Den försäkrade gården på tomterna 127 och 128

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur Riksarkivets brandförsäkringsbrev.

Försäkring 1834.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och redan år 1834 försäkrade Simon Anders Wendelin sin gård vid Rådhustorget, på Strandgatan 38. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget och Wendelin uppgav då att på tomten fanns det 2 brandstegar, 2 brandhakar, 2 handsprutor, 2 svabbar och 2 läderämbar.

På tomten fanns det då tre byggnader men han anmälde endast två, eftersom det tredje var ett gammalt magasin i dåligt skick.

Byggnad nr 1:

En trädbyggnad av furu- och grantimmer i gott stånd, av nytt timmer uppsatt år 1832 av en våning, brädfodrad innevarande år, icke målad. Den består av 6 rum, nämligen förstuga, sal, 2 kamrar och 2 stugor och i dessa fanns det 3 kakelugnar och en rörspis med inmurad brygg-gryta, samt en rörspis med bakugn, alla försedda med nicher.

Husets medelhöjd är 16 ½ aln, dess längd 35 alnar och bredd nästan 15 alnar. Det har nävertak, står på en stenfot som är 1 ½ aln hög och det har en välvd dubbelkällare vartill trappan är av sten, yttre dörren av järn och två inre dörrar av träd. Byggnaden värderades till 4 950 rubel.

Byggnad nr 3:

En trädbyggnad av furutimmer i gott stånd, av nytt timmer uppsatt år 1828 i en våning. Den var inte brädfodrar men rödmålad och där fanns 2 magasin utan eldstäder. Höjden var 13 ½ alnar, längden nästan 23 alnar och bredden 13 alnar. Byggnaden hade en stenfot som var en aln hög och taket var lagt med bräder. Byggnaden värderades till 1 000 rubel.

Den tredje byggnaden försäkrades inte och planket runt kryddgården, alltså trädgården lämnades också utan försäkring. Planket var 4 alnar hög, byggt av bräder och var rödmålat. Inkörsporten som var 6 alnar bred försäkrades inte heller.

Det totala försäkringsbeloppet var alltså 5 950 rubel och den första premien var 54 rubel 17 kopek.

År 1834 lät handlande S. A. Wendelin försäkra gården i Allmänna Brandstodsbolaget i Finland. Byggnad nr 1 var ett bostadshus, uppfört av nytt timmer 1832 i en våning. Det blev brädfodrat 1834 och var då omålat. I byggnaden fanns det 6 rum och taket var lagt med näver. Byggnad nr 2 var ett gammalt magasin med nävertak och byggnad nr 3 var en byggnad med två magasin, byggt år 1828.

Försäkring 1840.

År 1840 gjordes en ny värdering av gårdarna på de nu sammanslagna tomterna 127 och 128. De befintliga byggnaderna hade alla byggts till och därtill hade en stor byggnad uppförts vid torget.

Byggnad nr 1:

En trädbyggnad av furu- och grantimmer i gott stånd af nytt timmer uppsatt år 1832 i en våning, tillbyggd år 1838, brädfodrad och målad med gul oljefärg, bestående av 7 rum, nämligen förstuga, sal, 2 kamrar, 2 stugor och ett vagnslider. Där fanns 3 kakelugnar, en inmurad brygg-gryta, en rörspis, en rörspis med bakugn, alla försedda med nischer. Byggnadens höjd är 16 ½ aln, längden 48 alnar och bredd nästan 15 alnar. Taket är lagt med näver, stenfotens höjd är 1 ½ aln och där finns en välvd dubbel källare med en trappa av sten och en ytterdörr av järn.

Som brukligt var så var allting specificerat och värderat. Till exempel stommen värderades till 1 355, stenfoten till 224, två skorstenar till 54, tapeterna i 2 rum till 54 rubel och så vidare. Hela gården värderades till 5 500 rubel.

Byggnad nr 3.

En trädbyggnad av furutimmer i gott stånd av nytt timmer uppsatt år 1828, tillbyggd år 1839. Den är brädfodrad och rödmålad och består nu av 4 magasiner utan eldstäder. Byggnadens längd är nu 40 alnar och det står på en stenfot som är en aln hög och har ett tak av bräder. Denna byggnad värderades till 1 900 rubel.

Byggnad nr 4.

En trädbyggnad uppförd av furutimmer i gott stånd, av nytt timmer, uppsatt år 1838 i en våning, brädfodrad 1839 och målad med gul oljefärg. Byggnaden består av 20 rum, nämligen 3 förstugor, 3 tamburer, 2 salar, 11 kammare och i dessa finns det totalt 16 kakelugnar. Därtill finns ett kök med rörspis och stekugn. Ett av rummen är inrett till salubod. Husets höjd är 18 alnar, längden 70 och bredden 21 ½ alnar under ett tak av papper. Stenfoten är 2 ½ alnar hög, med en välvd källare vars trappa är av sten och ytterdörren av järn.

Den här byggnaden värderas högt. Stenfoten med alla gluggluckor värderas till 1 900, den välvda källaren till 4 000, stommen till 3 000, rummens golv av furuplankor till 1754, 29 fönster med glas 870, 18 halvfranska innerdörrar tillsammans 396 rubel. Tapeterna i 15 rum värderas till 1 923 rubel, vattenrännor med stupare av bleckplåt 135 rubel och alltsamman till ett värde av 22 000 rubel.

Byggnad nr 5.

En av nytt timmer år 1838 uppfört uthus, brädfodrat och målat med gul oljefärg, bestående av 12 rum. Där fanns 1 bryggstuga, 1 badstuga, 2 kamrar, 2 magasin, 1 förstuga, fähus, stall, foderlada och spillhus, samt ett vedlider innehållande en spis med 2 inmurade järnmalms grytor, en badstuguspis och en kakelugn.

Denna byggnad är 13 alnar hög, 90 alnar lång och 12 alnar bred och den har nävertak och har en stenfot som är 1 aln hög. Denna långa uthusbyggnad försäkrades till 4 250 rubel.

Dessutom försäkrades ett 70 alnar lång gult plank, med en höjd av 4 alnar och ett staket som var 174 alnar långt, vitmålat och 2 alnar högt. Den ena inkörsporten försäkrades till 150 rubel, den var 5 alnar bred, hade 2 beklädda oljemålade portar och en mindre gångport. Den andra var enklare och försäkrades till 50 rubel.

Tomten med alla byggnader, som år 1834 försäkrades till 5 950 rubel, värderades nu till hela 34 650 rubel och premien uppgick till 339 rubel.

På tomtkartan från år 1840 så ser vi att vice konsuln Simon Anders Wendelin under några år har byggt ut tomten ordentligt. År 1835 hade han gjort en bytesaffär med Gottfrid Starcke, så att han förvärvade granntomten nr 128 och sedan dess är dessa tomter sammanslagna. Det största bygget var ju gården vid torget men uthuset nr 5 och de andra byggnadernas tillbyggnad måste ha sysselsatt timmermännen i flera års tid.
Före år 1846 hade ytterligare 2 förråd eller magasin byggts på tomten. Byggnad nr 6 är en överjordisk källare och nr 2 är ett saltmagasin.

Försäkring 1862.

Gården på tomterna 127 o 128 hade nu övertagit av Simon Anders Wendelins son Otto. Han tog en ny försäkring eftersom flera förändringar hade gjorts på gården.

Då Otto Wendelin tog över gården på tomterna 127 och 128 gjorde han så många förändringar att det gjordes en ny brandförsäkring år 1862 och en ny planteckning ritades. Så här såg den ut i renritad form.
Byggnad nr 1:

Byggnaden längs med Strandgatan var den äldsta på tomterna och första delen av den var byggd år 1832 och blev tillbyggd år 1838. År 1861 byggdes gården till på gårdssidan med två verandor och en ”bekvämare uppgång”. Förutom den välvda källaren har byggnaden nu 19 rum, nämligen 3 förstugor, 2 tamburer, 2 salar, 10 kamrar och ett kök med ”rörspis och nisch, 1 större portativ kokinrättning med stekugn av tackjärn” och en bagarstuga med en bakugn.

Alla byggnadsdelar försäkrades skilt för sig och den listan är lång och detaljrik.

Till exempel den södra nya verandan på gårdssidan försäkrades så här: Stommen av stock och korsvirke värderades till 192 rubel, yttre taket som var gjort av dubbla bräder till 25 och inretaket och bjälklaget till 34 rubel. Tre panelade och oljemålade fönsterlufter, som var 4 alnar höga och 2 ¼ aln breda ned helvitt och kulörta glas var värda 75 rubel tillsammans. Ett par Deuxballong glasdörrar med helvitt glas i kitt, oljemålade och lackerade, med mässinglås och beslag värderades till 20 rubel, och en annan likadan dörr som också hade ett överfönster värderades till 25 rubel. Den inre och yttre oljemålningen av verandan försäkrades för 70 rubel, det oljemålade skranket och trappan försäkrades för 75 rubel.

Hela den här byggnaden försäkrades för 5 560 rubel.

Byggnad nr 3:

En magasinbyggnad uppförd år 1828 och tillbyggd år 1839. År 1862 gjordes ännu en tillbyggnad och försågs då med ”höflade och falsade bräder, samt målad med ljus oljefärg”. I byggnaden fanns 3 magasiner med dubbla bottnar, en iskällare med dubbla stockväggar och ett vedlider och det var nu 36 alnar långt, alltså 21,6 meter.

Byggnadsdetaljerna försäkrades skilt för sig och till den fasta inredningen hörde 10 spannmålslårar, som var värda 91 rubel tillsammans.

Hela denna byggnad försäkrades för 1 200 rubel.

Byggnad nr 4:

En vinkelbyggnad i en våning uppförd av gott timmer år 1838, brädfodrad 1839 med hyvlade och falsade bräder och målad med ljus oljefärg. Den stod vid torget, som nu bytt namn från Rådstufvutorget till Salutorget. År 1850 blev den tillbyggd med timmer och korsvirke och i den delen fanns ett boningsrum med förstuga. År 1862 byggdes en glasveranda på gårdssidan och den var gjord av plankor, korsvirke och bräder och samma år byggdes en av förstugorna om till boningsrum.

Förutom den välvda källaren fanns det 24 rum i byggnaden, nämligen 4 förstugor, 3 tamburer, 2 salar, 11 kamrar, 2 handelskontor och en salubod. I dessa rum fanns det totalt 18 kakelugnar och i köket en större, portativ köksinrättning av tackjärn.

Byggnaden i en våning hade en längd om 70 alnar mot Salutorget och den östra gaveln var 14 ½ aln bred. Byggnaden hade ett tak av plåt och stenfoten var omkring 2 ½ alnar hög.

Den välvda källaren med stentrappor och 3 inre dörrar av trä försäkrades för 900 rubel, stenfoten med dragluckor av järn för 500 och stommen för 1 300 rubel. Försäkringslistan var lång och detaljerad, till exempel dörren till saluboden som var järnbeklädd, panelad och oljemålad var värd 25 rubel, 19 stora fönster var värda 152 rubel och 26 mindre vindsfönster värderades till 52 rubel tillsammans. Två par järnbeklädda fönsterluckor i saluboden var värda 8 rubel. 5 rum ”hafva fina franska tapeter för 280 rubel och 16 rum hafva ordinära franska dito för 600 rubel”. I 20 rum var golven oljemålade och denna färg värderades till 175 rubel.

12 kakelugnar av vitt, glaserat kakel med mässingsdörrar, ventiler och gjutna spjäll och ledare var vårda 35 rubel per styck. 2 kakelugnar med kulörta, glaserade kakel med järndörrar var värda 25 rubel per styck medan vanliga kakelugnar av tegel var värda 20 rubel. Tre skorstenar murade av bremertegel värderades till 175 rubel tillsammans.

Lösegendom gick inte att försäkra men i saluboden fanns två väggfasta lådfack med tillsammans 142 lådor med mässingsbeslag, som var värda 150 rubel. I saluboden fanns också en disk i vinkel med 10 lådor och 20 hyllor och den var värd 65 rubel, 67 väggfasta hyllor med draperier och pelare värderades till 85 och en väggfast grynlåda i fyra avdelningar med lock och beslag värderades till 10 rubel.

Byggnadens brädfodring med därtill hörande pilastrar försäkrades för 380 rubel och 9 stuprännor av förtennat järnbleck till 45 rubel totalt.

Hela byggnaden försäkrades för 9 300 rubel.

Byggnad nr 5:

En byggnad av trä i en våning, uppfört av nytt timmer år 1838 försett med hyvlade och falsade bräder. En tillbyggnad som var 21 alnar lång gjordes 1862 i den västra ändan, så att byggnaden har 13 rum. Där fanns en bryggstuga med en spis och 2 inmurade grytor, 3 kamrar, 2 magasin, en förstuga, två fähus med höskullar, ett stall, ett spillningslider, en vedbod och ett vagnslider.

Byggnaden var nu 111 alnar långt (66,6 meter), hade ett tak av bräder och en stenfot som var en aln hög.

Byggnaden försäkrades för 1 700 rubel.

Förutom dessa byggnader, så försäkrades ett plank som var byggt av stock och brädfodrat med ”höflade och falsade bräder”, längd 41 alnar och det var värt 20 rubel. Inkörsporten mot Salutorget, som hade en mindre gångport var värd 50 rubel men en annan port mot Strandgatan var värd 20 rubel.

Alltsammans värderades till 18 000 rubel och den årliga försäkringspremien uppgick till 167 rubel.

Ansökan om försäkringen undertecknades den 24 april 1862 av Otto Wendelin. Den lokala brandstodskommittén representerades av handlandens E. N. Sundman och Carl Emil Carlström.

Så här såg original planteckningen ut som Otto Wendelin lät göra år 1862. Infälld i högra hörnet hans egen namnteckning.