Skoljubiléet 1947 blev en oförglömlig högtidsstund.

Den 1 juni 1947 hölls en högtidlig 50-års fest i samband med dimissionen av de nya studenterna. Syd-Österbotten skrev så här i tidningen 4.6.1947. Renskrivet av Lasse Backlund i januari 2022.:

Stor anslutning av forna elever från när och fjärran.

Svenska samskolans jubileumsfest på söndagen 1.6.1947 hade samlat deltagare från när och fjärran. Gäster hade anlänt till och med från Sverige och speciellt den äldre generationen var talrikt representerad. Av forna lärare närvar bland annat Aina Holmström, som var skolans föreståndarinna åren 1897—1901 och rektor Henrik Karsten, som var föreståndare åren 1903—1912. Vidare märktes bland gästerna fil. mag. Mary Nyquist f. Rosendal, gymnastiklärarinnan Karin Kjerrström, fru Ruth Martens, f. Olin, fil. mag. Valter Herrgård, fru Sigrid Stenlund, fru Verna Stenholm, fru Kajsi Juthas, fru Annie Wijkberg och herr Anders Skeppar, alla före detta lärare vid skolan.

Jubileumshögtidligheterna inleddes på söndagsmorgonen kl. 9 med uppvaktning vid de forna lärarna fil. mag. Alma Laurén och lärarinnan Göthild Mörns gravar på Nya begravningsplatsen. Blomster nedlades av fröken Ellen Sjöström och eleverna Brita Bodman och Elisabeth Lindedahl. Mag. Axel Häggman talade till de avlidnas minne.

Kl. 12.30 hölls liturgisk gudstjänst under medverkan av kyrkoherdarna Runar Weckström och Albert Tåg. Omedelbart efter gudstjänsten begav sig den talrika menigheten till hjältegravarna vid Ulrika Eleonora kyrkan där teologiedoktor Tor Krook höll ett högstämt tal till minnet av de bortgångna lärarna, eleverna och de föräldrar vilkas barn besökt läroinrättningen. I sitt tal uppehöll han sig särskilt vid den insats som föreståndarinnorna Signe Hallsten och Alma Laurén gjort i det kulturarbete som skolan utfört. Av de bortgångna eleverna ägnade han fil. mag. Paul Trygg varma minnesord. Ett gripande inslag i högtidligheten blev jordfästningen av den i kriget stupade eleven Åke Buss vars stoft vilar på okänd plats. Griftetalet hölls av pastor Lauri Rancken och Kristinestads manskör sjöng ”Stridsbön” av Lindblad och ”Bön om ro” av Bengt Carlson.

Jubileumsfesten i samskolan.

Efter uppvaktningen vid Gamla kyrkan vidtog 50-årsfesten i samskolans aula. Cirka 500 personer hade samlats när programmet inleddes med uvertyr av den nybildade salongsorkestern under dir. cantus Bertil Blombergs ledning. Hälsningstalet hölls av skolans rektor Paul Mörn varefter elevkören sjöng ”Skolans lystringssång.

Oscar Nisséns anslående festdikt lästes av skådespelerskan Anne-Marie Hellman, i vars lyhörda tolkning den högstämda dikten kom till sin fulla rätt.

Efter sång av elevkören bestegs katedern av fil. dr Eskil Hummelstedt som höll festtalet.

Teknikens segertåg genom världen har gjort samhället mera invecklat än förr, sade talaren, och många krav reses som den nuvarande lärdomsskolan har svårt att i allo tillmötesgå. Skolan bör dock sträva till att ge något mera än förmågan att förtjäna det dagliga brödet men samtidigt fordras att den håller kontakten med det levande livet och dess mångskiftande krav. Då nu hela vårt undervisningsväsen ligger i stöpsleven får vi hoppas, sade talaren, att den reform som är att vänta skall bli en måttfull syntes som beaktar alla väsentliga behov, våra kommande släkten till gagn.

I fortsättningen yttrade dr. Hummelstedt bland annat skalderna har för vana att förlikna ungdomen vid våren, men detta tal är inte sant om man därmed menar att livet för de unga skulle vara lätt och sorgfritt. Med känslan av livets fullhet blandar sig ofta bitter smärta och dov oro och i yttre måtto ställs de unga efter avslutad skolgång inför den ansvarsfullaste av alla frågor.

Vad duger jag till, vad skall jag bli? Men är det så, som man har rätt att tro att den unge främst tjusas av att djärvt blicka mot det gåtfulla och farliga, att brottas med det till synes övermäktiga då må poeterna opåtalat stränga sin lyra till vårens och ungdomens lov.

Han avslutade sitt tal med att hylla studenten från provinsstaden och landsbygden som i en främmande miljö i storstaden trots alla svårigheter kämpar sig fram till bättre existensvillkor. Och de bästa bundsförvanterna i denna kamp är kärleken till hem och hembygd.

Sedan talaren avtackats med långvariga applåder förklarades ordet fritt och talarstolen bestegs av rektor Karsten som höll ett djuptänkt anförande om gemenskapens värde för individ och samhälle.

Lyckönskningar.

Lyckönskningar framfördes av bland annat skolans direktion genom borgmästare Torsten R. Lundberg, assessor Ehrström talade på stadsfullmäktiges vägnar och riksdagsman Albert Brommels framförde svenska riksdagsgruppens gratulationer. Rektor Teirilä frambar en hälsning från Finska samlycéet, rektor Ragnar Krook från Vasa svenska lyceum, lärare Brage Sten från Kristinestads svenska folkskola, fil. mag. Hjalmar Båsk från Kristinestadsnejdens hembygdsförening i Helsingfors, lärare Runar Långbacka från Södra Österbottens lärarkrets, stud. Lars-Otto Backman från Vasa nation, frk. Österlund från Kaskö svenska privata samskola samt bonden K. V. Hintz från Tjöck kommun.

Avtäckningen av minnestavlan

Den senare delen av festprogrammet inleddes med psalmen ”Bevara Gud vårt fosterland” varefter en minnestavla över stupade lärare och elever avtäcktes. Minnestalet hölls av pastor Lauri Rancken. I guldskrift är följande trettio namn inristade på den vita marmorn: Paul Holmberg, Torsten Stenholm, Richard Bjurbäck, Harald Nordling, Martin Forstén, Ernst Notz, Lars Frantz, Filip Roos, Torsten Frostell, Gustav Roos, Carl-Erik v. Gerdten, Ralf Rosenlöf, Paul Grönlund. Harald Röös, Magnus Hellström, Bertel Slotte, Evert Hermans, Gustaf Stenbäck, Sven Klockars, Gustav Stenlund, Gunnar Lindholm, Eric Tanner, Carl-Johan Lydman, Carl-Erik Tegström, Rafael Mangs, Olof Westerlund, Ingmar Nickels och Daniel Åkers.

Sedan elevkören till orkesterarrangemang sjungit en hymn ur ”Finlandia” höll rektor Mörn dimissionstalet och de nya studenterna fick sina mössor. Jubileumsfesten som var sällsynt lyckad ifråga om program och övriga arrangemang avslutades med psalm 401.

På kvällen samlades c. 200 personer till kamratmiddag på stadshotellet. Där hölls tal av rektorerna Henrik Karsten och Ragnar Krook, länsman John Berg, kyrkoherde Sigurd Öhrnberg, doktor Thure Roos och lärarinnan Aina Holmström. Inemot 200 telegram hade anlänt till festen.

Många donationer till stipendiefonderna.

Med anledning av 50-årsfesten har till Forna elevers stipendiefond gjorts inbetalningar om sammanlagt 71 500 mark.Av större donationer kan nämnas doktor Roos 20 000 mark, länsman John Berg 5 000 mark och systrarna Skutvik från Sideby 7 500 mark. Till rektor Torsten Ströms stipendiefond har inbetalats 4 000 mark och arvingarna efter Minna Hydén ha testamenterat hela kvarlåtenskapen uppgående till ett belopp av 20 850 mark till en ny stipendiefond bärande namnet ”Charlotta Hydéns minnesgåva.”

Fotografier från den storslagna festen när den svenska samskolan fyllde 50 år. Urklippet ur Syd-Österbotten 7.6.1947.