Den försäkrade gården på tomt nr 152

Sammanställt av Lasse Backlund med uppgifter tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1849.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och år 1849, i november anhöll borgmästaren Mauritz Hasselblatt att byggnaderna på hans tomt nr 152 i det tredje kvarteret skulle brandförsäkras. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget i Helsingfors och han uppgav då att på hans tomt fanns alla nödvändiga brandredskap, nämligen två handsprutor, två vattenämbare, två brandstegar, två brandhakar och två svablar.

Borgmästare Hasselblatt uppgav att tomten var 4 197 kvadratalnar i areal vidd, (en aln är ca 60 cm). I norra ändan var tomten 107 ½ aln lång och gränsade tomten till Skolgatan, som var 19 ½ aln (11,70 m) bred. I öster var sidan 35 ½ alnar och den gränsade till Västra Långgatan. På tomten fanns det två byggnader, som båda försäkrades.

Då borgmästare Hasselblatt år 1849 tecknade en brandförsäkring på de nya byggnaderna, så var de placerade enligt denna renritade planteckning.

Byggnad nr 1:

En vinkelbyggnad av trä, uppförd år 1849 av furu- och grantimmer i gott skick i en våning. Den var varken brädfodrad eller målad och där fanns 12 rum, nämligen 2 förstugor, en tambur, en sal, 7 kamrar och i dessa rum fanns det 9 kakelugnar. Det fanns också ett kök med en tackjärnshälla och en större, portativ kok och stekugn av tackjärn. I byggnaden fanns det tre timrade klädesgarderober. Byggnadens längd mot Västra Långgatan var 29 alnar (17,40 m) och mot Skolgatan 31 alnar (18,60 m). Den södra gaveln var 18 alnar och den västra var 13 alnar bred. Byggnaden var försedd med dubbla brädtak och stenfoten var i medeltal 2 alnar hög, alltså 1,20 meter.

Som brukligt var den tiden så försäkrades alla byggnadsdetaljer skilt för sig. Till exempel stenfoten, som hade stenpelare i alla knutar försäkrades för 80 rubel och där ingick murgrunderna. Stockstommen försäkrades för 530 rubel, bjälklagen för 50, yttre taket för 200 och golven för 100 rubel. Innertaken som var gjorda av furubräder, förutom i ett rum där taket var gipsat försäkrades för 70 rubel. Inre och yttre trappor försäkrades för 30 rubel och de yttre trapporna var byggda av korsvirke och bräder med två nedgångar med avsatser och ledstänger med svarvade spolar. I byggnaden fanns det 15 stora fönster och 9 mindre vindsfönster, två dubbla helfranska förstugudörrar, 8 halvfranska innerdörrar och till och med golvlisterna försäkrades och deras längd var totalt 378 alnar (226 m). I byggnaden fanns det tre skorstenar av 5 rum hade franska tapeter medan de övriga hade vanliga vattenfärgade tapeter. Där fanns också 7 stuprännor av ”förtent jernbleck”, som försäkrades för 20 rubel.

Borgmästaren ville att hela försäkringsbeloppet skulle uppgå till 1 800 rubel men den lokala brandstodskommittén godkände endast 1 700.

Byggnad nr 2:

En uthusbyggnad uppförd av nytt grantimmer år 1849 och den var varken brädfodrad eller målad. I uthuset fanns det ett stall, en matboda, ett fähus och en foderlada. Uthuset var 32 ½ alnar (19,50 m) långt och 10 alnar brett och hade ett tak av bräder. Under byggnaden fanns en ordentlig stenfot som var en halv aln hög. Också här försäkrades alla detaljer skilt för sig och det totala försäkringsbeloppet uppgick till 240 rubel.

En inkörsport med en gångport av trä försäkrades för 10 rubel och där ingick lås och beslag. Ett plank av bräder runt tomten försäkrades för 10 rubel.

Hela försäkringsbeloppet uppgick till 1 960 rubel och den årliga inträdesavgiften eller premien beräknades till 16 rubel 70 kopek.

Borgmästaren uppgav att på hans tomt fanns det inga andra byggnader eller eldfarliga inrättningar, som skulle ha påverkat försäkringen.

Det var den 30 november 1849, som borgmästare Mauritz Hasselblatt undertecknade brandförsäkringsbrevet.

Brandförsäkringen år 1911.

Det dröjde ända till den 30 januari 1911 förrän byggnaderna på tomt 152 fick nya brandförsäkringar. Under den långa tiden har kostnaderna och värdet på byggnaderna stigit och flera byggnader hade uppförts.

Gårdsägaren, änkan Josefina Brusén vill då försäkra alla 5 byggnader. Hon uppgav att tomten var 1 480 m² stor och gränsade till Skolgatan och Västra Långgatan och till tomterna 153 och 168. På tomten fanns en brunn med ymnigt vatten. Alla nödvändiga brandredskap fanns på tomten.

Så här var byggnaderna placerade på tomten då änkan Brusén tecknade en ny brandförsäkring år 1911. Infällt i nedre kanten hennes namnteckning på försäkringsbrevet.
Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer, uppfört år 1849, rappat med kalkbruk och taket var lagt med asfaltfilt. Huset var 18,41 m på norra sidan och 17,22 m på östra sidan. Den västra gaveln var 7,12 m bred och den södra var 10, 69 m. I byggnaden fanns det 12 boningsrum och i dessa fanns det 9 kakelugnar. På gårdssidan fanns en stor veranda med två nedgångar och under byggnaden fanns en välvd stenkällare.

Byggnaden försäkrades för 17 000 mark.

Byggnad nr 2:

En uthusbyggnad av stock, uppförd år 1849 och målad med kompositionsfärg, inte brädfodrad. Uthuset var 19,30 m långt och 5,94 m brett och där fanns en förrådsbod, stall, latrin med spillningskast, fähus med foderlada,

Uthuset försäkrades för 2 000 mark.

Byggnad nr 3:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1850, inte brädfodrat med målat med kompositionsfärg och taket var lagt med asfaltfilt. Huset var 13,06 m långt och 6,98 m brett och där fanns 6 boningsrum. I dessa rum fanns det 3 kakelugnar, en hällspis med en bakugn.

Byggnaden försäkrades för 5 000 mark.

Byggnad nr 4:

En uthusbyggnad uppförd av korsvirke och bräder, i gott skick, byggd år 1868. Den var målad med kompositionsfärg och taket var lagt med asfaltfilt. Uthuset var 4,20 m långt och 6,90 m brett och där fanns ett vedlider.

Vedlidret försäkrades för 250 mark.

Byggnad nr 5:

En uthusbyggnad uppförd av korsvirke och bräder, i gott skick, byggd år 1856. Den var målad med kompositionsfärg och taket var lagt med asfaltfilt. Uthuset var 5,10 m långt och 6,90 m brett och där fanns ett vedlider.

Vedlidret försäkrades för 300 mark.

Förutom dessa fem byggnader ville änkan Brusén försäkra inkörsporten för 150 mark och där ingick lås, gångjärn och reglar. Planket runt tomten, som var byggt av stock och bräder försäkrades för 100 mark. Det var 45 m långt och 2,10 m högt. Staketet inne på gården försäkrades för 40 mark och det var 12 m långt och 1,10 m högt.

Hela försäkringsbeloppet uppgick till 24 840 mark och den årliga försäkringspremien eller inträdesavgiften beräknades till 166,62 mark.

Änkan Brusén uppgav att det inte fanns några oförsäkrade byggnader på hennes tomt och inga eldfarliga inrättningar heller. Ett färgeri fanns i byggnaden ”H” på granntomten nr 168. På tomten fanns flera lummiga lövträd, som gav ett bra skydd vid en eventuell brand.

Så här såg den originalkarta ut som änkan Josefina Brusén lät rita upp år 1911 och som bifogades försäkringsbrevet.