Den försäkrade gården på tomterna  nr 225 o 226

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1893.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och det var först i februari1893, som byggnaderna försäkrades för första gången. Sjömansänkan Wilhelmina Hedkrok ansökte att hennes gård skulle försäkras mot eldskada. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget och änkan Hedkrok uppgav då att på tomten fanns det nödiga brandredskap, nämligen 2 brandstegar, 2 brandhakar och 2 brandämbare, alla märkta med tomtens nummer i oljefärg.

Hedkrok uppgav att det på tomten fanns en brunn med tillräckligt vatten, som kunde användas vid en eventuell eldsvåda.

I Finland hade man nyligen tagit metersystemet i bruk och för att uppge storleken på tomten, så användes till en början både alnar och metrar. Hedkrok uppgav att hennes båda tomter var 2 731 ”Qvadrat alnar i areal vidd” eller 963 m².

Då änkan Hedkrok skulle brandförsäkra byggnaderna på sina två tomter, så skulle det bifogas en planteckning på tomten och så här var husen placerade enligt den renritade versionen.

Det fanns flera byggnader på tomten år 1893, som Hedkrok ville försäkra:

Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1830, brädfodrat och målat med kompositionsfärg och hade ett tak av bräder. Byggnaden var 8,7 meter lång, 5,95 m bred och höjden från marken till takkammen 5,3 meter. Byggnaden hade en våning och där fanns tre boningsrum, och i dessa fanns det 2 kakelugnar och en köksspis med hälla.

Den här byggnaden försäkrades för 1 200 mark.

Byggnad nr 2:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört åt 1848, brädfodrat och målat med kompositionsfärg och hade ett tak av bräder. Huset var 11,35 meter långt, 5,10 m brett och höjden från marken till takkammen var 5,10 meter. I byggnaden fanns tre boningsrum och en förstuga och i dessa fanns det två kakelugnar och en köksspis med bakugn.

Den här byggnaden försäkrades för 1 600 mark.

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad byggd av stock och delvis av korsvirke med bräder, i försvarligt skick och uppfört år 1860. Det var inte brädfodrat men hade målats med röd färg och hade ett tak av bräder. Uthuset var 13,9 meter långt och där fanns en lada, förstuga, fähus och spillningskast.

Änkan Hedkrok ville försäkra uthuset för 300 mark men den lokala brandstodskommittén godkände endast 200 mark.

Byggnad nr 4 var ett äldre boningshus av timmer men det lämnades utan försäkring.

Byggnad nr 5 var ett uthus av stock och delvis av bräder och det lämnades också utan försäkring.

Hela försäkringsbeloppet blev alltså 3 000 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 25, 08 mark. Den här avgiften eller premien gällde i 5 års tid och premien skulle då justeras i samband med att byggnaderna och brandredskapen granskades.

Då försäkringen tecknades uppgav änkan Hedkrok att det på tomten inte fanns några eldfarliga inrättningar. På tomten fanns det däremot en trädgård, där det fanns lummiga lövträd och sådana fanns det rikligt av också på tomterna 215, 216 och 217. Dessa uppgifter togs i beaktande då inträdesavgiften eller premien skulle beräknas.

Så här såg den planteckning ut som sjömansänkan Wilhelmina Hedkriok lät rita upp år 1893, då hon brandförsäkrade byggnaderna på sina två tomter i Norrstan. Hennes namnteckning från försäkringsbrevet är infällt i nedre kanten.

Brandförsäkringen år 1903.

År 1898 hade sjömansänkan Wilhelmina Hedkrok sålt den ena gården åt poliskonstapel Johan Niemi och den 11 november 1903 tecknade de en gemensam brandförsäkring på sina gårdar eftersom flera förbättringar har gjorts och att de följaktligen hade fått högre värde. Byggnaderna storlek var nu uppmätta med en centimeters noggrannhet.

Då gårdsägarna Hedkrok och Niemi år 1903 tecknade en ny brandförsäkring, så var byggnaderna placerade på detta vis. Byggnaderna 2 och 5 stod delvis utanför stadslinjen, medan nr 3 och 5 stod för nära tomtgränsen. Det var endast huvudbyggnaden nr 1 som uppfyllde kraven enligt stadens nya byggnadsordning. Den blåa linjen visar tomten storlek och mot Norra Kvarnberget visar den var stadslinjen gick.

Byggnad nr 1 var 8,91 m lång och 5,34 m bred och hade ett tak av asfaltfilt. Den försäkrades för 2 500 mk.

Byggnad nr 2 var 11,58 m lång och 5,1 m bred och hade också asfalttak. Den försäkrades för 1 600 mark.

Byggnad nr 3 var 15,15 m lång och 4,31 m bred och taket var fortfarande lagt med bräder. Den försäkrades för 200 mark.

Byggnad nr 4 försäkrades nu för första gången. Det var ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1852. Det var brädfodrat och målat med kompositionsfärd och hade ett tak av asfaltfilt.  Det var 6,52 m långt och 4,45 m brett och där fanns två boningsrum.

Den här byggnaden försäkrades nu för 1 600 mark.

Byggnad nr 5 blev nu också brandförsäkrat. Det var en uthusbyggnad av timmer och delvis av korsvirke och bräder. Det var byggt år 1868, brädfodrat och målat och taket var lagt med asfaltfilt. Det var 14,9 m långt och 4 m brett och där fanns två vedlider, stall, foderlada och latrin med spillningskast.

Uthuset försäkrades för 500 mark.

Förutom dessa fem byggnader så försäkrade de båda gårdsägarna också den målade inkörsporten för 100 mark. Den var gjord av stock och plankor och i försäkringen ingick både gångjärn och lås.

Ett plank försäkrades för 100 mark, det var gjort av stock och bräder, det var 20 m långt och 1,80 m högt.

Hela försäkringsbeloppet var 6 600 mark och den årliga försäkringsavgiften beräknades till 50,12 mk.

Hedkrok och Niemi uppgav av någon trädgård inte fanns på tomten och att där fanns endast ett lummigt lövträd. De uppgav också att alla byggnader nu är försäkrade och att det på tomten inte fanns några eldfarliga inrättningar.

Brandstodsbolagets lokala agent, sjökapten Wilhelm Hagen uppgav i sin rapport att enligt den nya byggnadsordningen så är samtliga byggnader, utom huvudbyggnaden lagstridiga. Två byggnader står delvis utanför stadslinjen och två andra för nära varandra och för nära tomtgränsen.  Däremot uppgav han att byggnaden nr 1 har genomgått en grundlig förbättring. Både taket och golvet är förnyat, fönstren är utbytta och en del väggar och stenfoten har gjorts om. Goda materialer har använts och arbetet har gjorts med omsorg och har det värde som både gårdsägaren och värderingsmännen har räknat ut.

Så här såg originalkartan ut som gårdsägarna Hedkrok och Niemi bifogade brandförsäkringen år 1903