Carlström Alfred (1851-1910) kommerseråd.

Sammanställt av Lasse Backlund i mars 2021:

Alfred Carlströms porträtt, från hans sommarställe Carlsro vid Storträsket.

Alfred föddes i Kristinestad den 12 december 1851 på tomt 30, som låg på den nuvarande kyrkotomten. Han var son till affärsmannen Carl Emil Carlström (1818-1889) som var född i Åbo och som via Tavastehus flyttade till Kristinestad i slutet av 1830-talet. Till en början arbetade Carl Emil som bokhållare åt handlanden Ferdinand Holmström men han blev med tiden en stor affärsman. I mars 1865 godkände kejsaren att C. E. Carlströms skulle utnämnas till konsul för den fria handelsstaden Lübeck.

Alfreds mor Maria Carolina Häll (1819-1887) var född i Kristinestad och hon hade bott i faderns gård, som stod i nordvästra hörnet av nuvarande kyrkotomt. Då Carl Emil Carlström gifte sig med Maria Häll, så köpte de granntomten i det nordöstra hörnet av nuvarande kyrkotomt. De här gårdarna förstördes i den stora stadsbranden i januari 1859. Alfred hade 8 syskon men det var endast Charlotta Emilia (1848-1931), gift Rehnström och Lydia Lovisa (1853-1910), gift Florin som levde till vuxen ålder.

Som 8-åring flyttade Alfred Carlström med sina föräldrar till denna 2-vånings gård på Strandgatan 36. Alfreds far Carl Emil köpte gården av handelsman Oscar Fontell år 1859 efter att deras hem hade förstörts i den stora branden 1859. I samma veva köpte Oscar Fontell gården 92 vid torget, som han byggde om till Stadshotell. Fotot ur SLS:s arkiv.
Alfred Carlström i unga år i slutet av 1800-talet. Fotot från stadens museum Carlsro, alltså hans eget sommarställe.
Mellan åren 1881 och fram till sin död 1910 bodde Alfred Carlström i denna gård på Östra Långgatan, alltså i den nuvarande Brahegården.

Alfred Carlström var gift med Agnes (1852-1913) som var dotter till kommerserådet Otto Wendelin från Kristinestad. De fick tre söner men endast Folke (1887-1944) och Eskil (1889-1922) levde till vuxen ålder.

Under sin levnadstid byggde Alfred Carlström upp ett affärsimperium av sällan skådat slag och han var involverad i de flesta fartygsbyggen som gjordes i staden. Också i Vasa var han verksam och han var med och grundade flera stora företag som Wasa Aktiebank, Ångkvarnen och Bomullsfabriken. I södra ändan av Skolhusgatan ner mot stranden på en äng hade Carlström en ångsåg, som han dock efter en tid flyttade ut till Vasklot. Han var med i så gott som alla föreningar i staden, han var stadsfullmäktiges ordförande i långa perioder och var representant i flera lantdagar. Fram till 1910 räknades han som en av de mest förmögna i Vasa län, tills det visade sig att hans betrodda bokförare Emil Axelin och säkerligen kontoristen Wilhelm Martens hade försnillat stora summor av honom. Dessa försnillningar ledde till konkurs för Alfred Carlströms alla företag och var den direkta orsaken till varför han tog sitt eget liv den 26 augusti 1910. Carlströms dödsfall och företagens konkurs lamslog affärslivet i Kristinestad för en lång tid och inte ens järnvägen, som Alfred hade arbetat så hårt för, kunde få affärerna att blomstra igen.

Notis i Syd-Österbotten 27.8.1910:

Just då tidningen i går kväll är färdig att gå i press ingår den sorgliga underrättelsen att kommerserådet Carl Alfred Carlström i går eftermiddag plötsligt avlidit. Den avlidne var född den 12 december 1851. Nekrolog följer i nästa nummer.

Denna enkla dödsannons publicerades i alla större tidningar i Finland  den 30 augusti 1910.
Alfred och Agnes Carlström är båda begravda på den gamla begravningsplatsen på Östra sidan i Kristinestad. Deras barn är begravda på samma ställe.
Också Alfred Carlströms föräldrar Carl Emil och Maria är begravda på den gamla begravningsplatsen på Östra sidan i Kristinestad.

Alfred Carlströms nekrolog i Syd-Österbotten 30.8.1910:

Då för något mer än en månad tillbaka en för ortens kommunala och merkantila liv ytterst ledsam tilldragelse inträffade, gjorde underrättelsen därom på alla som älska sin stad och ömma för dess framåtskridande ett synnerligen nedslående intryck. Tyngre än någon annan drabbade slaget dock de personer, som genom sin ställning stått upphovsmannen till den pinsamma händelsen närmast och vilkas förtroende denne på det fräckaste och mest slipade sätt missbrukat.

Av dessa personer var kommerserådet Alfred Carlström den som svårast träffades av slagets tyngd. Fädernestaden, för vars utveckling och förkovran kommerserådet Carlström ägnat de varmaste omsorger och mer än någon annan arbetat, måste om ej ekonomiskt så dock moraliskt bli lidande på herr Axelins bedrägerier. Men inte endast det allmänna förtroende herr Axelin åtnjutit hade av denne själv missbrukats. Den stora och ansedda affär kommerserådet Carlström under större delen av sitt liv såsom ägare och chef förvaltat, hade genom herr Axelins brottsliga förfarande bringats i ett särdeles kritiskt läge. Det personliga förtroende firmans chef skänkt sin prokurist hade av denne nesligt begagnats för bedrivande av oredliga penningtransaktioner. Allt detta måste på kommerserådet Carlström nobla och fina natur verka ytterst sårande och tära på hans av årens tyngd försvagade fysiska krafter. Slutligen blev bördan honom för tung. Han förmådde inte mera bära densamma. Han sökte och fann befrielsen — i döden.

I fredags på aftonen påträffades han vid Antila vägen ungefär 2 km från staden liggande död med ett skottsår i tinningen, efter att från halv tvåtiden samma dag hade varit försvunnen från sitt hem.

Kommerserådet Carl Alfred Carlström var född i Kristinestad den 12 december 1851. Efter att ha genomgått Bööks privatlyceum i Helsingfors, ägnade han sig i likhet med sin fader åt affärsmannens kall. För att utbilda sig härtill praktiserade han på flera större affärskontor i utlandet såsom i London, Barcelona och andra städer. Efter hemkomsten från utlandet inträdde han i sin faders stora import-, export- och rederiaffär i Kristinestad och övertog efter faderns död själv ledningen av densamma. Under hans regim har affären sedermera utvecklats till en av de största i södra Österbotten.

Men hans vakna affärsmannablick, hans begåvning och kunskaper hade tagits i anspråk även vid flera andra företag. Så var den avlidne bl. a. delägare i flera större affärsföretag i Vasa, dit en större filial av den Carlströmska affären också är förlagd.  Då Vasa bank år 1879 inrättade ett eget avdelningskontor i Kristinestad blev kommerserådet Carlström dess förste föreståndare, i vilken befattning han kvarstod till år 1886, då han inträdde som medlem i direktionen för bankens lokalkontor. Då bankens förvaltningsråd för några år sedan inrättades, erhöll kommerserådet Carlström ledamotskap i detsamma. Under en lång följd av år har den avlidne funktionerat som principal för Sparbanken i Kristinestad och som ordförande i dess direktion.

Sedan början av 1880-talet har han suttit som Handelsföreningens ordförande och som ledamot i direktionen för Handelssocietetens understöds- och pensionskassa samt under en längre tid fungerat även som kassans kassör. På samtliga köpmannamöten har han representerat Kristinestads affärsmannakår. Dessutom har han innehaft uppdraget som ledamot i Finska handelsdelegationen. Detta gäller hans ställning i affärsmannakretsar. Denna intar dock blott en del av hans livsgärning. Hans inflytande har sträckt sig mycket längre, ja det kan utan överdrift sägas att kommerserådet Carlström även i ortens kommunala liv intog främsta platsen. Ända från 1881 och till sin nu timade död har han varit medlem av stadsfullmäktige och därunder i ett par 10-tal år fungerat som fullmäktiges ordförande. Som ledamot i flertalet av staden nedsatta kommittéer och utskott har han varit synnerligen verksam och intresserad. Så har han under många år haft säte och stämma i folkskoledirektionen. Då stadens jordfrågor för några år tillbaka ordnades, deltog kommerserådet Carlström på ett verksamt sätt i den kommittés arbeten som hade sig uppgiften härom förelagd.

För övrigt har den avlidne i nästan allt vad ortens kommunala liv angår varit den ledande personligheten. Såsom kommunalman var den avlidne begåvad med en klar och öppen blick för ortens behov samt outtröttlig i arbetet för fädernestadens utveckling och förkovran. Den insats kommerserådet Carlström gjort även i det politiska livet kan inte skattas nog högt.

Som stadens representant bar den avlidne under samtliga ståndslantdagar från år 1885 suttit som medlem av borgarståndet och därvid varit invald i en mängd utskott såsom bankutskottet, järnvägsutskottet, statsutskottet, förstärkta bevillningsutskottet m. fl. Sin älsklingsidé, järnväg till Kristinestad, förfäktade han även i folkrepresentationen och har under ett par lantdagar petitionerat därom. Till sina åsikter var kommerserådet Carlström strängt konstitutionell och deltog under den förra ofärdsperioden på ett synnerligen verksamt sätt i försvaret av landets grundlagsenliga rätt.

Så var han vid 1904-års lantdag en av de fem representanter i borgarståndet, vilka vägrade att delta i lantdagsarbetena förrän den lagliga ordningen återställts samt underskrev vid samma lantdag petitionen om det grundlagsenliga styrelsesättets återupprättande.  Sina åsikter i lantdagen förfäktade kommerserådet Carlström aldrig genom stora ord och granna fraser, ty han var ingen talare. Däremot var hans ord i utskotten så mycket mera vägande, liksom hans arbetskraft, förmåga och insikter här togs strängt i anspråk. Kommerserådet Carlström hyste ett levande intresse även för alla kulturella strävanden, vilka han understödde både med råd och dåd. Det svenska språket och den svenska kulturen ägde i honom en varm vän och förespråkare. Av stadsfullmäktige år 1896 invald i den kommitté, som nedsatts för grundandet av stadens borgarskola, eller som den sedermera vanligen kallats Svenska samskolan i Kristinestad, utförde han detta uppdrag med kraft och intresse samt invaldes hösten 1897 till medlem i skolans direktion vars ordförande han två år därefter blev. Föreningen S. O. V:s styrelse har han tillhört ända sedan föreningens stiftelse, vari han bl. a. deltog.

Då Kristinestads Tidning år 1897 grundlades var han en av dem som startade det härför nödiga bolaget och inträdde i detsamma som en av dess största aktionärer. Ända till sin död har han suttit i Tidnings- och Tryckeri Aktiebolagets direktion. Stadens Frivilliga Brandkår har den avlidne tillhört först såsom aktiv medlem och sedan såsom ledamot och ordförande i dess styrelse. Detta är endast i stora drag en teckning av den avlidnes verksamma liv. Det skulle här bli för långt att uppräkna alla de allmänna uppdrag han innehaft och må därför endast tilläggas att det knappt finns en enda sida i stadens historia under de två senaste decennierna som inte skulle ha rönt inverkan av kommerserådet Carlströms inflytande.

Till karaktären var den avlidne en nobel, human, vänfast och strängt rättänkande person, vilken alltid höll pliktens och rättens bud heliga. Alfred Carlström var inte född adelsman, men han ägde i hög grad den själens och sinnets adel, som har ett långt mera bestående värde och som aldrig kan utplånas. Hans lugna, värdiga hållning, hans fina uppträdande i sätt och umgänge, hela hans väsen gjorde på dem som hade förmånen att komma i personlig beröring med honom ett bestående intryck och förskaffade honom sympatier i de vidaste kretsar.

Han sörjs närmast av efterlämnad maka född Wendelin och två söner. Men i denna hans närmastes sorg deltar med uppriktig saknad och bitter smärta hela detta samhälle och alla dess medlemmar, ty ”han var den främste i bland oss”, vars plats nu efter hans bortgång står tom.

Syd-Österbotten 27.9.1910:

Affärskraschen i Kristinestad. Firman Carlström i konkurs.

Konkursansökan inlämnades till rådsturätten i Kristinestad i går på firman Alfred Carlströms vägnar av prokuristen Folke Carlström, som på samma gång anhöll om en tid av 2 månader för uppgörande av konkursboets stat. Med bifall härtill förordnade rätten herr Folke Carlström att tillsvidare omhänderta boet och utsatte borgenärsförhör till torsdagen den 29 september 1910.

Största fordringsägare i konkursen är Wasa Aktiebank, Nordiska Aktiebanken för Handel och Industri, Föreningsbanken i Finland, Wasa sockerbruks A.B., Wasa Bomullsmanufaktur A.B., Wasa Tobaksfabriks A.B., Wasa Tvålfabriks A.B., Wasaångkvarn A.B., PH. U. Strengberg C:o A.B. i Jakobstad, P. C. Rettig & C:o i Åbo och H. Borgström J:r A. B. i Helsingfors.

Exakta uppgifter om storleken av konkursboets tillgångar och skulder är vi inte i tillfälle att meddela, innan staten uppgjorts, vilket som ovan sagts, väntas räcka ett par månader.

Syd-Österbotten 27.9.1910:

Firman Carlströms konkurs. Wasa Aktiebanks fordran utgör cirka 2 miljoner mark. 

Vid i torsdags inför rådstuvurätten i Kristinestad anställt förhör med borgenärerna i firman Alfred Carlströms konturs anmälde Wasa banks ombud, assessor Balder Hemmer på bankens vägnar en fordran uppgående till cirka 2 miljoner mark. Genom fullmakt representerade assessor Hemmer också följande fordringsägare i Wasa, nämligen Wasa Sockerbruks A.B. med något över 58,000 mark, Wasa Bomullsmanufaktur A.B, med något över 14,000 mark, Wasa Ångkvarn A. B. med 4,631 mark, Wasa Tobaksfabriks A. B. med 2,280 mark och Wasa Tvålfabriks A.B. med 9l5 mark. Till godemän i konkursen förordnade rätten prokuristen Folke Carlström, häradsskrivaren Arthur Leván och vicekonsuln Erik Tötterman. Inställelsedag utsattes till måndagen den 30 januari 1911. Dessutom beviljade rätten 2 månaders anstånd för uppgörande av konkursboets stat.

Syd-Österbotten 29.11.1910:

Firman Carlströms konkurs.

Staten i avlidna kommerserådet Alfred Carlströms konkurs inlämnades i går till rådsturätten i Kristinestad samt beedigades av sterbhuset. Staten upptar i tillgångar 2,421,729 mark och i skulder 3,106,368 mark. Av fordringarna i konkursen är 361,184 mark prioriterade och 2,745,184 mark oprioriterade. Största fordringsägare är Wasa bank med 2,254,028 mark i rena fordringar och 240,059 mk i affärsväxlar, Nordiska banken med 111,032 mark och Föreningsbanken med 52,650 mark.

Bland tillgångarna märks utestående fordringar för 601,094 mark, aktier för 545,315 mark, fastigheter i Wasa och Kristinestad för 382,000 mark, importaffärens varulager 337,210 mark, övriga varor i Kristinestad 188,964 mark och i Wasa 82,813 mk, byggnader på arrendejord 89,900 mk och hälften i Kristinestads ångsåg 57,220 mk.

 

Exempel på Alfred Carlströms tidningsannonser år 1899 i Kristinestads Tidning.
Exempel på Alfred Carlströms tidningsannonser år 1899 i Syd-Österbotten.
Några annonser ur Syd-Österbotten år 1908.
Några annonser ur Syd-Österbotten år 1909.
Alfred Carlström lät uppföra denna magnifika sommarvilla åt sig år 1896 på Storträskets strand några kilometer norr om stadens centrum. Sedan 2002 verkar stadens museum i denna byggnad, där Åke Weckströms samlingar finns utställda i en mycket vacker miljö. Läs mera om denna villa, genom att klicka HÄR!