Alla med!

I tidningen Syd-Österbotten fanns den 6 mars ett upprop av en skribent, som kallade sig ”Medborgare”. Så här skrev denne person:

Under dessa dagar försiggångna värnpliktsuppbåd hava flera tusen män inskrivits i rullorna för att deltaga i landets frihetskamp. Vid dessa uppbåd har självfallet en och annan av laga skäl frikallats från fullgörande av sin värnplikt i ledet, bland landets försvarare kan dessa kroppsligen undermåliga, av familjeförhållanden eller av ålder frikallade hava ingen rätt att därigenom anse sig frikallade från aktivt arbete för landets försvar. Frihetskampen fordrar icke blott manskap. Därtill behövs även ofantliga penningsummor, varav landet för närvarande ingalunda har överflöd. Bland dem, som av laga skäl befriats från fullgörande av värnplikt, finnas många i ekonomiskt avseende väl lottade personer.

Av dessa, vilka icke behöva våga liv och blod för vårt land, har samhållet rätt att fordra att de i stället deltogo i försvaret med avsevärda penningebidrag. Där tillgångarna sådant medgiva, bör envar känna sig manad att för fosterlandet offra en gåva, som räknas i flera hundra, ja tusentals mark. Detta är i alla fall en ringa gärd mot skyldigheten att stället för att ställa sig i ledet bland dem, som i handling skola försvara landets lagliga regering och frigöra oss från huliganernas skräckvälde. Men vad du gör, gör snart. Spara icke till morgondagen vad i dag bör göras. Gå genast till närmaste stab eller intendentur med din offergärd på fosterlandets altare. Eljest är du en ovärdig son av vårt fosterland.