Tidningsartiklar från år 1890.

14.5.1890 publicerade Vasabladet hälsovårdsnämndens rapport från Kristinestad, så här:

Hälsotillståndet har, vad förekomsten av akuta sjukdomar beträffar, under året varit särdeles tillfredställande. Under vintern och våren fanns visserligen ett stort antal lunginflammationer och katarrala åkommor i halsen och luftvägarna, men dessa var av lindrig art och endast hos några förande till undergång. Sommardiarréerna var också av lätt beskaffenhet samt få till antalet.

Av infektionssjukdomar har ingen annan varit gängse än den mot slutet av året över hela jordklotet uppträdande influensan. De första fallen av sjukdomen iakttogs den 16 december, varefter den ganska hastigt spridde sig kring staden. Inalles var 127 personer under året angripna av densamma trots att de sjukas antal troligen kan skattas betydligt högre, emedan många uraktlåtit att anmäla sig.

Några handelsbutiker måste till och med mellan jul och nyår hållas stängda ett par dagar eftersom alla, såväl ägare som biträden var insjuknade. Dock uppträdde sjukdomen mera lindrigt och intet dödsfall i densamma har försports. Epidemin nådde sitt maximum årets sista dag för att därefter småningom avta, trots att detta avtagande skedde i betydligt långsammare takt än dess tilltagande.

Bland kroniska åkommor må nämnas lungsot, den sjukdom som har ändat 8 personers liv.

Under året har två personer behäftade med syfilis insänts till kurhus. Den ringa sjukligheten har naturligtvis utövat inflytande på årets dödlighet. Dödsfallens antal var under sistlidet år betydligt mindre än något år förut. Totalsiffran för döda var nämligen endast 47. Då stadens folkmängd vid årets slut enligt prästerskapets uppgift, belöpte sig till 2675 personer, ger årets dödssiffra en mortalitet av 17,57 på varje 1000 invånare.

Dödligheten bland barn under ett år var dock något hög, ity att 8 under året avlidit, vilket utgör 17 procent av hela dödssiffran. Antalet levande födda barn var 57. Beräknas därför dödlighetsprocenten för barn under ett år i förhållande till de födda, finner man att 14 procent inte uppnått ett års ålder.

— Hälsovårdsnämnden i Kristinestad har utsett till ordförande stadsläkaren I. Lybeck och till viceordförande borgmästaren K. I. Lund.

Vasabladet skrev den 24.5.1890 att telefonlinjen mellan Kaskö och Kristinestad nu är färdig och det första samtalet mellan Vasa – Kaskö – Kristinestad fördes dagen innan och ”hördes rösterna tydligt och klart”.