Den försäkrade gården på tomt nr 54

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkring 1883.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och år 1883, i november anhöll stadsbetjänten Matts Lindberg att hans nybyggda gård vid Västra Långgatan skulle försäkras. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget och Lindberg uppgav då att på tomten fanns det 2 brandstegar, 2 brandhakar och 2 brandämbare och de här redskapen var med oljefärg märkta med tomtens nummer.

Lindberg uppgav att tomten var 3 525 kvadratalnar (1 282 m²) stort. På hans tomt fanns det två byggnader men han ville försäkra endast huvudbyggnaden eftersom den andra inte var färdig.

Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1883, varken brädfodrat eller målat och hade ett tak av asfaltfilt. Huset var 33 ¼ alnar (20 m) långt, byggt i en våning, med 11 boningsrum och i dessa fanns det 6 kakelugnar, två köksspisar, den ena med en hälla och den andra med en bakugn.

Den här byggnaden försäkrades för 5 500 mark

Lindberg uppgav att på tomten fanns det ett uthusbygge på gång, som inte ännu skulle försäkras. På hans tomt fanns det inga eldfarliga inrättningar men i närheten fanns det ett bageri i en byggnad av välvd sten.

På tomten fanns det ingen trädgård men i närheten fanns det tomter med lummiga lövträd. Någon brunn fanns inte på tomten men i närheten fanns stadens pumpbrunn, som kunde användas vid en eventuell brand.

Då stadsbetjänten Matts Lindberg år 1883 skulle försäkra sin nybyggda gård, så lät han rita upp denna planteckning. Infällt i nedre kanten hans underskrift.

Brandförsäkringen 1899.

År 1897 hade gården övertagit av bryggmästare Båge och han gjorde då flera förbättringar på byggnaderna. Han ville därför teckna en helt ny brandförsäkring och den tecknades 9 oktober 1899. Tomten var lika stor som förra gången och båda byggnaderna skulle försäkras.

Så här såg bryggmästare Båges gård ut i renritad form år 1899.
Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1883, brädfodrat och målat med oljefärg och den hade ett tak av asfaltfilt. Huset var 19 m långt, 10 m brett i en våning och där fanns 10 rum. På gårdssidan fanns en nyare veranda uppförd av korsvirke och bräder.

Byggnaden försäkrades för 8 000 mark.

Byggnad nr 2:

En uthusbyggnad av stock i gott skick, uppförd år 1883, varken brädfodrar eller målat och det hade ett tak av bräder. Uthuset i vinkel var 20 m långt på södra sidan och 15,5 m på västra sidan och bredden varierade mellan 4 och 5 meter. Där fanns två magasin, fähus, latrin med spillningskast, stall och en foderlada.

Uthuset försäkrades för 1 500 mark.

Förutom dessa två byggnader ville Båge också försäkra den oljemålade inkörsporten för 100 mark och där ingick både lås och gångjärn. Ett plank, som var 49 m lång och 2,3 m högt försäkrades för 100 mark.

Hela försäkringsbeloppet uppgick till 9 700 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 61,20 mark.

Då bryggmästare Båge år 1899 skulle brandförsäkra sin gård, så lät han rita upp denna planteckning. Infällt i nedre kanten hans namnteckning i försäkringsbrevet.

Brandförsäkringen 1907.

Guldsmeden Alexander Sandelin hade år 1900 övertagit den här gården och han gjorde stora förbättringar i den efter han flyttade dit. I september 1907 tecknade han en ny brandförsäkring, eftersom byggnaderna hade fått ett högre värde.

Så här var byggnaderna placerade på tomten då guldsmeden Sandelin tecknade en ny brandförsäkring år 1907. Infällt i nedre kanten Sandelins namnteckning från försäkringsbrevet.

Huvudbyggnaden försäkrades nu till 17 000 mark och uthuset på gården till 3 500 mark. Uthuset hade nu fått ett tak av asfaltfilt men annars i samma storlek.

Inkörsporten försäkrades för 100 mark, liksom planket så hela försäkringsbeloppet uppgick till 20 700 mark.

Sandelin uppgav att det på tomten inte fanns några eldfarliga inrättningar. Däremot på granntomten västerut fanns den elektriska centralen och avståndet dit från uthusknuten var 55 m. Snett över gatukorsningen fanns ett bageri inrymt i en stenbyggnad på ett 13 meters avstånd från husknuten.

Då guldsmeden Alexander Sandelin år 1907 skulle teckna en ny brandförsäkring för sin gård, så lät han rita upp denna planteckning, som skulle bifogas försäkringsbrevet.