Johan Ernst Wirzéns nekrolog.

Nekrolog i Helsingfors Tidningar 21.1.1857:

Dödsfall.

I söndags den 18 januari avsomnade i Helsingfors efter en kort tids sjukdom, före detta universitetsadjunkten, t.f. stabläkaren vid 1:sta finska sjöekipaget, medicine- och kirurgiedoktorn, magister Johan Ernst Wirzén, icke fullt 45 år gammal. Doktor Wirzén var född den 20 januari 1812 i Björneborg, där fadern då var apotekare och han blev student år 1826. Han gjorde år 1830 en naturalhistorisk resa genom Lappmarkerna och genomvandrade följande somrar norra Savolax och Karelen för botaniska studier. Han blev fil.kand. 1831 och magister 1832, och vistades åren 1833-1835 ned kejserligt understöd vid universitetet i Kasan, samt företog längre naturhistoriska utflykter.

Han blev t.f. kurator för Satakunda avdelning hösten 1835 och våren 1836, medicinekandidat 1836, licentiat 1837 och doktor 1840. Han fungerade som t.f. överläkare vid 1:sta finska sjöekipaget år 1837 och t.f. stabläkare vid samma ekipage år 1839. Medicineadjunkt och botanices demonstrator samma år. Notarie i medicin 1839. Han var viceordförande i Sällskapet pro Fauna & Flora Fennica 1842. Riddare av S:t Stanislai 2:dra och S:t Anne 3:dje klass.

Vi saknar detaljerade uppgifter om doktor Wirzéns senare levnadsförhållanden och nämner endast det sällsynta fall, som man veterligen förut har endast ett exemplar från samma tid, att han som promoverad medicine doktor, ingick i prästståndet samt prästvigdes och tog pastoralexamen i Åbo 1854.

Doktor Wirzén har gett ut 4 akademiska avhandlingar, mest av botaniskt innehåll, och mindre uppsatser i tidningar och tidskrifter. Han sörjes närmast av efterlevande maka, född Forstén och 4 barn.