Tegelbruksbackens – Norrfjärdens naturstig.

Allemansrättens ger oss möjligheter att röra oss i skog och mark utan markägarens lov. Det är tillåtet att plocka både bär och svampar och annat gott som naturen bjuder på.. På okända ställen är det säkrast att använda vandringsleder och naturstigar, eftersom risken att villa bort sig då är mindre. I Kristinestad har Forststyrelsen anlagt en naturstig, som har en total längd på  6,2 km varav en del går genom stadens centrum. Det är relativt lätt att röra sig längs naturstigen eftersom det har byggts flera broar och stigarna har blivit grusade på långa avsnitt. På de våtaste ställen finns det spångar, så det torde räcka med bekväma vandringsskor utan att bli våt om fötterna.

Så välkommen med ut i naturen!

Naturstigen runt Norrfjärden börjar antingen vid den gamla begravningsplatsen vid Tjöckvägen eller vid Sjögatan på andra sidan fjärden. Det går bra att lämna bilen eller cykeln i vilken ända som helst och vandra runt hela Norrfjärden, längs Sjögatan och över Stadsbron och då blir sträckan ca 6,2 km.
I ändan av Sjögatan nära fågelskådartornet finns en parkeringsplats men det går att parkera bilen eller cyklarna nästan var som helst i stadens centrum.
Robusta broar leder över bäckar och bredare diken.
Där vandringsleden börjar vid ändan av Sjögatan så byggdes detta fågelskådartorn år 2013 och det uppfördes av den lokala byggaren Byggfix. Också tidigare har det funnits ett fågelskådartorn i närheten. I januari 1973 fick naturskyddsnämnden i Stor-Kristinestad tillstånd att använda tegeltornet på före detta Norra Bryggeriets tomt just för detta ändamål.
Vid Kristinestadsvägen som går mot Närpes finns det flera möjligheter att komma till vandringsleden och de här stigarna är bra utmärkta med tydliga skyltar.
Slammet från Tjöck å och landhöjningen gör sitt till att Norrfjärden håller på att växa igen. Varje år görs det tappra försök att slå bort vassen men den är som känt en härdig växt som är svår att utrota.
En del av Norrfjärden längs Sjögatan hålls fri från vass genom röjning. Stadsbron syns i bakgrunden.
I mer än 100 år har den här spretiga granen stått, stor och ståtlig bakom Norrfjärden men rötan och stormvindar gjorde sitt och nu får stammen ligga i fred och försvinna av sig själv.
På vissa avsnitt går det bra att gå tre i bredd.
Långt uppe på land nära Tjöck å finner man dylika ringar, som användes för att binda fast båtarna. Så här ser man bra landhöjningens inverkan på terrängen och att stränderna flyttas längre och längre ut.
Det finns inga större backar på vandringsleden, så den lämpar sig bra även för rörelsehindrade personer. I brons båda ändar finns det några trappsteg men i övrigt går det bra att ta sig fram.
Vid lågvatten under torra perioder så ser man att också Tjöck å håller på att växa igen.
Sommarblommorna visar upp sin prakt där trädkronorna är lite glesare, så att ljuset slipper ner till marken.
Stadsborna hade i tiderna kreatur, som kunde beta på ängarna runt Norrfjärden. Men sedan växte de igen tills man släppte dit skotska höglandsdjur, som fick sköta om att ängarna återställdes i ursprungligt skick. De här ”högländarna” var snälla och fredliga men åtminstone tjurarna som kunde väga närmare 1000 kg ingav nog en viss respekt bland vandrarna på naturstigen.
Utan några som helst konstnärsstipendier kan naturen skapa helt otroliga konstverk, som till på köpet förändras från år till år, för att slutligen försvinna helt.
Stigen är på de flesta ställen väl upptrampad där den går genom granskogen.
Mossan på stengärdesgårdarna vittnar om de har gjorts för länge sedan.
Det är inte mycket vatten som rinner i Flybäcken från det gamla vattentaget ner till Norrfjärden. Flera diken har på senare tid täppts till för att återställa fuktigheten i skogarna.
På 1970-talet grävdes en ny och rak kanal från stadens gamla vattentag ner till Norrfjärden men genom ett specialprojekt återställdes en del av kanalen till den ursprungliga bäcken, så att den blev mer slingrande. Genom det EU finansierade projektet ”För livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen” gjordes på flera ställen strömledare och arbetet utfördes år 2013. I Flybäcken finns både fisk och utter och på senare tid också bäver.
Det är knappt att kvällssolens strålar syns bakom den täta granskogen.
Från Storträsket rinner vattnet via Flybäcken ner till stadens gamla vattentag. Höjden på vattennivån kunde regleras och överskottsvattnet rann rakt ut i Norrfjärdens norra ända. Den här konstgjorda bassängen var i bruk ända till sommaren 1990, då staden kunde börja använda källvattnet från Norrviken i Korsbäck.
De elektriska ledningarna bredvid stadens gamla vattentag går kors och tvärs och mera byggs hela tiden eftersom vindkraftparkerna byggs ut hela tiden.
På vissa ställen finns de gamla spångarna av trä kvar och här håller den frodiga vegetationen på att ta över stigen.
Tegelbruksbacken är idag ett naturskönt område nära stadens centrum, där fåren och naturvårdarna sköter om att området inte växer igen och att de gamla ängarna hålls öppna.
De nöjda fåren på Tegelbruksbacken vilar sig i kvällssolen. Avståndet till stadens torg är ungefär en kilometer, så de känner sig inte hotade av de vilda djur som rör sig i de större skogarna.
Tjöck å uppströms fotograferad från ”Vandrarnas bro” sommaren 2020.
I Norrfjärdens norra ända rinner Flybäcken ut och den får sitt vatten från Storträsket, alltså träsket bredvid Carlsro. För inte så länge sedan var Flybäcken en viktig lekplats för fiskar men numera är fjärden så igenslammad och igenväxt att fiskarna knappast når fram till bäcken. Fotot från torrperioden i juni 2020.
Eftersom Norrfjärden har en tendens att växa igen med vass, så klipps den på vissa ställen med denna maskin. Entreprenören är från Maxmo och han klipper vassen först och sedan samlar han upp den på stranden med samma maskin. Han brukar hålla på några dagar varje år, som hade sade ”föri marknan”. Vattendjupet är mellan 30 och 100 cm.
Hängbron som kallas ”Vandrarnas bro” fotograferad från den östra stranden, där grillplatsen syns till höger i bild.
I juni 2014 kunde denna ”Vandrarnas bro” över Tjöck å tas i bruk och då först blev det möjligt att binda samman Norrfjärdens och Tegelbruksbackens naturstigar. Bron är 55 meter lång och byggd av metall och byggdes av Kari Lyytikäinen från Ilomants med hjälp av Kjell Utfolk från Tjöck och den blev att kosta 200 000 euro. Forststyrelsen var byggherre och merparten av pengarna till den kom från NTM-centralen och en liten del från staden Kristinestad.
Fina stenmurar byggda för hand av forna tiders kreaturägare.
Sydväststormarna från havet fäller varje år flera träd runt Norrfjärden och de får sedan ligga och förmultna och vara till nytta för flera larver och insekter.
På flera ställen är trädkronorna så täta att solens strålar knappt når ner till marken och på sådana ställen är markvegetationen så gott som obefintlig.
På vissa ställen kan det se ”oräidit ut”, men så brukar det vara där naturen får sköta sig själv och vindfällen och ruttna träd lämnas kvar i skogen.
På vissa ställen går naturstigen över skötta ängar. Till höger nere vid Tjöck å hörs måsarnas skrän och till vänster bakom nätet bräker fåren och dessa ljud överröstas av gökens lockrop och trastarnas skvattrande.
På de flesta ställen är stigen vältrampad och lätt att gå på..
Det är bara att följa de blåa markeringarna, trots att stigen ser ut att försvinna bakom träden.
Området på Tegelbruksbacken förvaltas av Forststyrelsen och det hör numera till Natura 2000 området.
Redan på 1700-talet fanns det ett tegelbruk på Östra sidan av Norrfjärden och området kallas fortfarande för Tegelbruksbacken. Området var i stadens ägo ända till i juni 1998, då staden gav området på närmare 150 hektar åt staten i utbyte mot området runt järnvägsstationen och alla byggnader som hörde till järnvägen. Fåren som vilar sig i solgasset ser ut att vara nöjda med den bytesaffären.
På sankmarkerna har det placerats ut en ny typ av spångar och det är säkert en och annan som tycker att dessa inte passar på en naturstig, som går genom ett Natura 2000 område. På Forststyrelsen försäkrar man att spångarna är bra och passliga i naturen. De är tillverkade av KWH Pipe i Vasa och är gjorda av polyeten och de blir inte hala, de är mycket hållbara och behöver bytas ut först efter 50 eller 100 år.
Naturstigen är bra utmärkt med blå färg, så det finns ingen risk att villa bort sig. Med jämna mellanrum finns stora kartor, som klart visar var man befinner dig och hur långt man har gått, och förstås hur långt man har kvar.
En del tycker att vattenväxterna och vassen skall bort från Norrfjärden medan andra tycker att den skall vara kvar . Fotot taget från Nestes servicestation i juni 2020.
Den flatbottnade båten, som kallas ekstock är passlig när man skall röra sig längs Tjöck å.
Terrängen och växtligheten är omväxlande , så naturstigen blir inte långtråkig.
Naturstigen går nära Tjöck ås utlopp och därifrån kan man se de större byggnaderna i Norrstan, nya kyrkans torn och ännu en tid skorstenarna vid Pohjolan Voimas kraftverk på Björnön.
Tegelbrukbackens vandringsled börjar nära den gamla begravningsplatsen på Östra sidan vid Tjöckvägen.
Om du har lite tid över så skall du ta en liten omväg via den gamla begravningsplatsen. Där vilar de flesta handelsmän, kommerseråd och sjökaptener, det är nästan som en lektion i Kristinestads handels- och sjöfartshistoria.

Om du vill läsa mera om Stadsbron över Stadsfjärden, så skall du klicka HÄR!