Wasa Aktie Bank

Sammanställt av Lasse Backlund i december 2023.

Efter branden 1852 växte det nya Vasa snabbt, bostäder byggdes och företag investerade stort när de märkte den nya stadens möjligheter. När den nya järnvägen planerades från Tammerfors till Seinäjoki och Vasa och när det visade sig att den skulle byggas i början av 1880-talet, så bestämde de största affärsmännen att de skall grunda en svenskspråkig affärsbank i Vasa.

År 1877 hade Finland övergått till guldmyntfot och planerna på en ny bank fick nu ett entusiastiskt mottagande i Vasa. Ortens stora man, talmannen för borgarståndet i lantdagen Joachim Kurtén var den drivande kraften bakom banken. Han var också fullmäktigeordförande i Vasa och var en samlande kraft i hela Österbotten.

Den nya banken grundades år 1879 och den 4 augusti öppnades dörren till det nya kontoret på Kyrkoesplanaden i Vasa. I december samma år öppnades ett kontor också i Kristinestad och den drivande kraften var Alfred Carlström, som ägde en betydande del av Wasa Aktie Bank. Carlström själv blev direktör för kontoret i Kristinestad, som inrymdes i Wendelins gård vid torget.

Kurtén blev utsedd till bankens direktör och den befattningen hade han ända till 1899. Till en början var kontoret inrymt i Kurténs egen gård på Kyrkoesplanaden 15 men år 1904 flyttades kontoret till en ny bankbyggnad på Hovrättsesplanaden 11. Banken lät stadsarkitekt Fredrik Thesleff planera denna byggnad i tre våningar, som fick namnet Kurténia. Den påbyggdes sedan med ett par våningar, så att den fick det utseende som den fortfarande har. I en undersökning valde vasaborna denna byggnad till stadens vackraste.

År 1904 lät Wasa Aktie Bank uppföra denna byggnad i hörnet av Rådhusgatan och Hovrättsesplanaden i Vasa. Fotot är taget i maj 2021 och det är helt förståeligt att vasaborna anser att detta är Vasas vackraste byggnad.

Banken var lönsam och verksamheten växte under de första åren. I augusti år 1910 då det visade sig att Alfred Carlströms prokurist i Kristinestad, hans kusin Emil Axelin hade förskingrat stora belopp från banken blev det snabbt slut på de goda tiderna. Axelin som också var ordförande i stadens drätselkammare, hade på ett bedrägligt skrivit ut flera bankväxlar i stadens namn men själv tagit pengarna. Axelin hade också bedragit sin kusin, kommerserådet Alfred Carlström vilket ledde till att dennes rörelse gjorde konkurs och Carlström själv tog sitt eget liv.

Wasa Aktie Bank startade en rättsprocess mot Emil Axelin och staden Kristinestad, som banken dock förlorade. Banken led så stora förluster i denna tragiska affär att dess framtid var hotad och de meddelade genast att några dividender inte kommer att betalas ut längre. Läget förvärrades ytterligare då världskriget bröt ut år 1914 och all sjöfart och handel avstannade. Landets interna problem 1917-1918 med både inbördeskrig och hungersnöd, gjorde ju inte läget bättre.

Banken repade sig inte efter dessa motgångar och det gjorde inte heller Landtmannabanken och Åbo Aktiebank. År 1920 fusionerades dessa banker och de bildade då Unionbanken. Tre dåliga banker blir dock inte en bra bank och under hela 1920-talet hade denna bank problem. Bankens räddning kom år 1930 då Helsingfors Aktiebank tog över Unionbanken.

Helsingfors Aktiebank, som också kallades Helsingforsbanken hade grundats i Helsingfors år 1913 då bankirfirman E. Winckelmnn & Co ombildades till affärsbank med hjälp av familjen Wallenberg i Sverige. Banken verkade endast på svenskspråkiga orter och expanderade inte till finska trakter, såsom de större affärsbankerna gjorde.

Under ofärdsåren 1917-1918 var det brist på pengar i landet och Wasa Aktiebank låt då trycka upp egna pengar, eller ”kontokuranträknings-checker”.

HAB hade kommit till Vasa år 1919 och hade sitt första kontor i Wasaborg, i hörnet av Vasaesplanaden och Rådhusgatan. Efter en tid flyttade HAB sitt kontor till Wolffs gård på Övre torget. I november 1925 öppnade HAB ett kontor också i Kristinestad.

År 1931, året efter att HAB övertog Unionbanken flyttade de sitt kontor dit. Banken var lönsam men på 1980-talet uppstod oroligheter och en maktkamp inom de stora affärsbankerna i Finland. Det ledde till att Föreningsbanken i mars 1986 övertog HAB.