John Eriksson från Härkmeri.

Den 16.2.1918 skrev tidningen Syd-Österbotten om sågägaren John Eriksson som stupade i Uleåborg:

I kampen mot landsförrädarna stupade i striden vid Uleåborg sågägaren John Eriksson från Härkmeri.

John Erikssons foto, taget i unga år då han vistades i New Mexico i Amerika.
John Erikssons foto, taget i unga år då han vistades i New Mexico i Amerika.

Född 1863 den 27 april i Härkmeri och son till sytningsmannen Erik Karlsson Teir, växte han upp i kretsen av två ännu levande syskon. Inskriven i Härkmeri nyinrättade folkskola som skolans första elev 1879, besökte han densamma endast ett läseår, varefter han efter genomgången skriftskola i sitt 17-de år begav sig till Amerika, där han i Arizona och Mexico arbetade på särskilda orter, huvudsakligast i mekaniska verkstäder.

Hemkommen från Amerika ägnade han sig till en början åt lanthandel i hembyn. Sedan han efter några år upphört med densamma, ägnade han sig under de senare åren av sin levnad åt trävarurörelse, senast i Sundom by i Solv socken, där han ägde en ångsåg.

Även i allmänna värv var han under många år anlitad. Medlem av folkskoledirektionen i hembyn, arbetade han med intresse för densamma, och är byns nya folkskolehus huvudsakligen hans verk. Ordförande i kommunens gemensamma folkskoledirektion var han även under ett par år. Livligt intresserad för sitt fosterlands väl och ve, deltog han med intresse i allt arbete, som avsåg det gemensamma bästa. Hans livligaste åstundan var städse att se fosterlandet fritt och oberoende och för detta ändamål var han städse villig att uppoffra sin tid, ja t.o.m. sitt liv. Under den Bobrikoffska regimens dagar var han en bland dem, som med ståndaktighet och med osviklig rättskänsla motarbetade alla olagligheter särskilt den olagliga värnpliktslagen. Och nu, då frihetskampen bröt loss, var det helt naturligt, att han skulle vara en bland de första som trädde i ledet.

Djärv och modig, som han var, drog han sig ej undan, när landets väl fordrade det. Genom sitt manliga föredöme har han visat oss alla vägen till sann frihet, i plikttroget uppfyllande av medborgerliga plikter.

I kretsen av sina gamla vänner lämnar han ett tomrum, som endast en stark, modig man kan ersätta. Må den tappra frihetshjälten lugnt vila i fädernejorden, för vars frihet han givit sitt liv!

Eriksson John, Härkmeri