Den försäkrade gården på tomt nr 112

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och år 1862, anhöll fiskareänkan Karolina Åkervall att byggnaderna på tomt nr 112 skulle brandförsäkras. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget i Helsingfors och Karolina uppgav då att på hennes tomt fanns 2 brandstegar, 2 brandhakar, 2 handsprutor, 2 svablar och 2 brandämbare. Alla brandredskap var märkta med tomtens nummer, uppgav hon. På gårdsplanen fanns en brunn med ”ymnigt vatten”.

Karolina uppgav att tomten är 4 510 kvadratalnar i areal vidd (en aln är ca 60 cm). Den norra ändan, som var 98 alnar lång stöter till tomt nr 111, i öster var sidan 46 alnar och den gränsade till Västra Långgatan. Den västra sidan var 46 ½ alnar lång och den gränsade till tomt nr 119.  I söder gränsade tomten till tomt nr 113.

På tomten fanns det 3 byggnader, som skulle försäkras:

Byggnad nr 1:

Ett boningshus i en våning, byggd av gott timmer år 1862. Den var varken brädfodrad eller målad. Byggnaden har sex rum och i dessa rum finns det fyra kakelugnar och en två köksspisar. Byggnaden längd är 30 alnar (18 meter), försedd med ett tak av pärtor och har en ordentlig stenfot, som är 1 aln hög.

Hela huvudbyggnaden försäkrades för 4 000 mark silver.

Byggnad nr 2:

Ett boningshus av gott timmer, uppförd år 1850. Det var varken brädfodrat eller målat, hade en bra stenfot och yttertaket var gjort av bräder. Det var 14 ½ alnar långt och förutom förstugan så fanns där 2 rum. I det ena rummet fanns en bakugn och i det andra en kakelugn.

Uthuset försäkrades för 600 mark silver.

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad av stock i en våning, uppförd år 1859. Uthuset var 41 alnar långt (24,6 meter) och där fanns 2 magasin, ett stall och ett spillningslider.

Den här uthusbyggnaden försäkrades också för 600 mark.

Förutom dessa byggnader försäkrades inkörsporten för 50 mark.

Alltsamman försäkrades för 5 250 mark och den årliga försäkringspremien, eller inträdesavgiften, som den kallades uträknades till 36 mark och 68 penni. Denna premie skulle betalas varje år i fem års tid och då skulle byggnaderna granskas och premien justeras.

År 1867, i november gjordes den första granskningen av handlandena Lind och Ludwig Wilhelm Wendelin. Byggnaderna var i gott skick och brandredskapen fanns i gården.

Det är mycket möjligt att fiskareänkan Karolina Åkervalls gård på tomt nr 112 förstördes i den stora stadsbranden 14 januari 1859. Ett par senare byggde hon den gård som fortfarande står kvar och hon tecknade genast en brandförsäkring på gården och de två andra byggnaderna.

Brandförsäkringen 1901:

År 1880 omkom skepparen Christian Olin och gården övertogs då av änkan Wilhelmina Olin. År 1901 tecknade hon en ny brandförsäkring, eftersom värdet på byggnaderna hade ändrats.

Hon uppgav då att tomten var 1597 m² stor och att det på tomten fanns en brunn, som kunde användas vid en eventuell eldsvåda. Nödvändiga brandredskap fanns också på tomten och dessa var märkta med tomtens nummer.

Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1862, brädfodrat och målat och det hade asfaltfilt på taket. Huset var 17,81 m långt och 7,13 m brett och där fanns sju rum.

Byggnaden med dess välvda stenkällare försäkrades för 8 500 mark.

Byggnad nr 2:

Ett boningshus av timmer, uppfört år 1850, brädfodrat och målat och hade ett tak av asfaltfilt. Huset var 8,61 m långt och 4,45 m brett och det försäkrades för 1 000 mark.

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad av stock i gott skick, uppförd 1859, delvis brädfodrad och målad med kompositionsfärg. uthuset var 24,5 m långt och 4,45 m brett och där fanns två magasin, ett stall, avträde jämte spillningskast, fähus och foderlada.

Uthuset försäkrades för 2 000 mark.

Förutom dessa tre byggnader försäkrades den målade inkörsporten för 120 mark. Den var byggd av stock, strävor och bräder och i försäkringen ingick lås och gångjärn. Ett plank av stock och strävor försäkrades för 120 mark och det var 40 m långt och 1,90 m högt. Ett staket på gården försäkrades för 80 mark och det var 69 m långt och 1,30 m högt.

Hela försäkringsbeloppet uppgick till 11 850 mark och den årliga inträdesavgiften eller premien beräknades till 91,56 mark.

Wilhelmina Olin undertecknade försäkringsbrevet i oktober 1901 med ”Kaptenska”.

Brandförsäkringen 1911.

I december 1911 ville den nya ägaren Edvard Wijkberg teckna en ny brandförsäkring, eftersom värdet på byggnaderna hade stigit. I huvudbyggnaden hade omfattande reparationer gjorts och uthuset nr 3 hade fått ett nytt tak av asfaltfilt. Hela försäkringsbeloppet höjdes från 11 850 mark till 15 000 mark och de årliga premierna beräknades till 109 mark.

Då Edvard Wijkberg i december 1911 tecknade en ny brandförsäkring, så bifogade han denna planteckning, som visar byggnadernas placering på tomten. Trädgården är märkt med grön färg om den omgärdades av ett 1,2 meter högt staket av målade ribbor. Inkörsporten fanns söder om byggnaden och framför verandan fanns en brunn.