De försäkrade byggnaderna på tomten 154 o 165

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen 1881.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och det var först i november år 1881som den nya ägaren, snickarmästaren Anders Henrik Ekblom anhöll att byggnaderna på tomterna 154 o 165 skulle brandförsäkras. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget och snickare Ekblom uppgav då att på tomten fanns det tillräckligt med brandredskap, nämligen 4 brandstegar, 2 brandhakar, 2 handsprutor, 2 svablar och 2 brandämbare. Dessa redskap var alla märkta med tomtens nummer. På gården fanns en brunn, som gav rikligt med vatten vid en eventuell brand.

Ekblom uppgav att tomten var 2 997 ”Qvadrat alnar i areal vidd” (en kvadrataln är 0,36 kvadratmeter). Tomtens norra sida är 81 alnar (1 aln = 0,6 m)och gränsar till tomten nr 153. I öster är sidan var sidan 39 alnar bred och den stöter till Västra Långgatan, som är 18 alnar bred. Södra sidan var 81 alnar och gränsar till Kyrkogatan. Västra sidan är 35 alnar och gränsar till tomten 166 o 167.

Då snickaremästaren Ekblom år 1881 tecknade en brandförsäkring på byggnaderna på hans tomt, så skulle han uppgöra en planteckning på tomten och så här såg den ut i renritad form.

Det fanns fem byggnader på tomten år 1881 samtliga försäkrades.

Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1820 och blev tillbyggt år 1832. Den var brädfodrad och målat med slamfärg och hade ett tak av pärtor. Det är 52 alnar (31,2 m) långt, byggt i en våning och där finns 11 rum och i dessa rum fanns det 8 kakelugnar, en köksspis och en hälla med järnugn. På vinden fanns också ett rum med en egen kakelugn. På gårdssidan fanns det två ingångar med överbyggnad.

Ekblom ville få denna byggnad försäkrad för 4 000 mark men den lokala brandstodskommittén godkände 3 800 mark.

Byggnad nr 2:

En bagarstuga byggt av timmer år 1860, brädfodrad och målad med slamfärg och den hade ett tak av pärtor. Det var 11 ¾ alnar (7 m) långt och hade två rum med en kakelugn i kammaren och bakugn i det andra rummet.

Denna byggnad försäkrades för 1 200 mark, fast Ekblom villa ha det höjt till 1 600.

Byggnad nr 3:

En magasinbyggnad av stock i två avdelningar, uppfört år 1830. Brädfodrat och målat och hade ett tak av pärtor. Denna byggnad var 9 alnar långt, brett och högt och det försäkrades för 300 mark.

Byggnad nr 4:

En uthusbyggnad, dels av stock, dels av bräder och korsvirke, uppförd år 1828. Brädfodrad och målad och hade pärttak. Det var 35 alnar (21 m) långt och där fanns ett vagnslider, foderlada, fähus, latrin med spillningskast och ett vedlider.

Uthuset försäkrades för 400 mark.

Byggnad nr 5:

En uthusbyggnad av timmer i försvarligt skick, byggt år 1826. Brädfodrad och målad och hade pärttak. Uthuset var 30 ½ alnar (18,3 m) långt och där fanns ett stall, vagnslider med dubbla bottnar, vedlider och en drängkammare med en egen spis.

Detta uthus försäkrades för 400 mark.

Ekblom uppgav att på tomten eller i dess närhet fanns det inga eldfarliga inrättningar. På tomten fanns en trädgård med lummiga lövträd.

Alltsammans försäkrades för 6 100 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 54,43 mark. Denna avgift gällde i fem års tid och skulle korrigeras vid 5-års kontrollen. Den här inträdesavgiften eller premien höjdes med några mark från det lokalt beräknade eftersom de i Helsingfors utgick ifrån att Ekblom också hade något eldfarligt snickeri i sin gård. Han meddelade att han inte har något snickeri och inte ens arbetar som snickare längre.

Så här såg original planteckningen ut som Ekblom lät rita upp år 1881. Infälld i nedre kanten hans underskrift och det syns att han inte var riktig skrivkunnig.

Vart femte år granskades byggnaderna och brandredskapen av lokala granskare och varje gång kunde de konstatera att byggnaderna var i samma skick som när försäkringen togs år 1881.