Till Finlands folk och samtliga myndigheter.

Denna kungörelse publicerades i tidningarna i början av februari 1918, efter att senaten flyttat till Vasa och efter att stora delar av Österbotten befriats:

En proklamation av regeringen i Vasa.

I den stund, då Finland efter en lång, svår kamp såsom oavhängig och av utländska makter erkänd stat inträtt i de fria nationernas led har denna Finlands nyss förvärvade självständighet genom ett omfattande försök till högförräderi utsatts för den mest hotande fara.

De anarkistiska element, som redan länge varit i hemlig verksamhet, hav i dåraktig brottslighet ansett tidpunkten lämplig för att med vapen i hand resa sig mot den lagliga samhällsordningen och mot folkrepresentationen, såsom innehavare av högsta makten.

I Helsingfors stad har det socialdemokratiska partiets ledning med tillhjälp av anarkistiska rödgardistorganisationer skridit till de mest brottsliga åtgärder. Med väpnat våld har man förhindrat Finlands Lantdags och den av lantdagen tillsatta regeringens verksamhet. En våldsam statskupp har igång satts. Nationens självbestämmanderätt hotas med tillintetgörelse. Detta dåd utföres med bistånd av den i landet förlagda ryska militären. Oaktat sina upprepade löften att lämna landet samt att icke inblanda sig i Finlands angelägenheter, har denna disciplinlösa soldatesk tvärtom begått Finlands självständighet djupt kränkande brottsliga handlingar.

Vårt folk liv är hotat. Vår framtid som nation är i fara.

Enligt beslut av Finlands Senat hava undertecknade senatsledamöter tagit sitt säte i Vasa stad för att upprätthålla regeringsmakten. Då vi vidtaga med handhavandet av detta svåra värv, uppfordra vi härmed alla landets tjänstemän, myndigheter och medborgare att underordna sig den hit överflyttade Senaten som landets lagliga, av Lantdagen tillsatta och befullmäktigade samt inför densamma ansvariga regering.

Högsta överbefälet över Finlands samtliga försvarsstyrkor har Senaten redan i Helsingfors anförtrott åt Generalen Gustaf Mannerheim. Hans befallningar och förordningar böra av alla tjänstemän och medborgare ovillkorligen och ofördröjligen åtlydas, så länge militära operationer fortgå.

De medborgerliga skyddskårerna, som inom några dagar, livade av upphöjd fosterländsk anda rensat en stor del av landet från rysk militär, hava till uppgift att slutligen befästa vårt folks frihet, att skydda hemmens frid samt återställa den lagliga ordningen och Lantdagens rätt.

Vi anbefalla härmed alla myndigheter att understöda och bistå dessa organisationer och vi uppmana alla myndigheter, som älska sitt fosterland och dess frihet, att göra allt vad i deras förmåga står för att underlätta arbetet för skyddskårerna, detta vårt frivilliga nationella försvarsväsende.

Alla väpnade organisationer, som icke obetingat underkasta sig Överbefälhavarens befallningar, förbjudas. Varje försök till väpnat motstånd mot de landets regering underlydande skyddskårerna och till försvarsväsendet hörande personer betraktas som landsförrädare och kommer att undertryckas såsom brott mot landets krigsmakt under krigstid.

Jämte det Regeringen härmed kallar alla Finlands medborgare till ädel, uppoffrande kamp för vårt lands och vårt folks frihet, tillförsäkrar den varje laglydig medborgare, utan avseende å stånd eller parti, lagens fulla skydd.

Vasa, den 1 februari 1918.

Finlands Senat: Heikki Renvall, Juhani Arajärvi, Alexander Frey, E. Pehkonen.

Tillbaka till huvudartikeln.