De försäkrade byggnaderna på tomt 98 och 97

Sammanställt av Lasse Backlund. Uppgifterna är tagna ur gamla försäkringsbrev, som finns på Riksarkivet.

Brandförsäkringen 1834.

År 1832 bildades ”Allmänna Brandstodsbolaget i Finland” i Helsingfors och år 1834, i januari anhöll rådmannen och handlanden Johan Bernhard Sjöberg att en del av byggnaderna på hans tomt nr 98 skulle försäkras mot eldskada. Försäkringsansökan skulle göras till bolaget i Helsingfors och rådman Sjöberg uppgav då att på tomten fanns det tillräckligt med brandredskap, nämligen brandstegar, 2 brandhakar, 2 handsprutor, 2 svablar och 2 läderämbare. På tomten fanns det också en brunn med rikligt vatten, som kunde användas vid en eventuell eldsvåda.

Sjöberg uppgav att tomten var 3875 ”Qvadrat alnar i areal vidd” (en kvadrataln är 0,36 kvadratmeter). Tomtens norra sida var 50 alnar (1 aln = 0,6 m)och gränsade till Rådhustorget. I öster var sidan 78 alnar bred och den stöter till gården på tomt 92. Södra sidan var 50 alnar och gränsade till tomten nr 97. Västra sidan var 77 alnar och gränsade till Östra Långgatan.

Då rådmannen Johan Sjöberg år 1834 försäkrade byggnaderna för första gången, så var de placerade enligt denna renritade skiss.

Det fanns 8 byggnader på tomten år 1834 men rådman Sjöberg försäkrade endast 4 av dessa.

Byggnad nr 1:

En byggnad i två våningar uppförd år 1782 av nytt furutimmer, i gott skick. Den blev brädfodrad år 1794 och sedan målad med röd färg. I nedre våningen fanns det fem rum, nämligen en förstuga, en sal, en salubod, en kammare och ett kök. I dessa rum fanns det totalt 2 kakelugnar och en spis med en bakugn. I den övre våningen fanns det också fem rum, nämligen av förstuga, två salar och två kamrar och i dessa rum fanns det 4 kakelugnar. Husets längd var 33 ¼ alnar (20 m) och 11 ¼ alnar (6,75 m) brett och 14 alnar högt. Huset hade en hög stenfot och taket var lagt med näver och ovanpå det takved.

Den här tiden försäkrades byggnadsdelarna skilt för sig och till exempel stenfotes försäkrades för 100 rubel, stommen för 979 rubel, nävertaket med tillbehör 196, bjälklagen 222, golven som var gjorda av granplankor för 255 och innertaket som var gjorda av furubräder försäkrades för 272 rubel. Trapporna i huset försäkrades för 78 rubel och under dessa så fanns det två skafferier. Det fanns fönster i flera olika storlekar och dessa försäkrades för mellan 12 och 15 rubel per styck.

Nio halvfranska, oljemålade innerdörrar försäkrades för 12 rubel per styck, kakelugnar för ungefär 30 rubel per styck och vattenledare i takkanten av trä, för 8 rubel 80 kopek. I ett rum fanns det oljemålade tapeter och i fem rum vattenfärgade tapeter. Den fasta inredningen i saluboden, såsom disk, hyllor och lådfack försäkrades för 60 rubel och två skorstenar för 15 rubel per styck.

Hela byggnaden försäkrades för 3 150 rubel.

Byggnad nr 2:

En byggnad av grantimmer i gott skick, uppförd år 1804 i två våningar. Den blev brädfodrad år 1815 och målad med röd färg. I byggnaden fanns det ett rum i nedre våningen, som var inrett till magasin utan eldstad medan det i övre våningen fanns 2 rum med varsin kakelugn. Huset var 16 ½ alnar (10 m) långt och 10 alnar brett och taket var gjort av näver och takved.

Byggnaden försäkrades för 1 100 rubel.

Byggnad nr 3:

En byggnad av både nytt och gammalt grantimmer i gott skick, uppförd år 1828 i en våning. Den blev brädfodrad år 1831 och sedan rödmålad. I byggnaden fanns det fyra rum, nämligen en förstuga, två större stugor och en kammare och i dessa rum fanns det en kakelugn och en drängstuguspis och en annan större spis med bakugn. Husets längd var 26 ½ alnar (15,9 m) och bredden 11 alnar (6,6 m) och det var försett med nävertak och takved.

Byggnaden försäkrades för 1 750 rubel.

Byggnad nr 4:

Ett uthus uppfört av nytt grantimmer år 1832, inte brädfodrat men målat med röd färg. I uthuset fanns det två magasin. Det var 15 ½ alnar långt (9,3 m) och hade ett tak av näver.

Uthuset försäkrades för 500 rubel.

Byggnad nr 5 försäkrades inte och där fanns ett fähus med nävertak. Nr 6 var ett uthus med nävertak och det försäkrades inte heller. Nr 7 och 9 var mindre skjul utan försäkring och nummer 8 var en mindre salubod.

Hela försäkringsbeloppet uppgick alltså till 6 500 rubel och den årliga inträdesavgiften beräknades till 77 rubel och 28 kopek.

Vart femte år skulle byggnaderna och brandredskapen granskas och då kunde inträdesavgiften eller premien justeras. Första granskningen gjordes år 1840, följande år 1846 och 1851. Vid samtliga granskningar konstaterades byggnaderna vara i gott skick.

Brandförsäkringen år 1852.

Gården, som nu hade övertagits av sonen Alexander Sjöberg försäkrades på nytt, eftersom det hade gjorts flera förändringar. En del byggnader har rivits, andra har kommit till och de flesta hade renoverats.

Tomten var lika stor som tidigare och hade samma grannar.

År 1852 hade det gjorts så stora förändringar och förbättringar att familjen Sjöberg förnyade försäkringen. De största förändringarna hade gjorts vid Rådhustorget men också flera nya byggnader hade uppfört inne på gården. Notera inkörsporten genom byggnaden från Rådhustorget.
Byggnad nr 1:

Ett trähus uppfört år 1782 i två våningar, till en del rivet och tillbyggt i en vinkel år 1852 av både nytt och gammalt  timmer. Den tidigare gården nr 2 har rivits. Byggnaden har rappats med murbruk och vitmurats med kalk. I nedre våningen fanns det nu 11 rum, nämligen två förstugor, en sal, tre kamrar, ett handelskontor, en salubod och ett skafferi. I dessa rum fanns det 6 kakelugnar och i köket fanns det en spis och en större stekugn av tackjärn. I övre våningen fanns det 10 rum, nämligen 3 salar, 4 kamrar, två förstugor och en förstugukvist och i dessa fanns det 7 kakelugnar.

Husets längd mot Rådhustorget var 49 ¼ alnar (29,7 m), längden mot tomt 92 var 23 ½ alnar (14,1 m) och höjden var 16 ½ alnar (10 m). Huset hade ett papperstak och hade en ordentlig stenfot.

Också nu försäkrades alla byggnadsdelar skilt för sig och det totala försäkringsbeloppet på denna byggnad blev 3 115 rubel.

Byggnad nr 5:

En uthusbyggnad i gott skick, uppförd av nytt grantimmer år 1848, inte brädfodrad men rödmålad. I uthuset med brädtak fanns det 3 magasin och dess längd var 26 alnar (15,6 m).

Uthuset försäkrades för 320 rubel.

Byggnad nr 6:

En uthusbyggnad bestående av 2 magasin, vedlider, stall med spillningshus. Det var byggt år 1823 av nytt timmer men var inte brädfodrat. Det var 37 ½ alnar (22,5 m) långt, hade en riktig stenfot och ett tak av bräder.

Uthuset försäkrades för 360 rubel.

Byggnad nr 7:

En uthusbyggnad av timmer uppförd år 1849, inte brädfodrat men nog rödmålat. Där fanns fähus och foderlada, det var 25 alnar (15 m) långt och hade ett brädtak.

Uthuset försäkrades för 230 rubel.

Byggnaderna nr 3 och 4 var fortfarande försäkrade men i dessa hade det inte gjorts några förändringar.

Förutom byggnaderna försäkrades också de två inkörsportarna för 40 rubel tillsammans. Den ena porten var inbyggd genom huvudbyggnaden medan den andra ledde ut till Östra Långgatan.

Branden 1859.

Den 14 januari 1859 utbröt en brand på andra sidan Östra Långgatan och branden spred sig söderut och ödelade ett stort antal tomter. Samtliga uthusbyggnader på tomt nr 98 förstördes men däremot klarade sig huvudbyggnaden vid Salutorget och den vid Östra Långgatan. Tomt nr 98 ägdes då av handlanden Otto Axelin. På tomt 97 förstördes samtliga byggnader och de ägdes av änkan Cederström.

På tomt 98 förstördes byggnaderna 4,5,6 och 7 helt och hållet. De var försäkrade för totalt 1052 rubel, men man lyckade bärga material för 2 rubel 86 kopek, som skulle dras bort från ersättningen. Materialet bestod av diverse järnskrot och förbränt timmer.

Brandförsäkringen år 1902.

Båda tomterna 97 och 98 ägdes av affärsmannen Hugo Sjöblom. Han hade en del rötter i Kristinestad men var bosatt i Vasa. Han tecknade år 1902 en ny försäkring eftersom han och de tidigare ägarna hade gjort flera stora förbättringar på byggnaderna.

Så här var byggnaderna placerade på Hugo Sjöbloms tomter år 1902 då en ny försäkring tecknades. Planteckning är korrigerad och renritad.

De sammanslagna tomterna 97 och 98 är på 1956 m² och följande byggnader försäkrades:

Byggnad nr 1.

Ursprungligen byggd år 1782 och tillbygd år 1852 med en vinkel i den östra ändan. Det är brädfodrat och målat med oljefärg och hade ett tak av järnplåt. Det var 29,25 m långt på norra sidan och 13,96 på östra sidan. Det var byggt i två våningar och i den nedre våningen fanns det en förstuga och tambur, sex rum varav fyra är inredda till tidsenliga butiker. I dessa rum fanns det sju kakelugnar. i den övre våningen fanns det tio boningsrum, förutom closett, garderober och kontor och i dessa fanns det sju kakelugnar och två köksspisar. På gårdssidan fanns det två verandor byggda av korsvirke och bräder.

Brandstodsbolagets agent skrev så här i en rapport: ”Huset har genomgått en omfattande renovering såväl ut- som invändigt. Rummen i övre våningen har blivit förhöjda medan golven i den nedre våningen har sänkts. Tre av butikerna har fått golv av asfalt. Alla butiker är elegant inredda med stora spegelglasförsedda fönster, såsom ock rummen i övrigt är eleganta, propert och tidsenligt inredda samt försedda med nya fönster, dyrbara tapeter och kakelugnar. Brädfodringen är även ny och stilfull.”

Byggnaden försäkrades för 37 000 mark.

Byggnad nr 2:

Den tidigare byggnaden hade rivits och en ny i en våning uppfördes år 1902. Den var byggd av timmer, inte ännu brädfodrat eller målad och hade ett tak av galvaniserad järnplåt. Den var 31,17 m lång och från marken till takkammen var det 9,32 m. Förutom en korridor, closett och garderober fanns det i byggnaden 12 boningsrum, varav två var inredda till tidsenliga butiker. I dessa rum fanns det totalt tio kakelugnar och tre köksspisar. I källarvåningen fanns det förutom en välvd källare med två välvda korridorer ett bageri, en bykstuga och två boningsrum, alla välvda. I källarvåningen fanns det en bakugn med två inmurade grytor och två kakelugnar. Det fanns i gården två förstugor byggda av korsvirke och bräder.

Sjöblom ville att denna byggnad skulle försäkras för 60 000 mark men den lokala brandstodskommittén kunde godkänna endast 55 000 mark. Den lokala agenten Wilhelm Hagen skrev så här om byggnad nr 2: ”Den är vad arbete och material beträffar oklanderlig. Jordvåningen är murad i asfalt med asfaltgolv och välvda tak och i den egentliga våningen av trä är rummen elegant, propert och tidsenligt inredda med fina porslinskakelugnar, dyrbara tapeter och linoleummattor m.m.”

Byggnad nr 3:

En uthusbyggnad av stock i gott skick, uppförd år 1860, brädfodrad och målad med oljefärg och hade ett tak av asfaltfilt. Uthuset var 25,98 m långt, mer än 6 m brett och där fanns två magasin, vardera avdelade i två våningar, stall med höskulle, latrin med spillningskast, fähus med förstuga och foderlada.

Uthuset försäkrades för 5 000 mark.

Byggnad nr 4:

En välvd stenkällare under tak av järnplåt. Källaren var 11,20 m lång, 5,4 m bred och 1,9 m hög. Den var 1,5 m djup under markytan och hade en välvd nedgångstrappa.

Källarbyggnaden försäkrades för 1 000 mark.

Förutom dessa fyra byggnader försäkrades de båda inkörsportarna för 400 mark tillsammans. De var gjorda av stock, bräder och ribbor, de var oljemålade och i försäkringen ingick lås, reglar och gångjärn.

Ett oljemålat plank, som var 30 m långt och mellan 1,50 och 2,30 m högt försäkrades för 200 mark.

Hela försäkringsbeloppet gick på 98 600 mark och den årliga inträdesavgiften beräknades till 689,66 mark. Av olika orsaker höjdes avgiften eller premien, till exempel för huvudbyggnaden höjdes premien med 20 %, då den var i två våningar. Den nya byggnaden nr 2 hade ett bageri i källaren och därför höjdes premien med 30 %. Byggnaden nr 3 hade dubbla bottnar och premien höjdes därför med 10 %.

Så här såg den original planteckning ut, som agenten Hugo Sjöblom lät rita upp år 1902 då byggnaderna fick en ny brandförsäkring.

Brandförsäkringen 1909

Den 20 oktober 1909 tecknade disponenten O. A. Ståhle en ny brandförsäkring på  Hugo Sjöbloms byggnader på tomterna 97 och 98. Byggnaderna och deras placering var de samma som 1902 men enligt värderingarna så hade ett par byggnader ett högre värde. J. W. Olins, Engelbert Sundströms och Hugo Sjöbloms affärslokaler hade fått elektrisk belysning.

-Byggnad nr 1, värderades nu till 45 000 mot 37 000 år 1902.

-Byggnad nr 2, värderades nu till 60 000, mot 55 000 år 1902

-De andra byggnaderna, planket och inkörsportarna hade oförändrade värden. Hela försäkringen uppgick nu till 111 600 mark och den årliga premien beräknades till 718,60 mark.

Värderingen 1917.

År 1917 gjordes en ny värdering av byggnaderna på tomterna 97 och 98. De ägdes nu av ”Waasan ja Etelä-Pohjanmaan Kansallis kauppa Osakeyhtiö Sampo”, som av förklarliga orsaker i folkmun kallades Sampo. Byggnadernas totala värde beräknades nu till 140 430 mark.