Den försäkrade gården på tomterna 58 o 78

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1885.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och det var först i april 1885, som gården försäkrades för första gången. Det var då som sjökaptenen Henrik Wilhelm Gylander att hans gård med alla byggnader skulle försäkras mot eldskada. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget och Gylander uppgav då att på tomten fanns det nödiga brandredskap, nämligen 2 brandstegar, 2 brandhakar och 2 brandämbare.

Vid en eventuell eldsvåda, så fanns det en bra brunn med tillräcklig vattentillgång mitt på gården.

Gylander uppgav att hans tomt var 7 860 ”Qvadrat alnar i areal vidd”. Dess norra sida var 175 alnar (105 m) och östra sidan var 88 alnar bred och den stöter till Västra Långgatan.  Södra sidan sträckte sig ända till Hållfastskagatan och västra sidan sträckte sig ända till Staketgatan.

Då sjökapten Gylander år 1885 tecknade en brandförsäkring på 6 av sina 8 byggnader, så uppgjordes en plankarta som såg ut så här i renritad form.

Det fanns 8 byggnader på tomten år 1885, men Gylander ville försäkra endast 6 av dem.

Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i försvarligt skick, uppfört år 1815, brädfodrat och målat med röd slamfärg och hade ett tak av kakel. Byggnaden var 26 alnar (15,5 m) långt, 9 alnar brett och höjden från marken till takkammen 11 ½ alnar. Byggnaden har två våningar och i nedre våningen fanns det två boningsrum, ett kök och en förstuga med ingång både från gatan och från gården. I nedre våningen fanns det två kakelugnar och i köket en köksspis med hälla. I övre våningen fanns det fyra boningsrum och en förstuga och där fanns uppe fanns det två kakelugnar.

Den här huvudbyggnaden försäkrades för 2 000 mark.

Byggnad nr 2:

En bagarstugubyggnad av timmer i gott skick, uppbyggd år 1830, brädfodrad och målad med röd slamfärg och den hade ett tak av pärtor. Huset var 15 alnar (9 m) långt och byggt i en våning och där fanns en förstuga och bagarstuga, där det fanns både spis och bakugn.

Bagarstugan försäkrades för 600 mark.

Byggnad nr 3:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1842, brädfodrat och målat med röd slamfärg och det hade ett tak av bräder. Huset var 12 ¾ alnar (7,65 m) och där fanns en förstuga och en stuga och i denna fanns en spis med en bakugn.

Gylander ville försäkra denna byggnad för 300 mark men av någon orsak godkände den lokala brandstodskommittén inte någon försäkring.

Byggnad nr 4:

En hushållsbod i försvarligt skick, byggd av stock år 1825 med dubbla bottnar, rödmålat och hade ett tak av pärtor.

Bodan försäkrades för 150  mark.

Byggnad nr 5:

En magasinbyggnad av stock i gott skick, uppfört år 1830, med dubbla bottnar och hade ett ta av pärtor. Magasinet var nästan 8 alnar (4,8 m) långt och det försäkrades för 300 mark.

Byggnad nr 7:

En uthusbyggnad byggd dels av stock, dels av korsvirke och bräder, uppfört år 1850, målat med röd färg och hade ett tak av pärtor. Uthuset var 51 alnar (30 m) långt och där fanns en latrin, vedlider, redskapslider, lada, stall, fähus och spillningskast.

Uthuset försäkrades för 600 mark.

Byggnaderna 6 och 8 lämnades av någon orsak utan försäkring.

De övriga byggnaderna försäkrades för 3 650 mark tillsammans och den årliga inträdesavgiften beräknades till 26, 43 mark. Den här avgiften eller premien gällde i 5 års tid och premien skulle då justeras i samband med att byggnaderna och brandredskapen granskades.

Så här såg original planteckningen ut som sjökapten Gylander fogade till försäkringsbrevet år 1885. Hans namnteckning är infällt i nedre kanten.