Direktören Gerhard Snellmans nekrologer

Hufvudstadsbladet 12 oktober 1916.

I går avled härstädes en av vår rederinärings främste representanter, verkställande direktören i det nya rederiföretaget A. B. Finland — Amerika-linjen O. Y., konsul Johan Gerhard Wilhelm Snellman. Detta dödsbud kommer helt oväntat, för direktör Snellman befann sig ännu i sin mannaålders fulla kraft och ingenting tydde veterligen på, att hans levnad snart skulle ändas. En häftig lunginflammation lade emellertid den verksamme mannen för några dagar sedan på sjukbädden och ett hjärtslag ändade i går hans liv.

Född i Jorois 1861 begav sig Snellman efter åtnjuten skolundervisning till sjöss år 1875 och inträdde sålunda på den levnadsbana han förblev trogen. Styrmansexamen avlade han i Uleåborg 1882 och sjökaptensexamen tre år senare. Han förde därefter ett antal segelfartyg, men övertog snart befälet på det äldre ångfartyget Heros och senare på det nya fartyget med samma namn. Sjölivet övergav han emellertid år 1904 och bosatte sig i Kristinestad, där han ägnade sig åt rederirörelse såsom verkställande direktör i A. B. Navigator. Dessutom var han brittisk vicekonsul på orten.

År 1912 överflyttade han som känt till huvudstaden och har här fortsatt skötseln av sitt bolag, vilket han ledde med skicklighet och stor framgång. Det var direktör Snellman, som tog initiativet till det nya rederiföretaget A. B. Finland — Amerika-linjen O. Y. Tack vare sin energi och ovanliga kapacitet lyckades han bringa detta företag till stånd.

Såvitt tidsförhållandena medgivit det, har han ordnat det synnerligen väl för det nya bolaget. Bland annat har han vidtagit särskilda dispositioner i Amerika för detsamma och dess framtida verksamhet. Icke blott för A. B. Finland — Amerika-linjen utan för landets hela rederiväsende innebär direktör Snellmans bortgång en stor och svårersättlig förlust.

Nekrolog i Syd-Österbotten 14.10.1916:

Senaste onsdag spriddes i staden det oväntade budskapet att en av Kristinestads märkesmän, vicekonsuln Johan Gerhard Wilhelm Snellman i Helsingfors skattat åt förgängelsen. J. G. W. Snellman föddes i Jorois den 12 september 1861.

Efter åtnjuten privat undervisning gjorde han sin första resa med barkskeppet Helios 1875. Avlade första styrmansexamen 1882 vid navigationsskolan i Uleåborg och sjökaptensexamen där sammastädes den 15 april 1885. Seglade som befälhavare på skonaren Perwoj och förde därefter sitt eget fartyg fregatten Dagmar, som förliste i Engelska kanalen.

År 1887 blev den nu avlidna bofast i Kristinestad och fungerade till 1893 som befälhavare på Kristinestadsfregatten Imatra. Detta år bildades Kristinestads rederibolag och G. W. Snellman, som 1892 avlagt ångbåtsbefälhavarexamen i Helsingfors, ombetroddes befälhavareposten på bolagets första ångare Heros den äldre.

År 1898 såldes denna och då bildades AB Navigator på vars nya ångare Heros den yngre G. W. Snellman blev befälhavare. Med öppen blick för rederinäringens utvecklingsmöjligheter övergav han sjölivet 1904 och ägnade sig som verkställande direktör i AB Navigator åt sagda näring. Det är med AB Navigators eminenta framgång som vicekonsul G. W. Snellmans namn är oupplösligen förenat. Det är under hans vidsynta ledning, som detta bolag på en jämförelsevis kort tid ryckt upp i ledet av de förnämsta i landet.

Det var hans namn och dess bärares kända och erkända förmåga, som gav fart åt aktieteckningen i det stort planlagda företaget ”Finland — Amerika linjen” och som möjliggjorde detta för vårt lands rederirörelse hedrande bolags uppkomst. Därför utgör också G. W. Snellmans bortgång för detta företag en nära nog oersättlig förlust.

I Kristinestads kommunala liv tog konsul G. W. Snellman under sin vistelse där livligt del. Under en följd av år var han ordförande såväl i drätselkammaren som i hamnkommittén och präglades hans verksamhet i dessa institutioner av målmedvetenhet och god ordning.  Hans bortflyttning från orten år 1912 jämte överflyttandet av hans affärsverk samhet till Helsingfors var därför ett kännbart minus i stadens kommunala liv. Den i sin mannaålder, av en häftig lunginflammation, bortryckte handlingskraftiga mannen sörjs närmast av maka och fyra barn.

Hufvudstadsbladet 12 oktober 1916.

Begravningen.

Avlidna direktören Johan Gerhard Wilhelm Snellmans stoft vigdes i går till den sista vilan på gamla lutherska begravningsplatsen i Helsingfors, dit sorgetåget avgick kl. 2 på eftermiddagen från den avlidnes hem på Hornvägen 1.  Jordfästningen förrättades i gravkapellet av kyrkoherden i Viborgs stads finska församling, prosten K. R. Jauhiainen, som i ett gravtal ägnade den hänsovne varma minnesord. Före och efter jordfästningen utfördes sång av en manskör.

Den blomstersmyckade kistan utbars till graven av den avlidnes söner medicine kandidaten Gej Snellman och studeranden Gunnar Snellman, direktör Axel Sundström, direktör F. W. Pentzin, magister Arvid Kuha, kapten Viktor Sundman, vice häradshövdingen Hans Estlander och vicehäradshövdingen B. J. Lindelöf.  Sedan graven täckts, vidtog en rik blomsterhyllning. Efter det den avlidnes anhöriga smyckat kullen med blommor, framträdde till griften direktör F. W. Pentzin och vicehäradshövdingen Hans Estlander samt nedlade en praktfull krans från A. B. Finland — Amerika Linjen O. Y., varvid den sistnämnde yttrade:

”A.B. Finland — Amerikalinjen nedlägger dessa blommor på sin stiftares och första verkställande direktörs grav för att härigenom ge uttryck åt sin tacksamhetsskuld till den avlidna. Dödsbudet kom oväntat och drabbade hårt oss, hans medarbetare. Initiativtagaren, själen i företaget, den handlingskraftiga, kunniga ledaren har ryckts bort. Det var för knappt ett år sedan konsul Snellman framkom med sitt vidsynta förslag att starta direkt ångbåtsförbindelse mellan Finland och Amerika. Hade någon annan än han framlagt detta förslag, hade det helt säkert synts för djärvt. Men den avlidnes starka tro på företaget, hans kända energi, förmåga och arbetskraft gjorde att hans förslag omedelbart omfattades med intresse.  Jag, som haft förmånen att vara den avlidna behjälplig vid hans organisationsarbete, har varit i tillfälle att beundra den okuvliga energi, varmed han övervunnit alla svårigheter, hans klara förstånd och stora sakkunskap som övertygade skeptikerna om företagets möjlighet. Bolagets ledare har nu skattat åt förgängelsen, men låtom oss hoppas, att den stora tanke han realiserat skall överleva honom, växa sig stor och stark och varda honom ett värdigt minnesmärke”. 

Kommerserådet Gustaf Hydén nedlade en krans från Aktiebolaget Navigator ”med tacksamhet och erkänsla till dess stiftare och verkställande direktör”. Från ”Finska sjöförsäkrings aktiebolaget” nedlades en krans av direktör F. W. Pentzin, och från ”Skeppsbefälhafvareföreningen i Helsingfors” en krans genom kaptenerna G. W. Petterson och J. G. Lindholm. På en krans lästes ”Till vår vördade redare från Olin, Krook, Nylund och Eklund”.

Vidare nedlades kransar från magistraten i Kristinestad, från familjen Wendelin, Eskil Carlström, familjen Sundström, familjen Starke, familjen Bondestam, Victor Norring, Verner och G. E. Ramberg, Ilmari Jokinen, Albert Grönholm och Hugo Björling, familjen Sundman, Hans Estlander, Lisi, Harry och Gurli Linsén, Baby och Berdt Lindelöf samt Arvi Laurell, Emma och Wilhelm Pentzin, familjen Hydén, Arthur Cairenius, Frans Henrikson, Arvi Kuha, Emil Weckström, Vilhelm Starck med familj, Emil Kronman och Arthur Lewan, Fanny Lindstedt, Konrad Sundmnan, Edith och Erik Tötterman samt Helena och Karl Jauhiainen med flera.