Skomakas-Selma berättar.

Selma Huhtala (1895-1979) som var gift med Uno Huhtala hörde till släkten Fröberg och kallades följaktligen för Skomakas-Selma. Selmas morfars farfars far hette Olof Fröberg som från Frötuna socken i Sverige på 1700-talet kom till Lappfjärd som skomakare. Flera av Olofs barn blev också skomakare och släkten spreds över hela nejden.

Selma hann under sin levnadstid göra flera inbandningar med gamla sånger men hon hann också i radion berätta om hur Dagsmark by såg ut före storskiftet i början på 1900-talet. Ragnar Backlund bandade in denna sändning som är ovärderlig för byahistoriken om Dagsmark. Nu har Inga-Lill Sandström som är född och uppvuxen på A-sidon men som sedan en lång tid tillbaka är bosatt i Vasa skrivit ner Selmas berättelse. Det här har inte varit något lätt arbete för Selma pratar otydligt och så finns det en tickande klocka i bakgrunden och så slamrar hon med kaffekoppen och så är det någon traktor som kör förbi.

Selma berättade förstås på dialekt och därför är berättelsen skriven på dialekt. Det kan ibland vara svårt att veta exakt var Selma befinner sig under berättandet och det skulle kanske behövas en karta också. För tydlighetens skull så måste det ju betonas att Selma bodde på Byåsen ovanför nuvarande Björklundas gårdar.

Den här intervjun gjordes troligen i mitten på 70-talet, vilket betyder för cirka 40 år sedan. Det i sin tur betyder att mycket har hänt i Dagsmark sedan dess, så att yngre läsare kanske har svårt att kunna följa med.

Ett stort tack till Skomakas-Selma, Inga-Lill och Ragnar som möjliggjort detta!

Skomakas-Selmas vandring genom byn från Storfors till Storbron före Storskiftet.

Vi börjar neerifrån å gaar oppet landsveejin. Vi börjar i Stoofoss å täär va såje å kväänen. (Vill du läsa mer om Storfors, klicka här) Å tå kåmbär vi oppet landsveejin å kåmbär ti ett tåå, Sjittvik tåå, å gaar opp ti skogsbryyne mot Bråtååsin å täär bodd Jåssas Kaal å Maj (Vill du läsa mer om Jåssas, klicka här). Å så gaar vi neer tibaak ti landsveejin å gaar en liitinan beta så kombär vi ti en bondgåål åp vänster haanden å täär bodd Tievala å baaket bodd Hembergas där å så tjööft Jöranas an åt Erland, poitjin sen. An stoo me langsiidon mot veejin.  Å så gaar vi en beta åtär så täär bodd Lillstu-Gusta milan Jöranas bååd gåålan. Baaket kååm Jöranas gåålin. (Vill du läsa mer om Jöranas, klicka här)

Å så gaar vi en beta till så kåmbär vi ti Erikas bååd gåålan. Erikas Viktoras va mittimilan landsveejin å ååen å vend me langsiidon ti landsveejin å han staar ju täär enn.  Erikas Ida´as gåålin tå veendär me gaavlin mot veejin. (Vill du läsa mera om den gården, så klicka här!)

Så gaar vi oppföri en beta så kombär vi ti en gåål såm dåm kalla ti Dahlmanas Ida´as men tå kan ja it minns om han va täär föri Stoskifte elå ha an kumi tiit baaket men täär bor Ernst Lindell nu.

Å tå gaar vi åtär en beta oppet landsveejin så kåmbär ett tåå som viiker ner mot ååen till å så jee en krook å så veendär e såm neeråt tibaak å just i handi krootjin hiit oppåt bodd Skomakas Viktoras. Han gåålin je bått nu. Å tiit neeret i hede tåå va såje å kväänen  som Kvään Viktor eegd. He sälja han åt Kvään Mattas, Koskenkorva hett an, Elis. Å Kvään Viktor tjööft Glas-Kajsas heimane tide breivär Klemes-broen åp aron siidon ååen. Men han gåålin flytta sånin hans uvi ti landsveejin tibaak å han kååm baaket Jöranas hiit heimååt.

Tå kåmbär vi tibaak oppet handi veejin ti landsveejin så gaar e en anin veeg opp mot skoojin å tenn i hööne täär man viikär ååv opp mot skoojin så stoo e två gåålar såm too ihoop me gavlan mot kvaraader å langsiidår ti veejin. He va Jåssas Erik Jåhanas heimgåålin å handi arin ha han funu byggd i sedan an gift se. Ja håksar e va Erikas Hindrik såm bodd tide neer fe Erikas täär ja saa Erikas Ida. Tom va ju gift förståss. Å tiit neer et handi veejin en beta så bodd Rora´as Viktor.

Så kåmbär vi opp ti veejin tibaak å åp aron siidon nestan mittimoot Jåssas Erik Jåhanas så va Andesas, såm vend me langsiidon ti landsveejin. Å så en beta framååt åp samma siidå så va Friivelas såm vend me gaavlin ti landsveejin. Tå gaar vi en beta, e vaar en krook åp veejin å tå åp vänster haanden bodd Kånstonas Kalleas me langsiidon mot veejin å lillstugon vend me gaavlin mot veejin. Å en beta tärifrån åp samma siidon bodd Nyströmas  å gåålin me langsiidon mot veejin.

Tå gaar vi en beta höögeropp å åp höger siidon neer mot åen till i landsvediitje va en smidjå. Å he va Smidi-Kalle såm eegd on, Blomkvistas Mina`as karin. Så gaar vi oppföri en liitinan beta å tå kååm Blomkvistas gåålin, en laangan bondgåål me langsiidon ti veejin åp vänster siidon.

(Vill du läsa mer om Blomkvistas, klicka här).

Å så en liitinan beta framåt åp samma siidå så va e Häggas Kaisas gåålin. Å åtär en liitinan beta så voor e Kia`as Erlandas å tå vend veejin åtär å e va en krook å just täär i krootjin så va lilllstugon däras som vend me gaavlin ti veejin. Täär va en stooran stallspoot å stalle i anin eendan. Stallspootin me döönan å intjööslen ti gåålsplaanen framme stallspootin (Vill du läsa mer om Kia´as Erland, klicka här). Å utanföri va en liitinan plaan ti landsveejin å mittimot hande plaanin så va e en stugå ti aron siidon om veejin som Kaalas Mina haav. Han gåålin vend me langsiidon ti veejin. Sedan tjööft Karolinas Viktor an å nu haar Toivonen an.

Å så gaar vi en liitinan beta oppet veejin å så åp vänster haanden viiker ett tåå ååv såm dåm kalla fe Gröndalas tåå men nu kallar dåm a fe Joosipas tåå. En beta tå neerför hede tåå åp vänster haanden bodd Gröndalas Josip. Å en beta lengär in tiit framååt så va e Gröndalas Viktoras.  Å så kåmbär vi tibaak ut ti tåå å nagär meetär framåt tå så va e Hindrikas Jåhan. Men han i död.  Så Hindrikas Josip tjööft a tå, å he vend å me langsiidon ti landsveejin å en tådde stooran poot me stalle i eendan  å intjörslen  ti gåålsplaanen. Å åvanför handi gåålin så va e å en bondgåål som Hindrikas Josip haa föri  å såm an sälja bått åt Norén tå an tjööft Jåhanas. Å han gåålin je opp i Myron nu å Hällbackhaar an (Vill du läsa mer om Hällbackas, klicka här). Å tå haa Hindrikas Jåhanas en lillstugå å som vend me gaavlin ti veejin å he va sytningsstugon å hon stugon staar nu tär Gröndalas Josipas bodd (Vill du läsa mer om denna sytningsstuga, klicka här). Å Gröndalas Josipas stugon  kååm opp ti Myron  å likadant Viktoras stugon.

Så gaar vi neer ti landsveejin tibaak å gaar oppet veejin en beta. An je såm lite backåt veejin schenn, e gaar oppföri. Så kåmber vi ti Karolinas Viktoras såm va åp höger siidon å vend me langsiidon ti veejin  å va nästan i landsvediitje. Å mittimot åp aron siidon åå veejin så bodd Skomakas Kaalas å he vend å me lagsiidon ti veejin å täär breivär så jeeg en veeg opp ti skoojin å just täär i hööne så va ju Skomakas Kaalas gåålin å vend me gaavlin mot hede tåå å mittimot va Antas som vend me langsiidon ti landsveejin å en lillstugå såm vend me gaavlin ti veejin.

Så gaar vi en liitinan beta bare å så veendär vi åp vänster haanden såm neerföri så je e Reenhåltas en gåål. Han i båttflytta opp ti Myron. Å så åp aronsiidon åp handi veejin va e åtär två gåålar såm stoo me gaavlan mot kvaraader å he va Eerkas Josipas entjonas gåålin å Eerkas Hindrikas, dom va ju syskan, Agnäs Mina`as faadrin. Å tå gaar vi en liitinan beta framet å så kååm en gåål som kallast fe Båsk Josipas å han staar nu täär Reenhåltas vaa å Alvar Björklund boor i han gåålin nu.

Å så gaar vi en beta åtär å så kååm vi ti Borg Oskaras å tå gaar vi åtär en beta å kåmbär ti Lillkork Klara´as såm bodd täär neer i handi måsan å så åtär en beta å tå va e Lilltmås Mina. (Vill du läsa mer om Lilltmås Mina, klicka här). Täär voor e sluut me gåålan så vi kåmbär tibaak nu tå. Så va e å en hoop me riiar schenn åp Byåsin.

Tå gaar vi hööger opp ti skogsbryyne så kååm vi ti Mickas Kalleas stugon å breivär henar va Kiaás Kalle å lengär in tide tå oppföri så va e Ståhl Kalleas å åter en liitinan  beta lengär fram va e Ståhl Viktoras, han va småskollärar. Men milan dom va en veeg såm jeeg neer ti landsveejin. Å en beta från Ståhl Viktoras neeråt så va e Lena Edla´as. Han gåålin staar i Storfåss backan nu. Åp aron siidon åå veejin lite meir neerååt så va Lill-Kånstonas. Å en liitin beta lengär neer åp samma siidå som Kånstonas  så va Nybond, en bondgåål som nu je i Myron. Åp aron siidon åm Nybond bodd Häggas Mari å en liitin beta in i honde jäälon lengär oppååt så bodd Lill-Kajs i en liitinon kåijå.

Tå kåmbär vi tibaak uut ti hede tåå å just fast i landsveditje så bodd Måg-Jåssas, en bondgåål som vend me langsiidon ti landsveejin (Vill du läsa mer om Måg-Jåssas, klicka här). Å nu gaar ja neerååt så va e Mattas å han finns täär ännuu å så va e Agnäs Hindrikas å så va e Antas som va tenn mot Skomakas tåå. Tennär fe Mattas å Måg-Jåssas så va å et tåå som jeeg opp mot skoojin å just täär som handi veejin  viikär å gaar neeråt  så bodd Kia´as Karl Jåhan å han gåålin je i Skräddarmåsan.

Vi kåmbär taan tibaak nu tå å gaar neerååt.

Å täär tå nestan mittimot Skomakas så va Bod-Mina´as bagarstugon å tå va e bare gårdsplaanen imilan å så va handelsboden som on handla i. He veit ja it kva e a vuri men en bondgåål va e noo. Å föri Stoskifte ha an noo kumi tiit. Han i funu ombyggd å Norénas Rurik äger hee nu.

Tå gaar vi lite lengär oppet veejin så va Eljasas åp höger haanden å Sebas-Josipas. Dåm vend me gaavlan mot kvaraader å vend langsiidår ti veejin.  Å Eljasas gåålin veit ja itt kvatt han a kumi, om dåm flykta an ti Laffjöl tå dåm sjölv flykta neer tiit elå kvatt an a kumi? (Vill du läsa mer om Eljasas, klicka här)

Men Sebas-Josipas kååm opp ti Palon å Nordbergas haar han nu.

Å så gaar vi oppföri å så kåmbär vi ti Skolgaton, gamälskolan va tå enn. Tå gaar vi en beta neeret hede tåå ti skolgåålin. Å så i rååin fe hede tåå som gaar ti Sebas-Edla´as så täär i rååin bodd Koll-Kaal å täär breivär å en Skrivars-Majlen. Dåm stoo me gaavlan mot kvaraader å me gaavlin ti landsveejin. Tå gaar vi framååt en beta så kååm Hanås-Axelas å han vend me langsiidon ti landsveejin men baakåm handi veejin som gaar från Bränninas å ti Sebas-Edla´as å han gåålin je schennär åp Byååsin nu. Å Sebas-Edla tå bodd täär neer i ååkrin nedanfe Hanås Axelas.

Å baakåm gamälskolanas uthusen så va en gaambälan gåål såm kallast fe Ljungkvistas. Täär bodd Ljungkvistas-Kajsa å han tå! Å tå kåmbär vi tibaak uutåp skolgåålin så va e en Lillstu-Rika, en liitinon stugå just i krootjin tå an veendär å ska ti lillskolan. Å tå va ju lillskolan täär mot Bränninas rååin å aronsiidon åm jäitgålin täär så bodd Lill-Skräddarin. Han gåålin je schenn åp Byåsin nu å, Ester boor i hann. Å åvanför Lill-Skräddarin så va e en liitinon sytningsstugå såm hööt ti Bränninas gåålan såm Klemes-Josip bodd i.

Å så kåmbär vi tibaak åtär å gaar opp ti landsveejin jenåm skolgåålin. Jaa, nå vi gaar neer ti Bränninas fösst. Så just tå an viikär neer ti Bränninas från landsveejin så täär i hööne lengs me veejin va en stugå å täär bodd en gaambälon kvinnå såm kallast fe Skomakas-Lena. Å tå vi kåmbär tide låågär neer tå så va fösst Klemes-Kalle närmast skolan i råå å vend me gaavlin ti veejin. Å han gåålin je Mäkitaloas nu neer i Stoofåss elå Ragnas kvann e jee

(Vill du läsa mer om Klemes-Kalle, klicka här). Å så Bränninas tå, Viktoras gåålin såm vend me langsiidon ti veejin å han gåålin je täär enn men an je funu åmbyggd.

Å tå voor e Klemes-Hindrikas lite lengär inåt ååkrin oppföri å han je neer i Langjälon han gåålin (Vill du läsa mer om Klemes-Hindrikas, klicka här). Tå haa dåm å en syytningsstugå å täär staar en aaron stugå nu såm a vaari byggd tiit seinar åp samma stelle.

Så kåmbär vi opp tibaak ti landsveejin å så gaar vi ti ande skolhagan aaronsiidon åm landsveejin såm dåm kalla fe liikvangs jäälon. Å täär va Ååsinas tri gåålar, Viktoras å Erlandas å Valentinas, tri bondgåålar  å dåm vend me gaavlan mot kvaraader allihoop  så e va en laangon raad hede tå me langsiidår mot landsveejin å ti all sist oppföri tå så vend sytningsstugon me gaavlin ti landsveejin å hon va näära lokaalsrååin (Vill du läsa mer om Åsinas-Viktoras, klicka här)

.Tenn milan Klemes gåålan tå å Koll handlarinas va e Klemes-Hindrikas riian me langsiidon mot veejin nestan fast i landsvekantin. Så kåmbär vi ti Klemes-Majlenas. He je täär lokaalin jee å han gåålin je flytta ti Kålenje. Å täär ha Nordbergas Lina å Krook- Tilda å Viklund å Kaalas Erik Anders vaari född, tå dåm ju je syskan. Tennär fe lokaalin åvanföri så va e å en gåål tär Lillkork-Antas Josip bodd, en bondgåål såm a vaari flytta ti Skräddarmåsan.

Tå kåmbär vi ti veejin tibaak å gaar oppföri å kåmbär ti Lillkork tåå. Tå en liitinan beta oppet tåå så bodd Lillkork-Josip, Lillkork-Axelas papp å han je i Leirbackan han gåålin nu (Vill du läsa mer om Lillkork-Axelas, klicka här). Å åp höger haanden just fast i hede tåå så bodd Lillkork-Viktor. Dåm kallas fe Långkvistas nu. Han gåålin je båttflytta opp ti Leirbackan å men lillstugon, syytningsstugon staar kvaar hon me gaavlin ti landsveejin. Å täär lillstugon voor sluut opp ti skoojin till, aron siidon åm tåå så feeg an viik in en liitinan beta så var e en gåål täär såm kallast fe Lillkork-Antas. Så va e såm i vintjel en anin gåål såm vend me gaavlin ti landsveejin täär Lillkork-Kristin bodd. Han voor neerflytta ti Langjälon å.

Så fåår vi ga framet lite ennu ten tå så kååm Nyback-Viktoras å he voor flytta ti Norrviitjen. Å baakåm  Nyback-Viktoras uuthusen  så bodd Steinback-Mina i en liitinon stugå.

Tå kåmbär vi neer tibaak uutet hede tåå och kåmber ti Kolltåå. Handi Koll-gåålin tenn täär dåm handlar så veit ja itt åm an a steiji täär föri Stoskifte elå åm an a kumi tiit baaket eldär ha an vaari tillbyggd tå Josip å Mari gift se?  Kann it minns he i (Vill du läsa mer om Koll-gåålin, klicka här). Tå vaar e Kaalas gåålin tennär tär Koll-Emel boor nu. He ska bood va Kaalas-Hindrikas he såm veendär me langsiidon ti veejin å tå va e Kaalas-Erik Andersas. Dåm haa samma gåålsplaan å han vend me gaavlin ti landsveejin å han je opp i Myron å eldär milan Myron å Leirbackan kva ja ska sej. Täär åvanföri tå oppet andi veejin täär Kollriian nu a steiji bodd Ylsöbäckas. E va två gåålar me gaavlan mot kvaraadär.

Tå ska e nu itt va na meir tenn oppet såm ja minns men tå kåmbär vi neer tibaak å veendär na lite oppföri åp samma siidon åm veejin å täär je Krook-Josipas(Vill du läsa mer om Krook-Josipas, klicka här). Å he je sista gåålin he tå föri Stoskifte, åp hison siidon åm ååen. Krook-Viktoras je i Leirbackan men gaambäl gåålin staar kvaar å han i ombyggd (Vill du läsa mer om Krook-Viktoras, klicka här). Tå va e en gåål tennär åp höger haanden just föri Stobrooen. Ja minns it åm handi gåålin a vuri täär föri Stoskifte elå ha an kumi baaket men he minns ja he Broberg ha bodd där å Glas-Kajs a bodd där.

Nu veit it ja na viidar tå. Ja tycker ja ha fösööka minns all!