Stadens första fullmäktige år 1875.

Den 2 december 1874 hölls rådhusstämma i Kristinestad, där det skulle väljas ett visst antal personer i stadsfullmäktige, alltså det nya beslutande organet för det kommande året. Det nya fullmäktige skulle bestå av 21 personer och följande blev valda: doktor Linsén, vicekonsul Otto Wendelin, konsul Carl Emil Carlström, handlande Ludvig Wendelin, handlande Törnroth, J. W. Ekman, August Roos, Reinhold Soltin och handlande Brandt, kontoristen Gustaf Hydén, fabrikören Fougstedt, färgare Sallmén och färgare Åkerberg, garvaren Cedervall, skomakaren Forsberg, kopparslagare Sjöström, målarmästare Lindqvist, smeden Sundblom, fiskaren Åkervall, ölbryggaren Petter Båge och cigarrfabrikanten Lilja. Enligt den nya kommunalförordningen så skulle det också väljas 11 personer som skulle delta i behandlingen av extra stora frågor. Till den gruppen valdes handlande Grönroos, handlande Holmström och Bäckman, kontorsskrivaren Sundholm, postiljonen Granholm, färgare Syrén, guldsmeden Kuusinen, skomakare Haag, glasmästare Gustaf Eklund, fiskaren och borgaren Hasselblatt och skräddarmästaren Bärlund.

I Kristinestad höll fullmäktige sitt första sammanträde den 13 januari 1875. Ordförande var kommerserådet Otto Wendelin och viceordförande A.L. Linzén. Bland ledamöterna kan nämnas handlanden C.G. Brandt, bagaren M. Österberg, glasmästaren G. Eklund, ölbryggaren P. Båge, smeden A. A. Törnroth, handlanden J. W. Ekman, handlanden A. Roos, fiskaren G. Åkervall, handlanden G. Hydén, kommerserådet C. E. Carlström, fabriksidkaren N. L. Fougstedt, handlanden L. W. Wendelin, handlanden R. Soltin, smeden G. V. Sundblom, färgaremästaren E. R. Åkerberg, kommerserådet E. A. Tötterman, kopparslagaren J. Sjöström, färgaren Salmén, målare Lindqvist och urmakaren J. Westerholm.

Chef för drätselkontoret denna tid var handlanden H. West och medlemmar G. Eklund och R. Uggla, suppleanter C. H. Holmström och G.F. Hartman.

Sekreteraren i fullmäktige och kamrerare i drätselkammaren var justitierådmannen och vågmästaren J. M. Lundberg.

Borgmästare i staden vid denna tid för fullmäktigepremiären var Karl Johan Aspelund, som senare tillträdde motsvarande tjänst i Nystad.

Det var år 1875 som man införde hundskatten i staden. Den utgick med ej mindre än 2 mark per djur. På våren 1875 antogs den byggnadsordning som var i kraft ännu på 1950-talet. Fullmäktige diskuterade också eventuell uthyrning av rådhuset, flyttning av brunnar och revisionsrapporter.

Det första fullmäktige hade även att behandla en större förskingring, eftersom stadskassören Felén hade gjort av med feberlasarettsfondens medel.