Kyrkans inventarium år 1892

Varje gång biskopen gjorde visitation i församlingen så skulle det uppgöras en handskriven inventarieförteckning över församlingens tillgångar. Till största delen kunde förteckningen kopieras från tidigare visitationer men hur som haver så var det ett stort arbete att få allting nedtecknat. År 1892 gjordes denna förteckning, som Lasse Backlund renskrivit i förkortad form år 2024.

Första sidan av den inventarieförteckning som K. P.  Elenius skrev år 1892 inför biskopens visitation.

Kyrkan

Kyrkan är uppförd av trä år 1700, är 43 ½ alnar lång, 17 alnar 7 tum bred och 10 alnar hög till takbandet samt försedd med ett valv av bräder, med golv i gångarna av bräder, i bänkarna av stockar, med 20 fönster, större och mindre, med orgel- och två läktare, en väl konditionerad predikstol, altare och prydlig altartavla.

Orgelverket är niostämmigt och här förfärdigats på en tid, som icke kan uppges.

Invändigt är kyrkan vitmålad, utom golven, blev 1872 ommålad och med förgyllning prydd.

Sakristian, 10 alnar lång, 9 ¾ alnar bred och försedd med två fönster, en vitspis och en källare är vitlimmad.

Utvändigt är kyrkan brädfodrad, rödstruken samt med spåntak betäckt. På västra ändan finns ett spetsigt torn, vars höjd ej kan uppges samt i den östra ändan en liten spira.

Kyrkan är inte brandförsäkrad.

Klockstapeln

Klockstapeln är uppförd av trä nära invid kyrkan. Dess underbyggnad är 10 ½ alnar hög, 14 alnar lång och 10 ¼ alnar bred samt innehåller rum för likvagn och ett litet magasin för förvaring av kyrkans tågvirke och redskap. Överbyggnaden, 8 alnar hög, 10 ¼ alnar lång och 6 alnar 21 tum bred, inrymmer tre klockor av gjuten malm.

Den större klockan, som skall väga två skeppund, har följande en latinskt inskription och svenska texten ”Låt oss gå till Herran, Drag mig ofta efter dig, så löpa vi och Tänk uppå mig Gud till det högsta”. Den är gjuten i Stockholm den 5 juni 1728 av kungliga styckgjutaren Gerhard Meijer och donerades till kyrkan av pastor Aspegren, handlande Hans Uddman och handlande Hans Berg.

Den södra klockan har också en svensk inskription ”Jag ropar över berg, sjöar och dalar, kommen och hören vad Herren Gud talar. Kommer och låter oss gå uppå Herrans berg till Jakobs Guds hus, att han lärer oss sina vägar och vi vandren på hans stig”. Klockan är tillverkad i Stockholm år 1724 av Gerhard Meijer.

Den norra klockans inskription är ”När du mitt döda ljud till levand bättring hör, åkalla Herren Gud, att han mitt hjärta hör”. Klockan är gjuten i Stockholm år 1735 och donerades till kyrkan av pastorn Anipha Parmant, Olav Frinäs, Hans Uddman och Hans Berg.

Kyrkogården

På kyrkogården, som är omhägnad med mur av gråsten och med två därigenom gjorda ingångar, tillslutande grindar, finns förutom kyrkan och klockstapeln ett mindre benhus och fyra gravbyggnader, murade av tegelsten och tillhör den första söderifrån räknat avlidna rådmannen Främlings arvingar, den andra avlidna kommerserådet S. A. Wendelins arvingar byggd år 1779 och utvidgad år 1841, den tredje avlidna rådmannen Ekströms arvingar byggs år 1780 och den fjärde avlidna handlanden Casper Lebells arvingar, byggd samma tid.

Begravningsplatsen.

Begravningsplatsen är belägen på Östra sidan om Stadsfjärden, har omkring två tunnlands areal och invigdes till sitt ändamål den 28 november 1852 varefter den begagnats. Dess omhägnad utgörs av en mur av kilad gråsten med en dubbelgrind av järn och är på densamma uppfört ett jordfästningsrum av träd, varunder en källare är anlagd för bisättningen.

Lösegendom i kyrkan.

Förutom de fasta egendomarna ägde kyrkan en stor mängd andra föremål. Något guld fanns inte men kannor, kalk, oblatask och ljusstakar fanns gjorda av silver.

Flera ljuskronor av mässing eller liknande metallblandningar fanns det flera av. En stor ljuskrona med 24 pipor hade förärats av rådmannen och stadsnotarien Anders Berger år 1741. En annan lite mindre krona hade inköpts år 1738. En ännu mindre krona hade skänkts av handlande Hans Berg år 1722.

En ljuskrona hade förärats av stadens två södra kvarter år 1766. Johan Parman hade skänkt en ljusarm med 3 pipor år 1772.

Vanliga föremål av tenn eller järn fanns det gott om i kyrkan och skåp, skrivbord, stolar och bord likaså. Till inventarierna hörde också en ställning, som kunde användas vid reparation av kyrkans torn och så fanns det fem stegar för att kunna ta sig upp på taket. Likvagnen var också gjord av trä och den kunde förses med både hjul och medar.

Två par selar gjorda av läder hörde till kyrkan, liksom ett gammalt hamptåg med 30 garn som var 74 famnar långt.

Föremål av tyg fanns det också gott om. Mässkjortor både nya och gamla, en mässhake av svart sammet donerad 1782 av rådman Hannelius och en likadan donerad av handlanden A. G. Nagel år 1832. Dukar av olika slag finns uppräknade i inventarielistan och där fanns också fyra tavlor med ryska kejsarens manifest. Det fanns också en altardyna av siden med guldfransar donerad av Alma Holmström år 1793.

Böcker fanns det många av och flera gamla svenska biblar är uppräknade. En tysk bibel som hade tryckts år 1649 i Nϋrnberg  hade förärats av en litteratör i Riga år 1867. Alla katekeser, postillor och psalmböcker finns antecknade. Den äldsta kommunionboken är från år 1728 och alla från senare tid finns uppräknade.