Den försäkrade gården på tomt nr 39

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur brandförsäkringsbreven, som finns på Riksarkivet.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och år 1862, anhöll sjömannen Johan Blomqvist att byggnaderna på den norra delen av sammanslagna tomterna 39 och 40 skulle brandförsäkras. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget i Helsingfors och Blomqvist uppgav då att på hans tomthalva fanns 2 brandstegar, 2 brandhakar, 2 handsprutor, 2 svablar och 2 brandämbare. På gårdsplanen fanns det ingen brunn.

Blomqvist uppgav att tomten är 1 291 kvadratalnar i areal vidd (en aln är ca 60 cm). Norra sidan, som var 44 ½ alnar lång stöter till Lillgränden, i öster var sidan 29 alnar och den gränsade till Östra Långgatan. Den västra sidan var 28 alnar lång och den gränsade till tomt nr 48.  I söder gränsade tomten till den andra halvan av samma tomt.

Då sjömannen Johan Blomqvist skulle försäkra sin gård och uthus, så skulle en planteckning bifogas försäkringsbrevet. Planteckningen såg ut så här i renritad form.

På tomten fanns det 2 byggnader, som skulle försäkras:

Byggnad nr 1:

En träbyggnad i en våning, byggd av furu- och grantimmer i gott skick år 1853. Den är varken brädfodrad eller målad. Byggnaden har fyra rum, nämligen en förstuga, en boningsstuga och två kammarer. I dessa rum finns det två kakelugnar och en köksspis med en bakugn. Byggnaden längd är 17,5 alnar (10,5 meter), försedd med ett tak av bräder och har en ordentlig stenfot, som är 1 aln hög.

Som brukligt var så försäkrades alla byggnadsdelar skilt för sig, till exempel stenfoten brandförsäkrades för 20 rubel. Stommen försäkrades för 150 rubel, yttre taket för 25, bjälklagen 5, golven av granplankor 20 och innertaken av furubräder för 15 rubel. 6 större fönster värderades till 30 rubel tillsammans. Tre innerdörrar var värda 15 och en förstugudörr för 5. Två kakelugnar var värda 20 rubel tillsammans, köksspisen 25 och två skorstenspipor var värda 20 rubel.

Hela huvudbyggnaden försäkrades för 360 rubel.

Byggnad nr 2:

En uthusbyggnad uppförd av grantimmer år 1854, som var varken brädfodrad eller målad. Där fanns en foderlada, ett fähus med en förstuga, ett spillningslider och ett vedlider och det var 27 alnar långt. Uthuset hade ett tak av bräder och en stenfot som var en halv aln hög.

Uthuset försäkrades för 100 rubel.

Förutom dessa byggnader försäkrades inkörsporten och planket för 10 rubel tillsammans.

Alltsamman försäkrades för 470 rubel och den årliga försäkringspremien, eller inträdesavgiften, som den kallades uträknades till 12 rubel och 88 kopek. Denna premie skulle betalas varje år i fem års tid och då skulle byggnaderna granskas och premien justeras.

År 1867, i juni gjordes den första granskningen av handlande Lind och glasmästare Eklund. Byggnaderna var i gott skick och brandredskapen fanns i gården.

År 1872, i november granskades byggnaderna igen, denna gång av färgaremästaren Emil Åkerberg och svarvaremästaren Salin. Också denna gång var allt i skick.

Granskningarna fortsatte vart femte år och inga ändringar hade gjorts i byggnaderna under hela 1800-talet.

Så här såg planteckningen ut som bifogades brandförsäkringen år 1862. Johan Blomqvists namnteckning är infälld i högra hörnet.