Köpebrev hörande till tomten nr 3, Strandgatan 81.

Sammanställt av Lasse Backlund i oktober 2022. Uppgifterna är tagna ur rådhusrättens protokoll från år 1910.

I september 1898 såldes tomten och gården på konkursauktion för att täcka den fordran som stadens brokassa hade på kopparslagaren Haapanen.

Auktionskammaren i Kristinestad gör härmed veterligt, att auktionskammaren medelst den 13 i denna månad verkställd offentlig auktion, som ej mindre genom avlyst kungörelse i staden kyrka, och införd i Finlands allmänna tidningar och de i staden utkommande, samt vid utringning i stadens gathörn blivit allmänheten tillkännagiven, medelst uppslag försålt kopparslagaren Johan Haapanens tillhöriga gård och tomten nr 3 i stadens första kvarter, vilken gård blivit i mättagen tillgäldande av stadens brokassa domförda fordran ett tusen trehundra mark, förutom ogulden ränta och lagsökningskostnader och att handlanden Emil Axelin därvid stannat för det högsta budet med tre tusen femhundra mark (3 500 mark) och som berörda inropningssumma under denna dag blivit till auktionskammaren inbetald och förty härmed kvitteras, varder handlanden Emil Axelin härmed försäkrad om äganderätten till gården nr 3 i stadens första kvarter med åbyggnader och underlydande ägoskiften, samt allt annat var därtill hör, att ägas och brukas och besittas såsom annan hans lagfångna egendom.

Till yttermera visso varder detta salubrev med auktionskammaren underskrift och insegel bestyrkt.

Kristinestads auktionskammare, den 20 september 1898.

På auktionskammaren vägnar C. A. Savander.

På grund av att Emil Axelin gjorde konkurs hösten 1910, sammanträdde borgenärerna till borgenärssammanträde 24 oktober 1910:

I så gott som varje tidning fanns det kallelser till sammanträden som hade att göra med Axelin eller Carlström.

Protokoll fört vid borgenärssammanträde i handlanden Emil Axelins konkurs på rådhuset i Kristinestad. Närvarande var följande borgenärer: Wasa Aktiebank genom bankdirektör Balder Hemmer, Nordiska Aktiebanken genom vicehäradshövding J. G. R. Lindh enligt fullmakt, vicekonsuln Erik Tötterman för egen del och i egenskap av godeman i Handelsfirman Alfred Carlströms konkursmassa, samt häradsskrivaren A. Lewán i egenskap av godeman i nämnda Carlström konkursmassa, samt som syssloman i denna konkurs.

  • 1. Efter antecknandet av att detta borgenärssammanträde varit kungjort i Finlands Allmänna Tidning och i Suomen Virallinen Lehti nr 299, 230 och 231 för den 4,5 och den 6 oktober, samt tidningen Syd-Österbotten nr 78, 79 och 80 för den 4, 8 och 11 oktober, vilka tidningar fanns till hands, erkändes sammanträdet vara behörigen sammankallat och utsågs undertecknad syssloman att leda förhandlingarna.
  • 2. Beträffande från senaste borgenärssammanträde bordlagda från angående äganderätten till stadsgården nr 3 och till J. K. Haaronens äng, beslöts sedan Firman Alfred Carlströms handelsböcker blivit vid sammanträdet företedda, förklara sagda egendom tillhöra Firman Alfred Carlströms konkursmassa och befullmäktigades undertecknad syssloman, att på denna konkursmassas vägnar utfärda behöriga transporthandlingar, i vilket avseende utdrag av detta protokoll tjänas som fullmakt.

In fidem, Arthur Lewán.

  • 3: Protokollet genast uppläst, justerat och godkänt.

Balder Hemmer, Erik Tötterman, J. G. R. Lindh.