Årsavslutning.

Artikel i tidskriften ”Ungdomsvännen” 1.6.1928:

Ev. Folkhögskolans andra årskurs avslutades 1 maj. Redan föregående dag anlände till orten elevernas anhöriga från Jeppo, Wörå och Kveflaks, och på avslutningsdagens morgon såg man full-lastade bilar komma till ort och ställe från de närbelägna församlingarna Sideby, Kristinestad, Närpes och Övermark. Dagen var solig och klar och full feststämning rådde i den till dagens heder dekorerade lärosalen. Bönehuset i Dagsmark kunde inte den gången inrymma alla festbesökare, men tack vare det vackra vädret, så kunde alla höra och vara med, då fönster och dörrar kunde stå öppna. Som talare uppträdde styrelsens ordförande kyrkoherden J. Im. Bäck, pastor L. L. Byman, kyrkoherden V. Söderholm, predikant J. A. Sundström, skolans lärare och eleven Valter Fredriksson. För allt det goda Guds ord vi där fick höra, vill undertecknad å lärares och elevers vägnar frambära ett hjärtligt tack!

Med underbara känslor skildes lärare och elever sent på kvällen. Det rådde allvar. Det var en stilla tystnad, då handen räcktes till avsked och helt säkert ljöd en stilla viskning ur mångens hjärta: I himmelen skola vi inte mera behöva räcka varandra handen, till avsked.

Till de vänner, som så talrikt infann sig till avslutningen samt till alla skolans understödjare, vilka med förböner och gåvor ihågkommit vår ungdomsskola under det gångna året vill vi hjärtligen tacka. Vi hoppas, att Herren rikligen välsignat Edra förböner och gåvor. Beträffande den yttre välsignelsen, så synes det mig som om Herrens ord genom profeten Elia fullt kunde tillämpas: »Mjölet i krukan skall icke taga slut, och oljan i kruset skall icke tryta» (1 Kon. 17: 14).

Ja, vile Herrens nåd och rika välsignelse nu och allt framgent över vår kära ungdomsskola!

Dagsmark, den 8 maj 1928. J. E. Sjöblad.