruta, 3 svablar, en portabel slangspruta och 2 brandämbare och alla dessa var märkta med tomtnumret målat med oljefärg. På gårdsplanen fanns en brunn med ”tillräcklig vattentillgång”.

Bokhandlare Bergman uppgav att tomten var 3 872 kvadratalnar i areal vidd (en aln är ca 60 cm). Den norra sidan, som var 48 alnar lång stöter till tomt nr 144, i öster var sidan 80 alnar och den gränsade till Östra Långgatan. Den västra sidan var 80 alnar lång och den gränsade till tomterna 147 och 148.  I söder gränsade tomten till Rådhusgatan.

Då bokhandlare Bergman år 1866 tecknade en brandförsäkring på sina byggnader, så bifogade han denna tomtplan till försäkringsbrevet. Av någon orsak så lämnades byggnaderna 3,4 och 5 utan försäkring. För brandsäkerheten var brunnen en viktig sak och här stod mitt på gården och var lätt att nå från alla håll. Från Östra Långgatan fanns det två inkörsportar (b) och dessa lämnades också utan försäkring.

På tomten fanns det 5 byggnader, men endast 2 anmäldes till försäkring:

Byggnad nr 1:

Ett boningshus i en våning, byggd av gott furutimmer år 1844, rappat med kalkbruk, hade ett tak av pärtor mot gator och torg och papper på gårdssidan. Gården var 15 ½ alnar hög (9,3 meter) till takkammen och 47 ½ alnar långt vid Rådhusgatan och 24 alnar långt mot Östra Långgatan.

I byggnaden fanns det 12 rum, där det fanns 8 kakelugnar och 2 spisar. Där fanns också två salubutiker och i den ena fanns ägarens bokhandel. På vardera gatan fanns höga trappor och på gårdssidan fanns en överbyggd veranda, dit det fanns tre trappor.

Denna byggnad försäkrades för 12 000 finska mark.

Byggnad nr 2:

Ett boningshus byggt av timmer år 1831 i en våning, brädfodrat och målat med röd färg. Huset var 19 alnar långt (11,4 meter) och där fanns 3 boningsrum. Där fanns också en butik med en trappa från gatan.

Denna byggnad försäkrades för 2 000 mark, så hela försäkringen gick på 14 000 mark. Den årliga inträdesavgiften, som premien kallades den tiden beräknades till 100 mark och den gällde i de följande 5 åren. Sedan skulle det göras granskningar på byggnader och brandredskap och premien kunde då räknas om och den gällde då de följande fem åren.

På tomten fanns det tre byggnader, som inte försäkrades alls, nämligen nr 2 som var ett boningshus, nr 4 var ett uthus och nr 5 var ett provisoriskt redskapshus av bräder.

Bergman meddelade att det på hans tomt inte fanns några lummiga lövträd och inte på granntomterna heller. Några eldfarliga inrättningar fanns inte heller i grannskapet.

Så här såg hela tomtkartan ut som bokhandlare Bergman lät göra år 1866 då försäkringen tecknades. I nedre kanten är hans namnteckning infälld.

Brandförsäkringen 1870

År 1870 i september förnyade den dåvarande ägaren, fiskaren Josef Wilhelm Åkervall försäkringen eftersom flera byggnader hade rivits och omändrats. Största förändringen var att uthusbyggnaden nr 3 hade uppförts detta år. Den var byggd av stock och målad med röd färg och hade ett tak av pärtor.

År 1870 hade tomterna 144 och 146 övertagits av fiskaren Josef Wilhelm Åkervall och han rev då några byggnader och uppförde då uthuset nr 3, som fortfarande står kvar på tomten. Uthuset nr 4 står också kvar ännu medan de andra byggnaderna är rivna.

Uthuset var 46 ¼ alnar långt (nästan 28 meter) och där fanns 3 magasin, ett stall, latrin med spillningskast, fähus och foderlada. Det här uthuset byggdes några meter från rån till granntomten 144 och det området kallas här för brandgata.

Det nya uthuset försäkrades för 2 000 mark. Byggnaden nr 1 värderades fortfarande till 12 000 mark och byggnaden nr 2 till 2 000 mark. Den provisoriska byggnaden nr 4 lämnades också denna gång utan försäkring.

Denna tomtkarta bifogade fiskaren Åkervall den ändring av brandförsäkringen, som han gjorde år 1870. Hans namnteckning finns infälld i övre kanten.

Brandförsäkringen år 1901.

Handlandeänkan Maria Brandt, som var syster till fiskaren Åkervall hade nu övertagit den centrala gården och hon tecknade år 1901 en ny brandförsäkring. Tomtens storlek och placering var densamma men ändringar hade gjorts i själva byggnaderna.

Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1844, rappat med kalkbruk och med ett tak av asfaltfilt. Mot södra sidan var byggnaden 28,21 m lång och mot de östra 14,25 m och den västra gaveln var 9,50 m bred. I byggnaden fanns det 11 tum med 8 kakelugnar och två köksspisar.

Byggnaden med den fasta butiksinredningen försäkrades för 18 000 mark.

Byggnad nr 2:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1831, brädfodrad och målat, och med ett tak av asfaltfilt. Huset var 11,43 m långt och 5,49 m brett och där fanns 3 rum och ett kök med en bakugn.

Byggnaden försäkrades för 3 000 mark.

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad av målade stockar i gott skick, uppfört år 1870 och det hade ett tak av pärtor. Uthuset var 27,31 m långt och 7,13 m brett och där fanns 3 magasin, ett stall, en latrin med spillningskast, fähus och foderlada.

Uthuset försäkrades för 2 000 mark.

Byggnaderna 4 och 5 lämnades helt utan försäkring. Däremot försäkrades den oljemålade inkörsporten för 150 mark och i den försäkringen ingick lås, reglar och gångjärn.

Hela försäkringsbeloppet uppgick till 23 150 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 178,52 mark.

Brandstodsbolagets lokala agent, kapten Wilhelm Hagen påpekade i en rapport att byggnaderna på denna tomt inte är uppförda enligt gällnade byggnadsordning. För det första så var tomten bebyggd på alla sidor, byggnaderna 1 och var byggda för nära tomtgränsen och byggnaderna 1, 2 och 3 var byggda för nära varandra.

Då handlandeänkan Maria Brandt år 1901 tecknade en ny brandförsäkring, så lät hon rita upp en planteckning som skulle bifogas försäkringsbrevet. Den såg ut så här i redigerad form.

Brandförsäkringen år 1910.

Den 20 september 1910 tecknade handlandeänkan Maria Brandt en ny brandförsäkring eftersom det hade gjort flera förbättringar på byggnaderna. Byggkostnaderna och arbetslönerna har också stigit, vilket motiverade en högre försäkring.

Tomten var 1 365 m² stor och gränsade mot Östra Långgatan, Salutorget, Rådhusgatan och ett par granntomter. På tomten fanns en bra brunn med tillräckligt vatten och på tomten fanns alla nödvändiga brandredskap.

Tomtens alla byggnader skulle brandförsäkras.

Huvudbyggnaden nr 1, rappningen har tagits bort och byggnaden hade fått en ny brädfodring men hade samma asfaltfilt på taket. Den försäkrades för 27 000 mark

Byggnad nr 2, boningshus, inga större förbättringar och byggnaden försäkrades nu för 4 000 mark.

Byggnad nr 3, ett uthus, som nu hade fått ett tak av asfaltfilt och det försäkrades nu för 5 000 mark.

Byggnad nr 4 försäkrades nu för första gången. Det var en uthusbyggnad uppförd av korsvirke och bräder, i got skick, uppfört år 1891, målat med kompositionsfärg och taket var lagt med asfaltfilt. Det var 5,79 m långt och 5,05 m brett och där fanns ett vedlider och ett redskapslider.

Uthuset försäkrades för 400 mark.

Byggnad nr 5 försäkrades nu för första gången. Det var ett uthus byggt av korsvirke och bräder, i gott skick och uppfört år 1886. Det var målat med kompositionsfärg och hade asfaltfilt på taket. Uthuset var 13,65 m långt och 3,56 m brett och där fanns en förrådsbod, ett vedlider och ett vagnslider.

Uthuset försäkrades för 600 mark.

Förutom dessa 5 byggnader sp försäkrades inkörsporten för 200 mark och den var gjord av stockar och plankor.

Hela försäkringen uppgick till 37 200 mark och den årliga inträdesavgiften eller premien beräknades till 276,38 mark. Premien för alla byggnader höjdes med 20 % eftersom alla byggnader stod för nära någon annan byggnad.

Då änkan Maria Brandt år 1910 tecknade en ny brandförsäkring på alla byggnaderna, så lät hon rita upp denna planteckning, som skulle bifogas det nya försäkringsbrevet.