Den försäkrade gården på tomt 4

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1859.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och år 1859, i januari anhöll skepparen E. A. Rindell att hans gård vid Strandgatan skulle försäkras mot eldskada Försäkringsansökan skulle göras till bolaget och Rindell uppgav då att på tomten fanns det nödiga brandredskap, nämligen 3 brandstegar, 2 brandhakar, 2 handsprutor, 2 svablar och 2 läderämbar.

Vid en eventuell eldsvåda, så var det nära till vattnet eftersom gården låg på stranden och så fanns det också en bra brunn mitt på gården.

Rindell uppgav att hans tomt var 2 323 ”Qvadrat alnar i areal vidd”, dess norra sida var 100 alnar (60 m) och gränsade till norra delen av samma tomt nr 4.  I östra sidan var sidan 23 alnar bred och den stötte till Stadsfjärden. Södra sidan var 100 alnar och gränsade till tomt nr 3. Västra sidan var 23 ½ alnar och gränsade till tomterna 166 och 168. Gården hade en god brunn med rikligt vatten.

Då skepparen Rindell år 1858 försäkrade sin gård och uthus, så låg de två byggnaderna såsom skissen visar.

Det fanns 2 byggnader på tomten år 1859, som Rindell ville försäkra.

Byggnad nr 1:

En träbyggnad i en våning av nytt gran och furutimmer och uppförd år 1858. Den var varken brädfodrad eller målad och den innehöll 7 rum, nämligen en sal, fyra kamrar, ett kök och en förstuga. I dessa rum fanns det totalt fem kakelugnar och i köket fanns det en köksspis med järnhälla och stekugn. Byggnadens medelhöjd var 10 alnar, totala längden mot Strandgatan 24 alnar (14,4 meter). Byggnaden hade en stenfot, som var ungefär 1 ½ aln hög och taket var gjort av kakel.

Som brukligt var så försäkrades alla byggnadsdelar skilt för sig och till och med stenfoten försäkrades för 150 rubel. Stommen värderades till 470 rubel, yttre taket 96, golven till 50, innertaken som var av furubräder för 50 och alla trappor för 20 rubel. 8 fönster med dubbla glas värderades till 54 rubel tillsammans och de dubbla dörrarna till förstugan 10 rubel, 8 målade innerdörrar 40 och 6 kakelugnar av tegel värderades till 50 rubel tillsammans.

Gårdsägaren Rindell hade värderat hela gården till 1 162 men den lokala brandstodskommittén rundade av summan till 1 100 rubel.

Byggnad nr 2:

En träbyggnad av furu- och grantimmer i gott skick, uppförd år 1853 i en våning. Den var varken brädfodrad eller målad och där fanns en bagarstuga med spis och bakugn, en kammare med kakelugn, ett magasin, en foderlada, ett fähus och ett spillningslider. Uthuset hade ett tak av bräder, hade ordentlig stenfot och var 53 alnar (32 m) långt.

Byggnaden värderades till 600 rubel.

Förutom dess två byggnader så försäkrades inkörsporten för 10 rubel. Planket, som var 66 alnar långt försäkrades också för 10 rubel.

Hela gården värderades alltså till 1 720 rubel och den årliga inträdesavgiften beräknades till 12 rubel 89 kopek. Denna avgift gällde de kommande 5 åren och då skulle byggnaderna och brandredskapen granskas och premien justeras.

Så här såg den planteckning ut som skepparen Rindell lät uppgöra år 1859 då han skulle brandförsäkra byggnaderna på södra halvan av tomt nr 4.

År 1864 utfördes den normala 5-års granskningen och gården hade då övertagits av postförvaltaren Peron. Byggnaderna ansågs vara i gott skick och alla byggnader värderas till 6 880 mark. Det var ju i början av 1860-talet som vi övergav valutan rubel och tog då mark och penni i bruk. Brandredskapen granskades också och allt var till belåtenhet.

Brandförsäkring år 1884.

År 1882 övertog apotekaren Fredrik Wilhelm Jurvelius den södra gården på tomt nr 4. År 1884 i november tog han en ny försäkring på de två byggnaderna eftersom han hade gjort flera förbättringar på dem.

Tomten hade samma storlek som tidigare och gränsade till samma tomter. Samtliga nödvändiga brandredskap fanns på gården och de var vederbörligt målade med tomtens nummer. På gårdsplanen fanns en brunn, som gav rikligt med vatten.

Apotekare Jurvelius hade gjort flera förbättringar på den gård han köpte år 1882, så att han år 1884 tecknade en helt ny brandförsäkring. Så här såg planteckningen ut i renritad form och där syns tillbyggnaden i uthusets västra ända.

Angående byggnaderna uppgav Jurvelius följande:

Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1858, brädfodrat och målat med oljefärg. Byggnaden hade ett tak av järnplåt och det var fortfarande 24 alnar långt. Huset som var i en våning hade 7 rum och i dessa finns det 5 kakelugnar och en köksspis. Gården hade nu en överbyggd veranda, som var gjord av korsvirke och bräder.

Hela byggnaden försäkrade för 5 700 mark.

Byggnad nr 2:

En bagarstuga och uthusbyggnad, byggd dels av stock, dels av bräder, år 1853 och tillbyggd år 1883. Den var brädfodrad och målad med slamfärg och hade ett tak av pärtor. Husets längd på södra sidan var 68 alnar (40,8 m), västra ändan var 15 alnar och den östra gaveln var 9 alnar bred. I byggnaden fanns ett magasin med dubbla bottnar, ett vedlider, fähus, latriner med spillningskast, stall och en foderlada. Där fanns också en kammare med kakelugn, en bagarstuga med spis och bakugn och ett vagnslider.

Uthuset försäkrades för 4 500 mark.

Förutom dessa byggnader försäkrades inkörsporten, som var gjord av stock och plankor för 100 mark. Alltsammans försäkrades för 10 300 mark och den årliga premien uppgick till 76,62 mark.

Jurvelius intygade att det inte fanns några brandfarliga inrättningar på tomten men på granntomten nr 3 fanns en smedja. På tomten fanns det inte någon trädgård eller några lummiga lövträd.

Så här såg den planteckning ut som apotekare Jurvelius lät rita upp i november 1884, då han tecknade en ny brandförsäkring. Jurvelius namnteckning infälld i nedre kanten.

Brandförsäkring 1902.

Ingenjörskan Alma Kjerrström hade nu övertagit hela tomten nr 4 och därför ville hon teckna en ny försäkring på alla byggnader. Hon uppgav att tomten är 1 831 m² stor och på den finns alla nödvändiga brandredskap. En brunn som kan användas vid en eventuell eldsvåda finns mitt på tomten och stranden är nära tomten.

Så här var byggnaderna placerade på ingenjörskan Alma Kjerrströms tomt nr 4 år 1902. Hon hade nyligen övertagit hela tomten och ville därför teckna en ny brandförsäkring på alla fyra byggnader.
Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1858, brädfodrat och målat med oljefärg med ett tak av järnplåt. Huset var 14,25 m långt och 8,90 m brett och byggt i en våning. Där fanns 7 rum och i dessa 5 kakelugnar och en köksspis. På gårdssidan fanns det en veranda byggd av korsvirke och bräder.

Byggnaden försäkrades för 7 000 mark.

Byggnad nr 2:

Ett kombinerat uthus och boningshus, byggt av stock och delvis av korsvirke och bräder. Byggnaden är uppförd åren 1853 och 1883, brädfodrad och målad med kompositionsfärg och hade asfaltfilt på taket. Mot söder var byggnaden 40,38 m lång, i den västra ändan 8,90 m och i den östra ändan 6,53 m. I byggnaden fanns det två boningsrum och i dessa fanns det en kakelugn och en köksspis. Där fanns också ett magasin med dubbla bottnar, vedlider, fähus, stall, foderlada och latrin med spillningskast.

Byggnaden försäkrades för 4 500 mark.

Byggnad nr 3:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1818 och tillbyggt 1870. Det var brädfodrat och målat med kompositionsfärg och hade ett tak av asfaltfilt. Huset var 10,24 m långt och 5 m brett och från marken till takkammen var det 5,49 m högt. Det var byggt i en våning och där fanns tre rum och i dessa en kakelugn och en köksspis. På gårdssidan fanns det en veranda byggd av korsvirke och bräder.

Byggnaden försäkrades för 1 600 mark.

Byggnad nr 4:

En uthusbyggnad av stock, delvis av korsvirke och bräder i gott skick, uppfört år 1860. Den var brädfodrad och målad med kompositionsfärg. Huset var 15,85 m långt och 3,30 m brett och där fanns ett vedlider, foderlada, fähus med förstuga och latrin med spillningskast.

Uthuset försäkrades för 400 mark.

Förutom dessa fyra byggnader ville Alma Kjerrström också försäkra den ena inkörsporten för 100 mark. Den var gjord av stock och bräder, oljemålad och i försäkringen ingick lås, reglar och gångjärn. Ett plank, som var 45 m långt och där höjden varierade mellan 1,50 och 3,50 m försäkrades för 150 mark. Trädgårdsstaketen inne på gården försäkrades också för 150 mark. Det var gjort av strävor och ribbor, 120 m långt och 1,20 m högt.

Hela försäkringen uppgick till 13 900 mk och den årliga inträdesavgiften eller premien beräknades till 105 mk.

Så här såg den planteckning ut, som Alma Kjerrström lät rita upp i november 1902, då hon tecknade en ny brandförsäkring. Infällt i nedre kanten hennes underskrift på försäkringsbrevet. Byggnaden J nere till vänster är den nybyggda svenska folkskolan, den som förstördes i en brand i januari 1922.