Bäckströms gård på Västra Långgatan 55

Den här gården består av två olika byggnader, som i början av 1900-talet byggdes ihop. Den norra delen uppfördes år 1833 och den södra delen år 1863. Båda byggnaderna uppfördes av stadsfiskalänkan Catharina Åkersten och den har efter det haft många olika ägare. Gården kan kallas allt från ”Änkan Åkerstens gård”, ”Änkan Argelanders gård”, ”Handlande Guarnieris gård” och ”Handlande Bäckströms gård”. Fotot är taget från nordost sommaren 2020.

Sammanställt av Lasse Backlund i mars 2021, med hjälp av gamla mantalslängder och kyrkböcker. Vissa uppgifter är tagna ur Lily Nystens bok ”Blad ur stadens sjöfartshistoria” och Rafael Olin har bidragit med flera släktuppgifter.

Länkar:

Om du vill se vilka brandförsäkringar, som gårdsägarna har tecknat på denna tomt, så skall du klicka HÄR!

På stadsplanen från 1825 så är tomten 68 obebyggd, precis som granntomterna 69, 70 och 71. Enligt kartan skulle en väderkvarn ha varit placerad på tomten.

Enligt mantalslängderna från 1830-1833 så är tomten fortfarande obebyggd men från och med 1834 och framåt finns följande ägare och hyresgäster omnämnda.

År 1834 och framåt är tomt nr 68 bebyggd och då bor där fiskalsänkan Catharina Åkersten (1797-1873), som också kallades Kajsa. Hon hade varit gift med stadsfiskalen Johan Adam Åkersten, som skulle ha dött år 1828.

År 1845 ägdes gården fortfarande av fiskalsänkan Catharina Åkersten och med henne bodde dottern Amalia (f.1820). I gården bodde också sonen Alexander som var styrman. Alexander var född år 1822, gick till sjöss som 11-åring, blev styrman år 1841 och sjökapten följande år. År 1848 hade Alexander avancerat till skeppare. Alexander som blev sjuklig dog i staden år 1863, ogift och barnlös.

År 1855 var skepparen Alexander Åkersten antecknad som gårdsägare, som bodde med sin mor Kajsa. De hade också en piga Johanna.

År 1860 var Alexander Åkersten antecknad som sinnessvag och hans mor Catharina var då antecknad som ägare. År 1863 byggdes den andra delen av gården i den norra ändan och den var nog ämnad åt dottern Amalia, som hade varit gift med skepparen Anders Henrik Argelander, men som just hade blivit änka.

År 1865 ägdes gården av modern, fiskalsänkan Catharina Åkersten. Hos henne bodde nu också dottern Amalia Argelander, som var änka efter skepparen Anders Henrik Argelander. Anders Henrik var född i staden på nuvarande Strandgatan 54 år 1823 och år 1852 gifte han sig med fiskalsdottern Amalia Åkersten. Anders Henrik var kapten på flera fartyg och han omkom i sinnesförvirring genom drunkning i Lissabon i Portugal år 1862. Anders Henrik och Amalia hade inga barn. På hyra i gården bodde sjömanshustrun Anna Ojanen och hennes son, sjömannen Anders Ojanen.

År 1866 tecknade den nya ägaren Amalia Argelander en brandförsäkring på alla byggnader på hennes gård. Om du vill läsa mera om den och om byggnaderna på tomten, så skall du klicka HÄR!

Så här var byggnaderna placerade på tomten, då Amalia tecknade brandförsäkringen år 1866.

År 1870 hade gården övertagits av dottern, skeppareänkan Amalia Argelander. På hyra bodde sjömannen Herman Studd med hustrun Greta, liksom brandvakten Jakob Orrela med hustrun Fredrika.

År 1875 bodde sjömanshustrun Mathilda Holmberg på hyra i Amalia Argelanders gård.

År 1880 ägdes gården av Amalia Argelander och med henne bodde pigan Katharina Butts. På hyra bodde sjötullsvaktmästareänkan Fredrika Fock (f.1823) som var sjuklig och fattig. Där bodde också skeppareänkan Margaretha Lindahl (f.1822).

År 1885 ägdes gården av Amalia Argelander. På hyra bodde sjömansänkan Maria Holmberg (f.1820), liksom sjömannen Nils Jakob Bertula (f.1853) med hustrun Sofia (f.1854) och deras två barn. Också sjömannen Johan Petter Sjöblad (f.1862) bodde där med hustrun Olga (f.1862) och två barn. Den 3 augusti 1885 skrev Amalia sitt testamente där hon bestämde att efter hennes död skall all egendom tillfalla handlandedottern Hilda Fredrika Ekström och sjökaptensdottern Hilda Elisabeth Parman.

År 1890 bodde vaktmästaredottern Eva Svedberg (f.1834) på hyra hos Amalia Argelander. Sjömansänkan Maria Holmberg (f.1820) bodde också på hyra liksom styrmansänkan Charlotta Schonfeldt (f.1815).

År 1895 ägdes gården av skeppareänkan Amalia Argelander. På hyra bodde skeppareänkan Lovisa Ekström (f.1839). Lovisa var dotter till handelsbetjänten Johan Jakob Parman och hon arbetade som lärarinna på fruntimmersskolan i staden. Lovisa hade varit gift med sjökaptenen Erik Ekström (f.1836 i staden, död i lungsot år 1869). På hyra bodde också vaktmästaredotterm Eva Svedberg (f.1834) och sjömansänkan Johanna Rönnholm (f.1845).

År 1900 ägdes gården av skeppareänkan Amalia Argelander. På hyra bodde fröken Ida Ekman (f.1848), sjömansänkan Johanna Rönnholm (f.1845) och vaktaredottern Eva Svedberg (f.1834).

I april 1901 dog Amalia Argelander och gården ärvdes via hennes testamente av hennes kusiner. Handlandedottern Maria Ekström fick ena delen och Agatha Parmans barn Gustaf, Betty, Hilma och Anna den andra delen.

I juni 1902 sålde Maria Ekström sin halva gård åt sjökaptensdöttrarna Hilma och Anna Parman. Efter ett par månader sålde dessa gården vidare åt arbetaren Viktor Björk och hans hustru Wendla från Lappfjärd. Makarna Björk hade redan 1893 köpt den norra gården på Östra Långgatan 32, där de sedan bodde.

År 1904, den 6 augusti sålde arbetaren Viktor och Wendla Björk gården åt sin dotter Wendla Maria (1878-1957) som var född i Lappfjärd. Hon hade i februari 1903 gift sig med italienska medborgaren Antonio Guarnieri. Köpesumman på 3 000 mark skulle betalas åt systrarna Parman för att kvitta den två år gamla skuldsedeln.

År 1904 ägdes gården av handlanden Antonio Guarnieri (f.1874-1924) som var italiensk medborgare. Han bodde där med hustrun Vendla Maria (f.1878) som var dotter till arbetaren Viktor (f.1861) och Vendla (f.1851) Björk. I oktober 1904 gjorde han en näringsanmälan till magistraten att han tänker börja idka handel och stadens fullmäktige hade inget att invända mot det. Han byggde då  ihop de två bostadsbyggnaderna längs med gatan, så att byggnaden då fick den längd som den fortfarande har.

På hyra bodde mätareänkan Sofia Ahlberg (f.1840). Sofia Ahlberg bodde inte där längre år 1906, utan då bodde där arbetaren Matts Uppgård (f.1852) med hustrun Lena (F.1845) och barnen Maria (f.1884) och Lydia (f.1886). Tjänarinnan Ida Ulfves (f.1878) bodde också där med en yngre son.

År 1908 är det samma ägare. Den tidigare ägaren Viktor Björk har nu avlidit och där bor änkan Vendla Björk. På hyra bor arbetaren Isak Granfors (f.1849), arbetaren Johan Ojala (f.1841) med hustrun Greta (f.1847), och arbetaren Henrik Nordberg (f.1844) med hustrun Anna (f.1844).

År 1910 är det samma Antonio Guarnieri som äger gården och han bor med hustrun Maria och sin svärmor Vendla. På hyra bor arbetaren Isak Granfors (f.1849), sjömannen Karl Ivar Andersson (f.1872) med hustrun Johanna (f.1880) och en son. Där bor också maskinarbetaren August Svens (f.1877) med hustrun Tilda (f.1883) och en son.

År 1914 var det samma ägare men nu bodde arbetaren Josef Mangs (f.1865) på hyra med hustrun Mina (f.1859)  och sonen Karl (f.1884) som nu hade emigrerat till Amerika. På hyra bodde också Alma Andtfolk (f.1870) och i gården bodde också ägarens svärmor Vendla.

År 1918 till 1920 var det samma gårdsägare. På hyra bodde sjökaptensänkan Adelina Sundqvist (f.1852) och med henne bodde dottern Helga (f.1892). På hyra bodde också sömmerskan Alma Andtfolk (f.1870) liksom ägarens svärmor Vendla Björk. Antonio och Maria hade 4 barn: Hilda Elisabet (f.1902), Frans Adalbert (f.1904), Johan Antonio (f.1907) och Gunhild Margareta (f.1914).

År 1921, den 1 januari sålde Antonio och Maria Guarnieri gården nr 68 åt verkmästaren Axel och hans hustru Ellen Damstén i Vasa, men de bodde inte själv där.  Efter Antonios död 1924 fortsatte änkan Maria att bo kvar i gården. Med henne bodde Olga Ignatjeff (f.1898, ser ut att vara Antonios barn från förr), gemensamma barnen Hilda (f.1902), Frans (f.1904) och Johan (f.1907) och ännu en ung dotter. Olga Ignatjeff fortsatte med Anton Guarnieris affär under eget namn till april 1926 då den övertogs av Vilhelm Sjöblom. Olga gifte sig sedan med urmakaren Anton Ekelund från Bromarf och flyttade dit. Åtminstone under år 1927 drev Vilhelm Sjöblom denna affär men det är oklart hur länge han höll på.

På hyra bodde änkan Vendla Björk (f.1851) som hade rätt att bo i två rum i gården. Däremot bodde inte längre sjökaptensänkan Adelina Sundqvist (f.1852) i gården.

År 1928, den 28 januari sålde makarna Damstén gården på tomt nr 68 åt brädgårdsförmannen Vilhelm Sjöblom för 50 000 mark. Gabriel Vilhelm var född i Närpes år 1865 och år 1891 hade han gift sig med Anna Josefina Bergelin (1870-1921) från staden. År 1900 hade Wilhelm och Anna förvärvat gården på Västra Långgatan 49, där de sedan bodde. De fick 10 barn och år 1921 dog Anna Josefina. I december år 1928 gifte Gabriel Vilhelm Sjöblom om sig med Antonios änka Vendla Maria. På hyra bodde arbetaren Frans Guarnieri (f.1904) och där bodde fortfarande arbetareänkan Vendla Björk. Också arbetaren Gunnar Bäckman (f.1904 i Lappfjärd) bodde där. Han hade i augusti 1926 gift sig med Antonios dotter Elisabeth (f.1902).

År 1931 i mars öppnade mågen Gunnar Bäckman en egen affär i de gamla butiksutrymmena.

År 1934, den 19 februari sålde Wilhelm Sjöblom gården åt handlanden Gunnar Bäckström för 41 400 mark. Gunnar och hustrun Hilda Elisabeth bodde också där, liksom hyresgästen, gårdsägarehustrun Maria Sjöblom (f.1878) som ser ut att bo där utan sin man Vilhelm, som sedan dog i staden år 1945. Med Maria bodde den ogifta dottern Gunhild Guarnieri (f.1914). På hyra bodde också butiksbiträdet Erik Evald Bäckström (f.1919). I mitten av 30-talet bodde också Anni Tarkka på hyra i gården men sedan flyttade hon till Aaltonens gård. Hon hade affär på Strandgatan åren 1926 – 1928, och i nuvarande Cornerhuset från 1929 och framåt.

År 1937 i april öppnade Gunnar Bäckman en filial i Stenbergs gård på Östra Långgatan 26.

År 1939 äges gården av handlanden Gunnar Bäckström. Han hade tydligen skilt sig eftersom hustrun Elisabeth i februari 1937 meddelade att hon har tagit flicknamnet Guarnieri tillbaka. Gunnar Bäckström gifte då om sig med sin hushållerska Ellen (f. Karlsson eller Appel år 1911 i Sideby) och de hade också en dotter född 1938. På hyra bor Gunnars förra hustru, fru Hilda Elisabeth Guarnieri (f.1902), gårdsägarehustrun Vendla Maria (f.1878) och butiksbiträdet Erik Evald Bäckström. I gården bor också Antonios dotter Gunhild Margareta (f.1914) som nu hade gift sig med målaren Toivo Johannes Mäkelä (f.1907 i Storå) och de hade också en dotter Leila (f.1837).

I början av 1940-talet ägdes gården av handlanden Gunnar Bäckström, som bodde med hustrun Ellen Maria. De hade barnen Gunn Mariann (f.1938) Per-Erik (f.1939) och Christina Margaretha (f.1943) men inga andra ser ut att bo i gården.

I slutet av 1940-talet hade gården samma ägare. På hyra bodde affärsbiträdet Hilja Elisabeth Forsblom från Borgå (f.1921).  På hyra bodde också arbetaren Josef Aron Andlin (f.1879) med hustrun Ester Eva (f. Ylsöbäck år 1890). Ännu långt in på 1950-talet hade samma inneboare.

Hösten 1970 slutade Gunnar Bäckström med sin affär, som han hade skött sedan 1931. Gunnar dog år 1983 och Ellen dog år 2004. Gården har sedan sålts utom släkten och den används som stadigvarande bostad. Den är fortfarande i gott skick, trots att den snart fyller 200 år.

Bäckströms gårdar på Västra Långgatan 55 fotograferad från sydost sommaren 2020.
Antonio Guarnieris släktutredning från år 1924. Den 6 mars 1926 gifte sig sonen Johan Guarnieri (f. 1907) med Elma Pihlajamäki från staden.

Tidningsannonser.

Butiksinnehavarna annonserade flitigt i tidningarna, börjandes med Anton Guarnieri, sedan Olga Ignatieff och Vilhelm Sjöblom. År 1931 öppnade Gunnar Bäckström affär i gården och han var en av Syd-Österbottens flitigaste annonsör i tiderna. Här nedan några smakprov:

Annonser i Syd-Österbotten år 1931.
Några annonser ur Syd-Österbotten år 1934.
Några annonser ur Syd-Österbotten år 1936.
Gunnar Bäckström annonserade också i Suupohjan Sanomat, här ett par exempel från 1935.
År 1937 annonserade Gunnar Bäckström flitigt i Syd-Österbotten. Här bara några exempel.