Den försäkrade gården på tomt nr 203, norra halvan.

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1889.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors men det var först i februari 1889, som gården försäkrades för första gången då sjömannen Anders Lager ansökte om att hans gård skulle försäkras mot eldskada. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget och Lager uppgav då att på tomten fanns det nödiga brandredskap, nämligen 2 brandstegar, 2 brandhakar och 2 brandämbare, alla märkta med tomtens nummer i oljefärg.

Lager uppgav att det på tomten fanns en brunn, som kunde användas vid en eventuell eldsvåda.

Lager uppgav också att hans tomt var 1 139 ”Qvadrat alnar i areal vidd” (ca 400 m²).

Då Anders Lager tecknade en brandförsäkring på sin gård, så skulle byggnaderna på den egna och granntomterna ritas ut och så här såg hans planteckning ut i renritad form.

Det fanns två byggnader på tomten år 1889, som sjömannen Lager ville försäkra:

Byggnaden nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1820, brädfodrat och målat med slamfärg. Taket var gjort av bräder med ett undertak av näver. Byggnaden var 15 alnar (9 m) lång, i en våning och där fanns 3 boningsrum och i dessa totalt två kakelugnar och en köksspis med hälla. På gårdssidan fanns en veranda uppförd av korsvirke och bräder.

Byggnaden försäkrades för 1 800 mark.

Byggnad nr 2:

En uthusbyggnad uppförd år 1824, av stock men delvis av korsvirke och bräder, målat och hade ett tak av bräder och näver. I uthuset fanns ett magasin, hölada, fähus och latrin med spillningskast.

Uthuset värderades till 500 mark.

Några fler byggnader fanns inte på tomten men sjöman Lager försäkrade inkörsporten med gångport för 100 mark och den var gjord av stock och plankor. Han försäkrade också planket runt tomten för 50 mark, som var 3 ½ alnar högt och 39 alnar långt.

Hela försäkringen var på totalt 2 450 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 21,07 mark. Den här avgiften eller premien gällde i 5 års tid och premien skulle då justeras i samband med att byggnaderna och brandredskapen granskades.

Så här såg den planteckning ut som sjömannen Anders Lager lät rita upp då han skulle brandförsäkra sin gård på Strandgatan. Infälld i nedre kanten Anders Lagers namnteckning på försäkringsbrevet.

Brandförsäkringen år 1909

Den 4 november 1909 tecknade gårdsägaren Johan Wilhelm Forsström en ny brandförsäkring på två byggnader på sin tomt nr 203. På huvudbyggnaden hade det gjorts flera förbättringar och uthuset var nybyggt. Tomtens storlek och placering var oförändrade.

Det var den 4 november 1909, som sjömannen Johan Wilhelm Forsström tecknade en ny brandförsäkring. Han lät då bifoga denna renritade planteckning till försäkringsbrevet. Infällt i nedre kanten hans underteckning på försäkringsbrevet.
Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1820, som nu hade ett tak av asfaltfilt. Det var 8,91 m långt och 4,75 m brett och i huset fanns det 3 boningsrum. På gården fanns en veranda uppförd av korsvirke och bräder.

Huset försäkrades för 3 300 mark.

Byggnad nr 2:

En uthusbyggnad av stock uppförd och delvis av korsvirke och bräder år 1899. Uthuset, som var i gott skick var inte brädfodrat men målat med kompositionsfärg och hade ett tak av asfaltfilt. Uthuset var 12,5 m långt och 5,3 m brett och där fanns en förrådsbod, stall, fähus, foderlada och latrin med spillningskast.

Uthuset försäkrades för 1 000 mark.

På tomten fanns också ett brädskjul, nr 3 som inte brandförsäkrades. Däremot försäkrades den målade inkörsporten nr 100 mark. planket försäkrades också för 100 mark, det var 18,5 m lång och 2 meter högt.

Hela försäkringen gick alltså på 4 500 mark och den årliga brandförsäkringen beräknades till 33, 71 mark.

Så här såg den original planteckning ut som Johan Wilhelm bifogade försäkringsbrevet.