Axelin som förmyndare för Augusta Nordlund.

Sammanställt av Lasse Backlund i oktober 2022. Uppgifterna är tagna ur häradsrättens domböcker för förmyndare i staden.

Augusta Häggblad (1850-1919) var gift med handlanden Charles Nordlund och de bodde på Strandgatan 32.  Augusta blev änka 1896 och på grund av sjukdom blev hon satt under förmynderskap 1904. På förslag av förmyndarnämnden utsåg tingsrätten handlanden Emil Axelin och Bruno Wendelin till godemän.

År 1909 hade förmyndarnämnden granskat redovisningarna för skötseln av Augusta Nordlund och kunde då konstatera flera brister. Under 2 tingsdagar i november framfördes bristerna och vid den senare behandlingen så ville Axelin avsäga sig förmynderskapet. Eftersom räkenskaperna var bristfälliga, så godkändes det inte.

Däremot krävde rätten att de båda godemännen inom några månader skulle inkomma med nya redovisningar.

Den 29 mars 1910 sammanträdde förmyndarnämnden, som då bestod av ordförande Wilhelm Hagen och medlemmarna bankdirektör Emil Kronman, häradshövding J. G. R. Lind och handlanden Konrad Sundman. Konrad fick inte närvara eftersom han till en del var delaktig i de oklara fallen. Nämnden sammanställde en lång lista på oklara saker.

Änkan Augusta hade till exempel år 1898 hyrt ut makens destillationsfabrik, som låg nere vid stranden. Hon hyrde ut den åt handlanden Konrad Sundman, som fortsatte verksamheten i fabriken, som låg där Kössi sedan byggde sitt affärshus. Efter att Augusta hade blivit satt under förmynderi hade Konrad inte betalat några hyror alls och godemännen hade inte heller krävt in sådana.

Augusta hade ägt flera värdepapper, varav en del var försvunna eller så saknade de dividendkuponger. Flera försäkringsbrev var också försvunna. Till änkan och hennes dotter Eva hade det utbetalats stora summor men några underskrivna kvittenser fanns inte. Från telefonrörelsen i gården saknades helt uppgifter om inkomster och utgifter.

De kontanta uttagningarna föreföll att vara ”öfverhöfvans dryga” när de tog i beaktande att Augusta åtnjöt fria rum med ved och lyse. Förmyndarnämnden påpekade också att Nordlunds villa på Granskär har låtits förfalla, istället för att realiseras.

Förmyndarnämnden krävde på tinget den 4 april 1910 att sakerna skall utredas, Konrad Sundmans obetalda hyror på närmare 10 000 mark skall indrivas, kupongerna som fattas på värdepappren skall ersättas och de stora kontanta uttagen skall utredas. Nämnden krävde också att villan på Granskär skall säljas.

Häradsrätten godkände alla krav och rätten utsåg kontoristen Birger Blomqvist till ny förmyndare för Augusta Nordlund i stället för Axelin och Wendelin. Birger var född i Somero 1879 och han var gift med Ebba (1888-1975) som var dotter till Charles och Augusta Nordlund. Blomqvist fick i uppdrag att genast kräva in de begärda händelserna och ställa allt till rätta. Hur väl Blomqvist lyckades med sitt uppdrag är inte känt, eftersom det redan i juli 1910 framkom betydligt större oegentligheter för Axelin.