Brandförsäkring på Nya kyrkan

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen 1899.

Stadens nya kyrka kunde tas i bruk år 1897 men det var först i september år 1899 som den blev brandförsäkrad i Städernas allmänna brandstodsbolag. Det här bolaget försäkrade endast byggnader, vilket betydde att den lösa inredningen i kyrkan måste försäkras i ett annat bolag.

Det var Kristinestads stads- och landsförsamling, som ägde kyrkan och försäkringen tecknades av dess kapellan, Georg Laurén den 18 september 1899. Kyrkans totala värde beräknades till 150 000 mark och av det hörde 120 400 till byggnaden och 29 600 till den lösa inredningen, såsom orgel, kronor, kandelabrar, armstakar, väggarmar, altartavlor och kyrkklockor. Den årliga inträdesavgiften eller premien beräknades till 375,65 mark och den var i kraft de följande fem åren och kunde då justeras åt endera hållet.

Så här vackert färglagd var den planteckning som församlingen lät uppgöra då den nya kyrkan skulle brandförsäkras år 1899.

Kyrkan hade byggts i det kvarter som på sidorna begränsades av de båda långgatorna och i norra ändan av Parmansgatan och i söder av Hållfastskagatan. Byggnaderna på den norra halvan av detta kvarter hade förstörts i en brand år 1859 och gårdarna på den södra halvan har antingen rivits eller flyttats till annat ställe före 1897.

Kyrktomten var 7 600 m² stor, saknade brunn men vid en eventuell eldsvåda kunde vatten hämtas från Stadsfjärden, som då låg på 124 meters avstånd. För att få en försäkring skulle nödiga brandredskap finnas till hands och vid granskningen fanns det en portativ slangspruta, en brandstege och två brandämbare och alla dessa var med oljefärg märkta med texten ”Kyrkan”.

Byggnaden som skulle försäkras var en kyrkobyggnad av tegel, försedd med två åskledare. Den var uppförd år 1897, orappad och hade ett tak av galvaniserad järnplåt. Kyrkan var 42,2 m lång och vid långskeppet var den 17,22 m bred och vid korset var den 24,29 m bred. Från marken till takkammen var den 19,4 m hög och tornet var 42 m högt upp till spiran. I kyrkan fanns det 4 förstugor och en kyrksal med predikstol, läktare, bänkar, altare m.m. och en sakristia och i dessa fanns det fem eldstäder. Fyra eldstäder var bemantlade kaminer och så fanns det en plåtugn i sakristian. Kyrkan hade ett golv av asfalt och cement. Under kyrkan fanns det tre välvda källare och två av dessa var avsedda som vedlager och nedgången till dessa gick från läktarförstugorna. Den tredje källaren fanns under sakristian och hade dörren utifrån i sockeln.

Själva byggnaden värderades till 120 400 mark och ”de svårt flyttbara inventarierna” värderades skilt:

-orgeln till 16 000 mark

-en krona, fyra kandelabrar och 40 väggarmaturer till 2 400 mark

-två mindre och en större fasta armstakar till 200 mark

-två kronor á 800 mark och fyra kronor á 400, för tillsammans 2 800 mark

-tre altartavlor, tillsammans 5 000 mark

-fyra bemantlade kaminer, tillsammans 2 500 mark

-tre kyrkklockor, tillsammans 3 200 mark

Alltsammans värderades till 150 000 mark men brandstodsbolaget försäkrade endast byggnaden. De lösa inventarierna försäkrades därför i annat bolag.

Så här såg den stora planteckningen ut som skulle bifogas försäkringsbrevet, då kyrkan brandförsäkrades år 1899. Infällt i nedre kanten kapellan Georg Lauréns namnteckning på försäkringsbrevet.