Antti Ahlström, kommerseråd.

Nekrolog över Antti Ahlström, publicerad i Wasa Nyheter 13.5.1896:

Dödsfall.

I söndags, den 10 maj 1896 avled i bukhinneinflammation kommersrådet Anders Antti Ahlström, känd som en av landets största industriidkare och affärsmän.

Kommerserådet Ahlström föddes den 27 november 1827 i Sastmola socken och var son till kyrkvärden Erik Norrgård och Anna Andersdotter Norrgård. Sedan han någon tid gått i elementarskolan i Björneborg ägnade han sig åt affärsmannabanan.

Han var helt och hållet en selfmade man. 200 rubel, en häst och en schäs, har den avlidne själv omtalat, var allt som han erhöll från sitt föräldrahem. Antti har genom arbetsamhet, energi och affärsmannablick arbetat upp sig till den framskjutna ställning, han intog bland landets industriidkare.

I början av sin affärsbana drev han förnämligast handel med trävaror och spannmål, som såldes på platsen. Först 1862, då han tillhandlade sig Saarikoski egendom i Siikais, började han köpa uppskogar och upparbetade genom drift och lyckade spekulationer sin rörelse mycket starkt.

Den ena sågen och järnbruksrörelsen efter den andra råkade i hans händer. Sålunda blev han ägare av Norrmarks, Kauttua, Fredriksfors och Strömfors betydande järnbruk och därmed förenade sågar. Av 4 andra vattensågar samt av 9 ångsågar, som han dels själv uppbyggt dels tillhandlat sig och vilkas årliga tillverkning stiger till 30,000 standert. Den största av dessa senare är Pihlava ångsåg invid Björneborg med tillhörande mekanisk verkstad och gjuteri. För sin sågrörelse innehade kommerserådet Ahlström omkring 20 hemman.

För åstadkommande av en järnväg till Björneborg jämte hamnbana var Ahlström ivrigt intresserad. Han erhöll till och med koncession på byggandet av en järnväg mellan Tammerfors och Björneborg längs norra stranden av Kumo älv. Men då ständerna vid 1888 års lantdag beslöt byggandet av en sådan för statens räkning, delvis dock på södra sidan, förföll planen. I det offentliga livet har Ahlström framträtt som representant vid lantdagarna 1877 — 78 och 1894, där han hade anslutit sig till det finska partiet.

Ahlström gjorde sig känd inte endast genom sin storartade affärsverksamhet utan också genom ganska betydande uppoffringar för allmänna ändamål. Med frikostiga bidrag har han understött bland annat finska privatlyceerna i Helsingfors och Björneborg, samt finska teatern i Helsingfors. Folkskolor har byggts till ett antal av 9, vars underhåll han med bidrag av staten fortfarande betalat. Ännu större är de summor som Ahlström använt i välgörenhetens tjänst. På sin 61 födelsedag donerade han 60,000 mk till upprättande av fattigkassor vid hans företag. Under det stora nödåret 1892 skänkte han till de nödlidande 50,000 mk. Man uppskattar den avlidnes donationer för välgörande ändamål till inte mindre än 314,000 mk. År 1881 erhöll han kommerserådstitel.

År 1850 ingick den avlidne äktenskap med Anna Margareta Långfors, som avled 1870. Senare ingick han nytt äktenskap med Eva Helena Holmström, dotter till handlanden Holmström från Kristinestad. Kommerserådet Ahlström var till sitt väsen en sällskaplig och inte så litet originell man. Den rätt betydliga fond av humor, som fanns hos honom, erhöll ofta uttryck på ett nog så ursprungligt sätt.

Den avlidne sörjs närmast av änka, sju barn, bror, svärdotter och barnbarn.