Den försäkrade gården på tomt nr 80

Uppgjort av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen år 1887.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors men det var först i oktober 1887, som gården försäkrades för första gången då fiskaren Karl Johan Berg ansökte om att hans gård skulle försäkras mot eldskada. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget och Berg uppgav då att på tomten fanns det nödiga brandredskap, nämligen 2 brandstegar, 2 brandhakar och 2 brandämbare, alla märkta med tomtens nummer i oljefärg.

Berg uppgav att det på tomten inte fanns någon brunn, som kunde användas vid en eventuell eldsvåda.

Berg uppgav också att hans tomt var 3625 ”Qvadrat alnar i areal vidd” (ca 1 300 m²).

Då fiskaren Karl Johan Berg skulle försäkra byggnaderna på sin tomt vid Staketgatan, så skulle han bifoga en planteckning som skulle visa var byggnaderna fanns på tomten. Så här såg tomten ut i renritad form.

Det fanns tre byggnader på tomten år 1887, som fiskare Berg ville försäkra:

Byggnaden nr 1:

Ett boningshus av timmer i gott skick, uppfört år 1859, brädfodrat och målat med kompositionsfärg och den hade ett tak av pärtor. Huset var 26 ½ alnar (15,9 m) långt, byggt i en våning och där fanns sex boningsrum, förstuga och en veranda. I dessa rum fanns det 4 kakelugnar, en spis med hälla och en annan med en bakugn.

Byggnaden försäkrades för 2 500 mark.

Byggnad nr 2:

En uthusbyggnad uppförd år 1884, dels av stock dels av korsvirke och bräder. Taket var gjort av bräder och uthuset var målat med kompositionsfärg. Uthuset var 36 ½ alnar (21,9 m) långt och där fanns en matbod, två lider, en hölada, förstuga, fähus och latrin med spillningskast.

Uthuset värderades till 400 mark.

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad byggd av korsvirke och bräder år 1886, målat och taket var gjort av bräder. Uthuset var 11 alnar (6,6 m) långt och där fanns två redskapslider.

Uthuset värderades till 100 mark.

Några fler byggnader fanns inte på tomten men fiskare Berg försäkrade inkörsporten med gångport för 50 mark och den var gjord av stock och plankor.

Hela försäkringen var på totalt 3 050 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 21,28 mark. Den här avgiften eller premien gällde i 5 års tid och premien skulle då justeras i samband med att byggnaderna och brandredskapen granskades.

Så här såg original planteckningen ut som fiskaren Karl Johan Berg lät rita upp, då han skulle försäkra sina byggnader. I nedre kanten finns Karl Johans och hustrun Marias namnteckningar infällda.

Brandförsäkringen 1901.

Den 6 augusti 1901 ville fiskareänkan Maria Wilhelmina Berg teckna en helt ny brandförsäkring på sina byggnader på tomt nr 80. Ett par uthus hade rivits och ett nytt uthus nr 2 hade uppförts under året. Tomten var 1 278 m² stor och någon brunn fanns inte på tomten men avståndet till pumpbrunnen på Hållfastskagatan var 130 m. Den kunde användas vid en eventuell eldsvåda. Brandredskapen var i skick och de var alla försedda med tomtens nummer, målade med oljefärg.

Byggnad nr 1:

Ett boningshus av timmer i got skick, uppfört år 1859, brädfodrat och målat med kompositionsfärg och taket var gjort av asfaltfilt. Huset var 15,74 m långt och 8,46 m brett och där fanns sju rum och i dessa fanns det fyra kakelugnar och två kökshällspisar och den ena hade en bakugn. På gårdssidan fanns det en veranda byggd av korsvirke och bräder.

Hela byggnaden försäkrades för 6 700 mark

Byggnad nr 2:

En uthusbyggnad av stock och delvis av korsvirke och bräder, uppförd år 1901, målad med kompositionsfärg och hade ett tak av asfaltfilt. Uthusets norra sida var 21,72 m och den östra var 18 meter och där fanns en matbod, ett redskapslider, ett vedlider, foderlada, fähus med förstuga och latrin med spillningskast.

Uthuset försäkrades för 1 900 mark.

Förutom dessa två byggnader så ville änkan Berg försäkra den oljemålade inkörsporten för 100 mark och där ingick lås, reglar, klinkor och gångjärn. Planket vid tomtgränsen, som var gjort av stock försäkrades för 75 mark och det var 33 m långt och 1,50 m högt. Ett staket runt trädgården försäkrades också för 75 mark och det var 50 m långt och 1,20 m högt.

Änkan Berg uppgav att på tomten fanns det inga fler byggnader fanns det inte på tomten och ingen trädgård heller. Lummiga, skyddande lövträd saknades också men sådana fanns det på granntomterna.

Hela försäkringsbeloppet uppgick till 8 850 mark och den årliga inträdesavgiften eller premien beräknades till 62,51 mark.

Då fiskareänkan Maria Wilhelmina Berg år 1901 ville teckna en ny brandförsäkring, så lät hon rita upp en planteckning som visade var byggnaderna fanns. Infällt i nedre kanten hennes namnteckning på försäkringsbrevet.