Vegesacks rapport om affären vid Lappfjärd.

Generalmajor von Vegesack skrev den 4 september 1808 en rapport om striderna i Lappfjärd. Rapporten publicerades bland annat i Upsala Tidning 12.9.1808 och den lyder ungefär så här:

Den 29 augusti om morgonen ankom en rapport om att fienden häftigt anföll våra förposter, varefter fienden attackerade själva posteringen vid Lappfjärd. Fiendens anfall skedde efter en tids stark kanonad med 2 Colonner, vardera emellan 7 till 800 man placerad av en stark Jägarekedja, som i den mån den förstärktes, utbredde sig allt mer och mer, i synnerhet åt vår vänstra flank. Denna försökte fienden kringgå, under det att han med en tredje sluten tropp, som defilerade åt vänster, gav jalousi på högra flygeln. Fienden behöll en sluten kolonn i reserv men dess styrka är okänd.

General Tschepeleff kommenderande en Chef. Överste Anselm dirigerade anfallet, det synliga artilleriet bestod av 4 kanoner och 1 haubits. Fiendens jägare började genast en häftig eld, dock utan särdeles verkan emot de posterade finska trupperna. Upplands och Helsinge Jägarkompanier utbreddes på samma bredd med fienden åt vår vänstra flank, då i förening med trupperna från Björneborgs Regemente och kapten Gyllenbögels detachement hela vår jägarkedja, med en väl underhållen eld raskt inträngde på fienden. En bataljon av Upplands Regemente kringgick fiendens högra flank och en likadan rörelse verkställdes av en bataljon Helsingar mot fiendens vänstra flygel. Hastigheten av denna rörelse tvingade fienden att retirera hastigt nog, under det vi alltjämt låg honom i hamn och hål. Fienden bjöd väl till en och annan gång att sätta sig, men därtill lämnades honom inte tillfälle.

Vid Öströms små höjder hade han likväl fattat post men det varade bara några minuter. Fienden gav vika för några kanonskott men då mörkret inföll, gjordes det halt och truppen bivackerade över natten.

Om morgonen fortsattes marschen utan att stöta på någon fiende förrän vid Ömossa, där han var sysselsatt med att bränna byn och riva upp bron. Detta hindrades dock av ett bryskt anfall av major Thede med en sluten trupp av Nylands Dragoner och några Helsingejägare.

Med adjutant Ulfsparre fick jag nu order av Fältmarshalken Klingspor. På grund av fiendens rörelse mot arméns vänstra flygel gav det anledning att med Avantgarde fatta posto och besätta Lappfjärd med huvudstyrkan, då Björneborgs Regemente avgick till förstärkning av armens vänstra flygel.

Våra förluster vid denna träffning är: 2 döda officerare och 15 man, sårade 1 officer och 43 man. Av fienden har vi tagit till fånga 2 officerare, 4 underofficerare och 71 man. Av dessa fångar var 1 officer och 36 man sårade. Några och 60 i skogarna upphittade döda av fiendens folk är redan av oss begravna.

Major Uggla vid Svea Artilleri-Regemente har med utmärkt kännedom dirigerat artillerielden. Adjutanten Knorring och fänriken Carpelan, bägge från Björneborgs Regemente har vid detta tillfälle på ett verksamt sätt biträtt mig genom den kännedom som de äger om landet. Samtliga officerare och manskap, så befallande som lydande har förhållit sig på det sätt de av Eder Kongl. Majestät alltid varit känt.

Lappfjärd den 4 september 1808. Vegesack, General-Major och Fördelnings-Chef.