Den försäkrade gården på tomt nr 197 i första kvarteret

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är ur gamla försäkringsbrev, som finns på  Riksarkivet.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och år 1866, i februari anhöll sjömansänkan Maria Sofia Cederström att byggnaderna på hennes tomt nr 197 i det första kvarteret skulle brandförsäkras. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget i Helsingfors och hon uppgav då att på hennes tomt fanns alla nödvändiga brandredskap, nämligen en handspruta, ett vattenämbare, en brandstege, en brandhake och en svabel. De här var alla med oljefärg märkta med tomtens nummer.

Änkan Cederström uppgav att tomten, som ligger i det nya kvarteret var 2 962 kvadratalnar i areal vidd, (en aln är ca 60 cm). I norra ändan var tomten 59 ½ aln lång och gränsar tomten till tomt nr 196, i öster var sidan 50 alnar och den gränsade till Västra Långgatan. Den västra sidan var 50 alnar lång och den gränsade till den obebyggda tomten nr 206. I söder gränsade tomten till Sundströmska gränden.

På tomten fanns det endast en byggnad.

Då sjömansänkan Maria Sofia Cederström år 1866 skulle försäkra sin gård, så lät hon rita en plankarta, som skulle bifogas försäkringsbrevet.

Byggnaden:

Ett boningshus, byggd av gott timmer år 1852 i en våning. Det var varken brädfodrat eller målat och hade ett tak av näver och bräder. Huset var 18 ¾ alnar långt (11,25 m) och 10 ½ alnar brett (6,3 m). I huset fanns 4 rum och en förstuga och i dessa rum fanns det 3 kakelugnar och i köket en spis med en bakugn.

Huset försäkrades för 1 800 mark silver och den årliga inträdesavgiften eller premien var 14,40 mark. Samma avgift var i bruk de kommande 5 åren, då en granskning av byggnaden och brandredskapen skulle göras. Premien kunde då korrigeras och den då i kraft i 5 år igen.

Änkan Cederström uppgav att det inte finns några andra byggnader på tomten och att det inte finns några eldfarliga byggnader på granntomterna. Hon uppgav också att det inte fanns någon trädgård på hennes tomt och inte några stora lummiga lövträd heller.

Sjömansänkan Maria Sofia Cederström försäkrade sin gård i februari 1866 och lät då rita upp denna plankarta över tomten och området runt omkring. Änkans namnteckning är infällt i nedre kanten.

År 1871, den 18 september genomfördes den första granskningen och allting var till belåtenhet. Den utfördes av snickarmästaren Matts Their och skomakarmästaren Hartman. År 1876 utfördes följande granskning och den gjordes av skomakaren Hartman och svarvaremästaren Salin. Undersökningarna fortsatte så till slutet av 1800-talet, då en ny försäkring tecknades år 1899.

Brandförsäkringen år 1899.

År 1890 övertog sjömannen Emil Cederström gården efter att hans mor hade avlidit. År 1899 uppförde han ett uthus i tomtens västra ända och detta ville han ha försäkrat. Vissa förbättringar hade också gjorts i boningshuset, så att det hade fått ett högre värde. Tomten var lika stor som tidigare och alla nödvändiga brandredskap var i skick.

Så här var byggnaderna placerade på tomten då Emil Cederström tecknade en ny brandförsäkring i december år 1899. De gröna bollarna inne på tomten är de två lummiga lövträd, som Cederström uppgav att skulle finnas på tomten. Åtminstone sommartid var dylika träd effektiva skydd mot spridning av en eventuell eldsvåda.
Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1852, brädfodrat och målat med kompositionsfärg, under ett tak av asfaltfilt. Husets längs är 11,13 m, 6,24 brett, har en våning och där finns fyra boningsrum med tillsammans tre kakelugnar och en köksspis med bakugn. på gårdssidan fanns det en veranda, byggd av korsvirke och bräder.

Byggnaden försäkrades för 3 250 mark.

Byggnad nr 2:

En uthusbyggnad av stock och delvis av korsvirke och bräder, uppfört till en del år 1895 och resten 1897. Uthuset var till en del brädfodrat och hade ett tak av asfaltfilt.

Uthuset var 17,8 m långt och 4,3 m brett och där fanns en matförrådboda med dubbla bottnar, vedlider, latrin med spillningskast och ett fähus med förstuga.

Uthuset försäkrades för 1 000 mark.

Förutom dessa båda byggnader, så försäkrade Cederström inkörsporten för 100 mark och den var gjord av stock och bräder. Ett plank, som var 56 m långt och 2 m högt försäkrades för 170 mark.

Hela försäkringsbeloppet blev 4 520 mark och den årliga inträdesavgiften eller premien beräknades till 28,46 mark.

Cederström uppgav att det på hans tomt inte fanns några fler byggnader. Några eldfarliga inrättningar fanns inte i närheten, utom möjligvis på en granntomt, där sjömannen Karl W. Sundblad tidvis bedriver snickeriverksamhet. Han uppgav också att det inte finns någon trädgård på tomten men nog ett par, medelhöga lummiga lövträd.

Då sjömannen Emil Cederström skulle försäkra byggnaderna på sin tomt, skulle han bifoga denna planteckning till försäkringsbrevet. Infällt i nedre kanten hans namnteckning på försäkringsbrevet.

Brandförsäkringen år 1909.

Den 12 november 1909 tecknade sjömannen Emil Cederström en ny brandförsäkring på de två byggnader som fanns på hans tomt. Detta gjorde han för gården hade genom förbättringar fått ett högre värde. Tomtens areal var 1 044 m² och den stod i hörnet av Västra Långgatan och Sundströmska gatan. På tomten fanns alla nödvändiga brandredskap och vid en eventuell brand så låg viken väster om varvet endast 100 meter bort, därifrån vatten kunde langas.

Byggnad nr 1 var lika stor som tidigare men den försäkrades nu för 4 600 mark.

Byggnad nr 2 var lika stor som tidigare men den försäkrades nu för 1 100 mark.

Inkörsporten och planket försäkrades nu för 300 mark.

Hela försäkringsbeloppet uppgick till 6 000 mark och den årliga premien beräknades till 37,67 mark.

År 1909 tecknade sjömannen Emil Cederström en ny brandförsäkring. Värdet på byggnaderna hade gått upp och kostnaderna för en reparation efter en eventuell brand hade stigit. Den tiden fanns inga automatiska indexförhöjningar, så det gällde att själv kolla försäkringarna.

Brandförsäkringen år 1911.

Den 21 januari 1911 tecknade sjömannen Emil Cederström en ny brandförsäkring, eftersom han hade byggt till gården i den norra ändan, så att den hade fått ett högre värde än tidigare. Tomten var lika stor som förr och alla nödvändiga brandredskap fanns tillgängliga.

Byggnaden nr 1, som var byggd 1852 hade tillbyggts år 1910 och den tillbyggnaden var inte ännu brädfodrad eller målad. Taket var lagt med asfaltfilt och det var nu 23,69 m långt och den gamla delen var 6,24 m bred medan den nyare var 5,94 m bred. Huset var uppfört i en våning och hade åtta boningsrum och i dessa fanns det fem kakelugnar och två hällspisar.

Byggnaden försäkrades nu för 9 600 mark.

Byggnaden nr 2, som var ett uthus var i samma skick som tidigare och försäkrades för 1 100 mark.

Inkörsporten och planket försäkrades för 300 mark tillsammans.

År 1910 byggde sjömannen Emil Cederström till gården i den norra ändan och följande år tecknade han en ny brandförsäkring och till försäkringsbrevet bifogade han denna planteckning.