Den försäkrade gården på tomt nr 47

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och år 1860, i december anhöll skeppareänkan Maria Häggblad att byggnaderna på hennes tomt nr 47 skulle brandförsäkras. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget i Helsingfors och Maria uppgav då att på hennes tomt fanns 3 brandstegar, 2 brandhakar, 2 handsprutor, 2 svablar och 2 brandämbare.

Maria Häggblad uppgav att tomten är 1 708 kvadratalnar i areal vidd. I norra ändan gränsar tomten till tomten 48, i öster var sidan 35 alnar och den gränsade till tomt nr 41. Den västra sidan var 34 ½ alnar lång och den gränsade till Västra Långgatan. I söder gränsade tomten till tomt nr 42 och den var 49 ½ alnar lång.

Då skeppareänkan Maria Häggblad år 1860 skulle försäkra byggnaderna på sin tomt nr 47, så skulle en karta ritas och så här såg tomten ut i renritat format.

På tomten fanns det 3 byggnader, som skulle försäkras:

Byggnad nr 1:

En träbyggnad i en våning, byggd av nytt timmer år 1846. Den är rappad med murbruk och vitmålad. Byggnaden har sex rum, nämligen en förstuga, en sal, tre kamrar och ett kök och i dessa finns det fyra kakelugnar och en köksspis med stekugn. Byggnaden längd är 21 alnar (12,6 meter), försedd med ett tak av bräder och har en ordentlig stenfot.

Som brukligt var så försäkrades alla byggnadsdelar skilt för sig, till exempel stenfoten brandförsäkrades för 25 rubel. Stommen försäkrades för 260 rubel, yttre taket för 40, bjälklagen 10, golven av granplankor 40 och innertaken av furubräder för 35 rubel. 6 större fönster värderades till 30 rubel tillsammans och 8 mindre vindsfönster till 4. Sju innerdörrar var värda 35 och förstugudörren 6. Alla rum hade vattenfärgade tapeter och de försäkrades för 8 rubel.

Hela byggnaden försäkrades för 600 rubel.

Byggnad nr 2:

En bagarstuga uppförd år 1848 och den bestod av två rum, nämligen en förstuga och en bagarstuga där det fanns en bakugn. Stugan var rödmålad men inte brädfodrad, dess längd var 16 ½ alnar och hade ett tak av bräder och en ½ aln hög stenfot. Bagarstugan försäkrades för 140 rubel.

Byggnad nr 3:

Ett uthus byggt åren 1834 och 1836 av både timmer och korsvirke. Det var varken brädfodrat eller målat, var försett med ett brädtak och hade en låg stenfot. I uthuset fanns en matbod, ett fähus med förstuga, ett spillningslider och en foderlada. Uthuset, som var 32 alnar långt värderades till 120 rubel.

Förutom dessa tre byggnader försäkrades inkörsporten för 10 rubel och planket mot gatan likaså för 10 rubel.

Alltsamman försäkrades för 880 rubel och den årliga försäkringspremien, eller inträdesavgiften som den kallades uträknades till 7 rubel och 36 kopek. Denna premie skulle betalas varje år i fem års tid och då skulle byggnaderna granskas och premien justeras.

År 1866, i november granskade handlanden E. Alf. Tötterman och kopparslagaren Johan Sjöström de försäkrade byggnaderna och de var i samma skick, som för 5 år sedan. Brandredskapen granskades och de var också i skick.

År 1871 granskades byggnaderna av snickarmästaren Matts Their och skomakaren Hartman och allt var i skick.

Vart femte år fortsatte granskningarna och byggnaderna var väl hållna.

Så här såg originalkartan ut, som bifogades försäkringsbrevet år 1860. Infällt i nedre kanten änkan Häggblads namnteckning.